Index 
Proces-verbal
PDF 252kWORD 204k
Luni, 24 februarie 2014 - Strasbourg
1.Reluarea sesiunii
 2.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 3.Declaraţiile Preşedintelui
 4.Verificarea prerogativelor
 5.Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 6.Cerere de apărare a imunităţii parlamentare
 7.Cursul dat unei cereri de apărare a imunităţii parlamentare
 8.Comunicarea Preşedintelui
 9.Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)
 10.Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 11.Consultarea altor instituții
 12.Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)
 13.Petiţii
 14.Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor
 15.Depunere de documente
 16.Ordinea lucrărilor
 17.Obiectivul prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi ***I (dezbatere)
 18.Marca comunitară ***I - Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***I (dezbatere)
 19.Înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni ***I (dezbatere)
 20.Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***I (dezbatere)
 21.Condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe ***I (dezbatere)
 22.Corpul voluntar european de ajutor umanitar ***I (dezbatere)
 23.Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
 24.Combaterea violenţei împotriva femeilor (prezentare succintă)
 25.Exploatarea sexuală şi prostituţia, precum și impactul acestora asupra egalității de gen (prezentare succintă)
 26.Delegarea competenţelor legislative şi exercitarea competențelor de executare de către Comisie (prezentare succintă)
 27.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 28.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Preşedinte

1. Reluarea sesiunii

Şedinţa a fost deschisă la ora 17.00.


2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


3. Declaraţiile Preşedintelui

Președintele a făcut o declarație în care a făcut bilanțul situației actuale din Ucraina și, în special, a exprimat solidaritatea Parlamentului cu poporul ucrainean și a condamnat recentele episoade violente din țară.

De asemenea, Președintele a salutat eliberarea Iuliei Timoșcenko, în special datorită intervențiilor lui Pat Cox, fost Președinte al Parlamentului și ale lui Aleksander Kwasniewski, fost Președinte al Poloniei.

El a subliniat că prioritatea actuală este menținerea stabilității și unității țării, precum și reconcilierea națională, și a amintit că Parlamentul va analiza situația Ucrainei în miercurea următoare, la întoarcerea delegației ad-hoc de la Kiev.

Parlamentul a păstrat un moment de reculegere în memoria victimelor ucise în lupta pentru democrație și libertate.

°
° ° °

Președintele a făcut apoi o declarație în care și-a prezentat condoleanțele familiilor victimelor tragicului accident care a avut loc la Kerala, în largul coastelor Indiei, la 15 februarie 2012, și i-a amintit, de asemenea, pe cei doi pușcași marini italieni, Massimiliano Latorre și Salvatore Girone, deținuți de autoritățile indiene de peste doi ani.

Președintele a invitat autoritățile indiene să aplice dreptul internațional în vigoare, a reiterat angajamentul Italiei și al Uniunii Europene de combatere a pirateriei în toată lumea și a amintit că relațiile dintre Uniunea Europeană și India trebuie să se bazeze pe încredere reciprocă, supremația dreptului, diplomație și dialog. El și-a exprimat apoi solidaritatea cu cei doi cetățeni italieni deținuți.


4. Verificarea prerogativelor

La propunerea Comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatul lui Rina Ronja Kari, cu efect de la 5 februarie 2014.


5. Rectificări (articolul 216 din Regulamentul de procedură)

Comisiile competente au transmis următoarele rectificări la textele adoptate de Parlamentul European:

- Rectificare P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui program de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro împotriva falsificării (programul „Pericles 2020”) și de abrogare a Deciziilor nr. 2001/923/EC, 2001/924/EC, 2006/75/EC, 2006/76/EC, 2006/849/EC și 2006/850/EC ale Consiliului (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Rectificare (P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a normelor și procedurilor comune pentru punerea în aplicare a instrumentelor Uniunii pentru acțiuni externe (P7_TA-PROV(2013)0565 (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Rectificare P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument care să contribuie la stabilitate și la pace P7_TA-PROV(2013)0566 (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Rectificare P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului european de vecinătate P7_TA-PROV(2013)0567 (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Rectificare P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui Instrument de asistență pentru preaderare (IAP II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Rectificare P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Instrumentului de parteneriat pentru cooperarea cu țările terțe (P7_TA-PROV(2013)0569) (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Rectificare P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare pentru democrație și drepturile omului la scară mondială (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Rectificare P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 11 decembrie 2013 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. …/2014 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Rectificare P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) la poziţia Parlamentului European adoptată în primă lectură la 15 ianuarie 2014 în vederea adoptării Directivei 2014/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012– 2011/0439(COD))

În perioada de sesiune în curs, rectificările sunt disponibile pe site-ul Séance en direct.

În conformitate cu articolul 216 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, aceste rectificări se consideră aprobate, cu excepţia cazului în care, în următoarele 24 de ore, un grup politic sau un număr de cel puţin patruzeci de deputaţi solicită supunerea lor la vot.


6. Cerere de apărare a imunităţii parlamentare

Alexander Mirsky a prezentat cererea de apărare a imunității sale parlamentare în cadrul unei proceduri în instanță la tribunalele din Jurmala și Riga.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul e procedură, cererea a fost trimisă comisiei competente, adică Comisiei JURI.


7. Cursul dat unei cereri de apărare a imunităţii parlamentare

Cererea de apărare a imunității parlamentare prezentată de Gabriele Albertini în cadrul unei proceduri în instanță la Tribunalul din Milano a fost anunțată la reuniunea din 9 septembrie 2013. În conformitate cu dispozițiile Regulamentului de procedură, cererea fost transmisă comisiei competente, în acest caz Comisia JURI (punctul 8 al PV din 9.9.2013).

Comisia JURI a examinat cererea în cursul reuniunilor sale din 14 octombrie 2013, 5 noiembrie 2013 și 10 februarie 2014. Prin scrisoarea din 11 februarie 2014, Comisia JURI a comunicat recomandarea sa de a nu da curs cererii, în contextul deciziei precedente a Parlamentului European din 21 mai 2013, de a nu apăra imunitatea lui Gabriele Albertini (punctul 6.5 al PV din 21.5.2013).

Parlamentul și-a dat acordul cu privire la această recomandare.

În conformitate cu articolul 7 alineatul (9) din Regulamentul de procedură, Parlamentul l-a informat pe fostul deputat.


8. Comunicarea Preşedintelui

Președintele a anunțat că a luat o decizie, la 6 februarie 2014, prin care pronunță o mustrare la adresa lui Godfrey Bloom, în conformitate cu articolul 153 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul de procedură. Godfrey Bloom a fost imediat informat cu privire la această decizie, iar Președintele a intrat în posesia unei confirmări de primire la 12 februarie 2014.

Președinții comisiilor parlamentare în care Godfrey Bloom este membru, și anume Comisia pentru afaceri economice și monetare și Comisia pentur drepturile femeii și egalitatea de gen, au fost, de asemenea, informați cu privire la această măsură, în conformitate cu articolul 153 alineatul (1) din Regulamentul de procedură.

Președintele a amintit că Godfrey Bloom poate ataca această decizie la Biroul Parlamentului în termen de două săptămâni de la notificarea deciziei.


9. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui program în vederea promovării unor activități în domeniul protecției intereselor financiare ale Uniunii Europene (programul „Hercule III”) și de abrogare a Deciziei nr. 804/2004/CE (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind atribuirea contractelor de concesiune (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 510/2011 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 produse de vehiculele utilitare ușoare noi (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind un program multianual privind protecția consumatorilor pentru perioada 2014 - 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1926/2006/CE (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE ale Consiliului și a Directivei 2004/37/CE a Parlamentului European și a Consiliului pentru a le alinia la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea către Comisie a proiectelor de investiții în infrastructura energetică din Uniunea Europeană, de înlocuire a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 617/2010 al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 736/96 al Consiliului (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2368/2002 al Consiliului și referitor la includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare pentru Procesul Kimberley (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind gestiunea colectivă a drepturilor de autor și a drepturilor conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizare online pe piața internă (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Directiva A Parlamentului european și a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2008/97, (CE) nr. 779/98 și (CE) nr. 1506/98 ale Consiliului în domeniul importului de ulei de măsline și de alte produse agricole din Turcia, în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare conferite Comisiei (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre eferitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (reformare) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive (reformare) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului de armonizare a legislațiilor statelor membre referitoare la ascensoare și la componentele de siguranță pentru ascensoare (reformare) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată (reformare) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind armonizarea legislațiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (reformare) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a recipientelor simple sub presiune (reformare) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață și controlul explozivilor de uz civil (reformare) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Regulamentul al Parlamentului european și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 774/94 al Consiliului în ceea ce privește competențele de executare și competențele delegate conferite Comisiei (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Regulamentul al Parlamentului European și al Consiliului privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Directiva a Parlamentului european și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a mijloacelor de măsurare (reformare) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Următorul proiect de act delegat a fost transmis Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru aplicarea metodelor de calculare a cerințelor privind rata de adecvare a capitalului pentru conglomeratele financiare C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Termen pentru prezentarea obiecțiilor: o lună de la data primirii la 28 ianuarie 2014.

Prelungirea termenului pentru formularea obiecțiilor: o lună în plus, la cererea Parlamentului European.

retrimis fond: ECON


11. Consultarea altor instituții

În conformitate cu dispozițiile articolului 336 din tratat, Președintele a consultat Curtea de Justiție și Curtea de Conturi cu privire la:

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2011, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

- Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de ajustare, începând cu 1 iulie 2012, a remunerațiilor și a pensiilor funcționarilor și ale celorlalți agenți ai Uniunii Europene, precum și a coeficienților corectori aferenți (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputaţii au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 115 din Regulamentul de procedură):

- (O-000001/2014) adresată de Jarosław Leszek Wałęsa, în numele Comisiei PECH, adresată Comisiei: Statutul juridic al Arhipelagului Svalbard și al resurselor sale piscicole (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

- (O-000028/2014) adresată de Juan Fernando López Aguilar, în numele Comisiei LIBE, adresată Comisiei: Viitorul politicii UE în materie de vize (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Petiţii

Următoarele petiţii, înscrise în registrul general la datele indicate mai jos în conformitate cu articolul 201 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, au fost trimise comisiei competente:

20/02/2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (nr. 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (nr. 2886/2013); (nume confidențial) (nr. 2887/2013); (nume confidențial) (nr. 0177/2014); Cristian Titu Raicu (nr. 0178/2014); Vasile State (nr. 0179/2014); Ina Bach (nr. 0180/2014); Mechthild Hans (nr. 0181/2014); Torsten Schulze (nr. 0182/2014); Flavio Miccono (nr. 0183/2014); (nume confidențial) (nr. 0184/2014); (nume confidențial) (nr. 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0186/2014); Jürgen Lauer (nr. 0187/2014); Agostinho Borges Serra (nr. 0188/2014); Roland Schmidt (nr. 0189/2014); Leif Lundgren (nr. 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (nr. 0191/2014); (nume confidențial) (nr. 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (nr. 0193/2014); (nume confidențial) (nr. 0194/2014); Ole Fjord Larsen (nr. 0195/2014); Maria Dragut (nr. 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 semnături) (nr. 0197/2014); Núria Farrés (nr. 0198/2014); (nume confidențial) (nr. 0199/2014); (nume confidențial) (nr. 0200/2014); Werner Langen (nr. 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (nr. 0202/2014); Raini Kiukas (nr. 0203/2014); (nume confidențial) (nr. 0204/2014); (nume confidențial) (nr. 0205/2014); (nume confidențial) (nr. 0206/2014); (nume confidențial) (nr. 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (nr. 0208/2014); (nume confidențial) (nr. 0209/2014); Margarete Speth (nr. 0210/2014); (nume confidențial) (nr. 0211/2014); Steffen Weiß (nr. 0212/2014); (nume confidențial) (nr. 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (nr. 0214/2014); Peter Gill (nr. 0215/2014); (nume confidențial) (nr. 0216/2014); (nume confidențial) (nr. 0217/2014); Charles Osita Okafor (nr. 0218/2014); (nume confidențial) (nr. 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (nr. 0220/2014); Jan Van den Heuvel (nr. 0221/2014); (nume confidențial) (nr. 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (nr. 0223/2014); Kamiński Janusz (nr. 0224/2014); (nume confidențial) (nr. 0225/2014); (nume confidențial) (nr. 0226/2014); (nume confidențial) (nr. 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (nr. 0228/2014); (nume confidențial) (nr. 0229/2014); Gordon Beard (nr. 0230/2014); Karolina Dam (nr. 0231/2014); Caroline Hill (nr. 0232/2014); Wientje Pals (nr. 0233/2014); Andreas Manthey (nr. 0234/2014); Johan Willem Westerhof (nr. 0235/2014); Amen Binai (nr. 0236/2014); (nume confidențial) (nr. 0237/2014); Albert García (nr. 0238/2014); (nume confidențial) (nr. 0239/2014); (nume confidențial) (nr. 0240/2014); (nume confidențial) (nr. 0241/2014); (nume confidențial) (nr. 0242/2014); (nume confidențial) (nr. 0243/2014); Flavio Miccono (nr. 0244/2014); Ferdinando Fusco (nr. 0245/2014); Maria Loizou (nr. 0246/2014); (nume confidențial) (nr. 0247/2014); Celestino Cué Posada (nr. 0248/2014); (nume confidențial) (nr. 0249/2014); (nume confidențial) (nr. 0250/2014); Pia Berrend (nr. 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (nr. 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (nr. 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0254/2014); Francesca Montemaggi (nr. 0255/2014); Marialetizia Senzani (nr. 0256/2014); Michel Chaplais (nr. 0257/2014); (nume confidențial) (nr. 0258/2014); (nume confidențial) (nr. 0259/2014); (nume confidențial) (nr. 0260/2014); (nume confidențial) (nr. 0261/2014); Josep Grande Gómez (nr. 0262/2014); Filippini Stefania (nr. 0263/2014); Patrice Serra (nr. 0264/2014); Marta Marchesi (nr. 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (nr. 0266/2014); (nume confidențial) (nr. 0267/2014); (nume confidențial) (nr. 0268/2014); Ermanno Mesiano (nr. 0269/2014); Alessandro Gardossi (nr. 0270/2014); (nume confidențial) (nr. 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (nr. 0273/2014); (nume confidențial) (nr. 0274/2014); Viktor Artemenko (nr. 0275/2014); Achim Göbel (nr. 0276/2014); Mihai Encica (nr. 0277/2014); (nume confidențial) (nr. 0278/2014); Giorgio Martino (nr. 0279/2014); (nume confidențial) (nr. 0280/2014); Christos Chouliaras (nr. 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (nr. 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (nr. 0283/2014); (nume confidențial) (nr. 0284/2014); (nume confidențial) (nr. 0285/2014); Κyriakos Gkikas (nr. 0286/2014); Florian Bosse (nr. 0287/2014); (nume confidențial) (nr. 0288/2014); Istvan Sier (nr. 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (nr. 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (nr. 0291/2014); Vasiliki Denaxa (nr. 0292/2014); Daniel Vankov (nr. 0293/2014); (nume confidențial) (nr. 0294/2014); Angelika Odermatt (nr. 0295/2014); David Guerlava (nr. 0296/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0297/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0298/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0299/2014); Bruno Terriou (nr. 0300/2014); Géza Dukrét (nr. 0301/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0302/2014); Stefano Fuschetto (nr. 0303/2014); (nume confidențial) (nr. 0304/2014); István Török (nr. 0305/2014); (nume confidențial) (nr. 0306/2014); Flavio Miccono (nr. 0307/2014); Domenico Miccono (nr. 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0309/2014); (nume confidențial) (nr. 0310/2014); (nume confidențial) (nr. 0311/2014); (nume confidențial) (nr. 0312/2014); (nume confidențial) (nr. 0313/2014); Robert Wenzel (nr. 0314/2014); Enrico Battistel (nr. 0315/2014); Tenna Ann Dajani (nr. 0316/2014); Giovanni Gallorini (nr. 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (nr. 0318/2014); (nume confidențial) (nr. 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (nr. 0320/2014); Patrick Groux (nr. 0321/2014); Borja Pérez Serna (nr. 0322/2014); Fox Kenneth (nr. 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (nr. 0324/2014); Klaus Büchner (nr. 0325/2014); (nume confidențial) (nr. 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (nr. 0327/2014); Vlado Kunštek (nr. 0328/2014); (nume confidențial) (nr. 0329/2014); (nume confidențial) (nr. 0330/2014); (nume confidențial) (nr. 0331/2014); (nume confidențial) (nr. 0332/2014); (nume confidențial) (nr. 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (nr. 0334/2014); Valery Johan Panelle (nr. 0335/2014); Elisabetta Fabi (nr. 0336/2014); (nume confidențial) (nr. 0337/2014); (nume confidențial) (nr. 0338/2014); (nume confidențial) (8 semnături) (nr. 0339/2014); Jean-Michel Weber (nr. 0340/2014); John Middlemas (nr. 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (nr. 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (nr. 0343/2014); Mariyka Popova (nr. 0344/2014); Christian Beifuss (nr. 0345/2014); (nume confidențial) (nr. 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (nr. 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (nr. 0348/2014); Ion Carstea (nr. 0349/2014); Steven Mulholland (nr. 0350/2014); Wolfgang Petri (nr. 0351/2014); Valerian Dragomir (nr. 0352/2014); (nume confidențial) (nr. 0353/2014); (nume confidențial) (nr. 0354/2014); (nume confidențial) (nr. 0355/2014); Maria Monosi (nr. 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (nr. 0357/2014); (nume confidențial) (nr. 0358/2014); Flavio Miccono (nr. 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (nr. 0360/2014); (nume confidențial) (nr. 0361/2014); Silvia Chala Vaz (nr. 0362/2014); Per Andresen (nr. 0363/2014).

Președintele a anunțat că a transmis comisiei competente, în conformitate cu articolul 201 alineatul (13) din Regulamentul de procedură, la 21 februarie 2014, petițiile adresate Parlamentului European de către persoane fizice sau juridice care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene şi nici nu au reşedinţa sau sediul social într-un stat membru.


14. Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor

Consiliul a transmis o copie certificată conform a următorului document:

- Acord între Uniunea Europeană și Republica Azerbaidjan privind facilitarea eliberării vizelor.


15. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

1) de către Consiliu şi Comisie:

- Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr.1236/2005 al Consiliului privind comerțul cu anumite bunuri susceptibile de a fi utilizate pentru a impune pedeapsa capitală, tortura și alte pedepse și tratamente cu cruzime, inumane sau degradante (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

retrimis

fond :

AFET

aviz :

INTA

- Propunere de decizie a Parlamentului European şi a Consiliului privind participarea Uniunii Europene la majorarea de capital a Fondului European de Investiții (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
În conformitate cu articolul 124 alineatul (1) din Regulamentul de procedură, Preşedintele va consulta Comitetul Economic şi Social European cu privire la această propunere.

retrimis

fond :

BUDG

aviz :

ITRE, ECON

- Propunere de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2004/162/CE în ceea ce privește aplicarea sa cu privire la Mayotte începând cu 1ianuarie2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

retrimis

fond :

REGI

aviz :

ECON

2) de comisiile parlamentare, rapoartele:

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 91/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind statisticile din transportul feroviar, în ceea ce privește colectarea datelor privind mărfurile, călătorii și accidentele (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - TRAN - Raportor: Michael Cramer (A7-0002/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1365/2006 privind statistica transportului de mărfuri pe căi navigabile interioare în ceea ce privește acordarea de competențe delegate și de executare Comisiei pentru adoptarea anumitor măsuri (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - TRAN - Raportoare: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - IMCO - Raportoare: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - JURI - Raportor: József Szájer (A7-0010/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - JURI - Raportor: József Szájer (A7-0011/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind siguranța feroviară (reformare) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - TRAN - Raportor: Michael Cramer (A7-0015/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția pentru Căi Ferate a Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - TRAN - Raportor: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - JURI - Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - JURI - Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Uniunea Europeană (reformare) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - TRAN - Raportoare: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - TRAN - Raportor: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, în ceea ce privește deschiderea pieței pentru serviciile de transport feroviar intern de călători și guvernanța infrastructurii feroviare (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - TRAN - Raportor: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

- Raport privind modificarea articolului 136 din Regulamentul de procedură (referitor la participarea deputaților la ședințe) (2013/2033(REG)) - AFCO - Raportor: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind reexaminarea mandatului european de arestare (2013/2109(INL)) - LIBE - Raportoare: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - INTA - Raportor: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

- Raport referitor la ameliorarea plantelor: care sunt opțiunile pentru creșterea calității și a productivității? (2013/2099(INI)) - AGRI - Raportoare: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului în ceea ce privește anumite dispoziții referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre care se confruntă cu dificultăți grave sau sunt amenințate de astfel de dificultăți cu privire la stabilitatea lor financiară (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - PECH - Raportoare: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

- Raport referitor la viitorul sectorului horticol european – strategii de creștere (2013/2100(INI)) - AGRI - Raportoare: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

- Raport referitor la situația drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (2013/2078(INI)) - LIBE - Raportor: Louis Michel (A7-0051/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - JURI - Raportor: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

- Raport referitor la Pregătirea pentru convergența deplină a lumii audiovizuale (COM(2013)0231 - 2013/2180(INI)) - CULT - Raportoare: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

- Raport referitor la SOLVIT (2013/2154(INI)) - IMCO - Raportor: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

- Raport referitor la finanțarea pe termen lung a economiei europene (2013/2175(INI)) - ECON - Raportor: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

- Raport referitor la guvernarea pieței unice în cadrul semestrului european din 2014 (2013/2194(INI)) - IMCO - Raportor: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

- Raport referitor la evaluarea finanțelor Uniunii pe baza rezultatelor obținute: un nou instrument pentru procedura îmbunătățită de descărcare de gestiune a Comisiei Europene (2013/2172(INI)) - CONT - Raportor: Michael Theurer (A7-0068/2014)

- Raport referitor la măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (2013/2150(INI)) - PECH - FEMM - Raportori: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

- Raport referitor la exploatarea sexuală și prostituția - impactul acestora asupra egalității de gen (2013/2103(INI)) - FEMM - Raportoare: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

- Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2012 (2013/2156(INI)) - FEMM - Raportoare: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

- Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva femeilor (2013/2004(INL)) - FEMM - Raportoare: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

- Raport referitor la cel de al 7-lea și cel de al 8-lea raport intermediar al Comisiei privind politica de coeziune a UE și raportul strategic 2013 privind implementarea programului 2007-2013 (2013/2008(INI)) - REGI - Raportoare: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de introducere a unui regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe, bazat pe recunoașterea unilaterală de către Croația și Cipru a anumitor documente ca fiind echivalente cu vizele naționale ale acestora pentru tranzitul sau șederea preconizată pe teritoriile lor pentru o perioadă care nu depășește 90 de zile în decursul unei perioade de 180 de zile și de abrogare a Deciziilor nr. 895/2006/CE și 582/2008/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - LIBE - Raportoare: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: analiza anuală a creșterii pentru 2014 (2013/2157(INI)) - ECON - Raportor: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind intermedierea de asigurări (reformare) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - ECON - Raportor: Werner Langen (A7-0085/2014)

- * Raport referitor la propunerea de directivă a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată în ceea ce privește o declarație standard privind TVA (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - ECON - Raportor: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

- Raport referitor la semestrul european pentru coordonarea politicilor economice: ocuparea forței de muncă și aspecte sociale în Analiza anuală a creșterii pentru 2014 (2013/2158(INI)) - EMPL - Raportor: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

- *** Raport interimar referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord-cadru global de parteneriat și cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET - Raportoare: Ana Gomes (A7-0093/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI ale Consiliului (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - LIBE - Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Turcia privind readmisia persoanelor aflate în situație de ședere ilegală (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - LIBE - Raportoare: Renate Sommer (A7-0097/2014)

- Raport privind cererea de ridicare a imunității lui Tadeusz Cymański (2013/2278(IMM)) - JURI - Raportor: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - LIBE - Raportoare: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea unui sistem eCall la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - IMCO - Raportoare: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

- * Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului de modificare a Deciziei 2009/831/CE cu privire la perioada de aplicare a acesteia (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - REGI - Raportoare: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

- Raport referitor la taxele pentru copierea privată (2013/2114(INI)) - JURI - Raportoare: Françoise Castex (A7-0114/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului-cadru global de parteneriat și cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, referitor la chestiuni legate de readmisie (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - LIBE - Raportoare: Ana Gomes (A7-0115/2014)

- *** Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republicile Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua și Panama, pe de altă parte, în ceea ce privește articolul 49 alineatul (3) (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - LIBE - Raportoare: Renate Weber (A7-0119/2014)

- Raport referitor la dezvoltarea optimă a potențialului regiunilor ultraperiferice prin crearea de sinergii între fondurile structurale și alte programe ale Uniunii Europene (2013/2178(INI)) - REGI - Raportor: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

- * Raport privind propunerea de numire a lui Oskar Herics ca membru al Curții de Conturi (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - CONT - Raportoare: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

- Raport referitor la promovarea dezvoltării prin practici responsabile în afaceri, în special în ceea ce privește rolul industriilor extractive în țările în curs de dezvoltare (2013/2126(INI)) - DEVE - Raportoare: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

- *** Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord-cadru global de parteneriat și cooperare între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Indonezia, pe de altă parte, cu excepția chestiunilor legate de readmisie (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - AFET - Raportoare: Ana Gomes (A7-0134/2014)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - ENVI - Raportor: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a întreprinderilor de investiții și de modificare a Directivelor Consiliului 77/91/CEE, 82/891/CE, 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/CE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - ECON - Raportor: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1192/69 al Consiliului privind standardizarea conturilor întreprinderilor feroviare (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - TRAN - Raportor: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind taxele datorate Agenției Europene pentru Medicamente pentru desfășurarea de activități de farmacovigilență cu privire la medicamentele de uz uman (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - ENVI - Raportoare: Linda McAvan (A7-0476/2013)

- ***I Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind implementarea sistemului eCall interoperabil la nivelul UE (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - TRAN - Raportor: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Ordinea lucrărilor

În conformitate cu ordinea de zi, s-a stabilit ordinea lucrărilor.

Proiectul definitiv de ordine de zi al şedinţelor plenare din februarie II (PE 529.494/PDOJ) a fost distribuit şi au fost propuse următoarele modificări ale acestuia (articolul 140 din Regulamentul de procedură):

Luni, Marți

Nu s-a propus nicio modificare.

Miercuri

Preşedintele a comunicat că a primit din partea lui Martin Callanan, în numele Grupului ECR, și a lui Herbert Reul, o cerere de reportare a votului pentru raportul Linda McAvan referitor la "Fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente" (A7-0276/2013) (point 160 du PDOJ) și reamintește că, conform dispozițiilor în vigoare, o astfel de solicitare poate fi prezentată la începutul votării.

Joi

- Situația din Venezuela (Declaraţia Vicepreședintelui Comisiei și Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate) (point 249 du PDOJ)
Solicitare din partea Grupului PPE vizând închiderea dezbaterii privind această declarație prin depunerea unei propuneri de rezoluție.

Au intervenit: Jean-Pierre Audy, în numele Grupului PPE, pentru a motiva solicitarea, și João Ferreira, în numele Grupului GUE/NGL, pentru a se opune solicitării.

Parlamentul a aprobat cererea.

Ordinea lucrărilor a fost astfel stabilită.

°
° ° °

A intervenit Izaskun Bilbao Barandica referitor la procesul de pace din Țara Bascilor.


17. Obiectivul prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 443/2009 pentru a defini modalitățile de realizare a obiectivului prevăzut pentru anul 2020 de reducere a emisiilor de CO2 generate de autoturismele noi [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer şi-a prezentat raportul.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

A intervenit Connie Hedegaard (membră a Comisiei).

Au intervenit: Fiona Hall (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Eider Gardiazábal Rubial (raportoarea pentru aviz a Comisiei TRAN), Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Mario Pirillo, în numele Grupului S&D, Chris Davies, în numele Grupului ALDE, Carl Schlyter, în numele Grupului Verts/ALE, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan şi Jolanta Emilia Hibner.

Au intervenit: Connie Hedegaard şi Thomas Ulmer.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.8 al PV din 25.2.2014.


18. Marca comunitară ***I - Legislațiile statelor membre cu privire la mărci ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström prezintă rapoartele.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: George Sabin Cutaş (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Andreas Schwab (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Marielle Gallo, în numele Grupului PPE, Bernhard Rapkay, în numele Grupului S&D, Christian Engström, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Dimitar Stoyanov, neafiliat, şi Giuseppe Gargani.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger şi Silvia-Adriana Ţicău.

Au intervenit: Michel Barnier şi Cecilia Wikström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.9 al PV din 25.2.2014 şi punctul 5.10 al PV din 25.2.2014.


19. Înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni în Uniunea Europeană [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei şi-a prezentat raportul.

A intervenit Michel Barnier (membru al Comisiei).

Au intervenit: Salvatore Iacolino, în numele Grupului PPE, Rita Borsellino, în numele Grupului S&D, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, în numele Grupului ECR, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Hubert Pirker şi James Nicholson.

A PREZIDAT: László SURJÁN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Slavi Binev şi Roberta Angelilli.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić şi Mairead McGuinness.

Au intervenit: Cecilia Malmström (membră a Comisiei) şi Monica Luisa Macovei.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.11 al PV din 25.2.2014.


20. Agenţia Uniunii Europene pentru cooperare şi formare în materie de aplicare a legii (Europol) ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind Agenția Uniunii Europene pentru cooperare și formare în materie de aplicare a legii (Europol) și de abrogare a Deciziilor 2009/371/JAI și 2005/681/JAI [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportor: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Jutta Haug (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Alexandra Thein (raportoarea pentru aviz a Comisiei AFCO), Marco Scurria, în numele Grupului PPE, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Cornelia Ernst, în numele Grupului GUE/NGL, Gerard Batten, în numele Grupului EFD, Slavi Binev şi Sonia Alfano, în numele Grupului ALDE.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness și Hubert Pirker, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Hans-Peter Martin.

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 25.2.2014.


21. Condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind condițiile de intrare și ședere a resortisanților țărilor terțe pentru cercetare, studii, schimb de elevi, formare profesională remunerată și neremunerată, servicii de voluntariat și muncă au pair (reformare) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne. Raportoare: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström şi-a prezentat raportul.

A intervenit Cecilia Malmström (membră a Comisiei).

Au intervenit: Antigoni Papadopoulou (raportoarea pentru aviz a Comisiei EMPL), Dimitar Stoyanov (raportorul pentru aviz al Comisiei JURI), Anna Maria Corazza Bildt, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon, în numele Grupului S&D, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides, în numele Grupului GUE/NGL, Hans-Peter Martin, neafiliat, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly şi Ruža Tomašić.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković şi João Ferreira.

A PREZIDAT: Isabelle DURANT
Vicepreşedintă

Au intervenit: Mairead McGuinness şi Franz Obermayr cu privire la procedura catch the eye” (președinta a lut act de observațiile vorbitorilor).

Au intervenit: Cecilia Malmström şi Cecilia Wikström.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.13 al PV din 25.2.2014.


22. Corpul voluntar european de ajutor umanitar ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar EU Aid Volunteers [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Comisia pentru dezvoltare. Raportoare: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler şi-a prezentat raportul.

A intervenit Kristalina Georgieva (membră a Comisiei).

Au intervenit: María Muñiz De Urquiza (raportoarea pentru aviz a Comisiei BUDG), Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE, Corina Creţu, în numele Grupului S&D, Bill Newton Dunn, în numele Grupului ALDE, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda şi Antigoni Papadopoulou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Bill Newton Dunn, Andrej Plenković şi Davor Ivo Stier.

Au intervenit: Kristalina Georgieva şi Michèle Striffler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.14 al PV din 25.2.2014.


23. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 150 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care au dorit să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons şi Monica Luisa Macovei.

A PREZIDAT: Rainer WIELAND
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness şi József Szájer.


24. Combaterea violenţei împotriva femeilor (prezentare succintă)

Raport conținând recomandări adresate Comisiei privind combaterea violenței împotriva femeilor [2013/2004(INL)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu şi Marusya Lyubcheva.

A intervenit Kristalina Georgieva (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.17 al PV din 25.2.2014.


25. Exploatarea sexuală şi prostituţia, precum și impactul acestora asupra egalității de gen (prezentare succintă)

Raport referitor la exploatarea sexuală și la prostituție, precum și la impactul acestora asupra egalității de gen [2013/2103(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen. Raportoare: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys şi Anna Hedh.

A intervenit Kristalina Georgieva (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 9.15 al PV din 26.2.2014.


26. Delegarea competenţelor legislative şi exercitarea competențelor de executare de către Comisie (prezentare succintă)

Raport referitor la monitorizarea privind delegarea competențelor legislative și controlul statelor membre asupra exercitării competențelor de executare de către Comisie [2012/2323(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer a făcut prezentarea.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness şi Elena Băsescu.

A intervenit Kristalina Georgieva (membră a Comisiei).

Acest punct a fost închis.

Vot: punctul 5.18 al PV din 25.2.2014.


27. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 529.494/OJMA).


28. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 22.50.

Klaus Welle

Othmar Karas

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate