Zoznam 
Zápisnica
PDF 253kWORD 192k
Pondelok, 24. februára 2014 - Štrasburg
1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 3.Vyhlásenia predsedníctva
 4.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 5.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 6.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 7.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 8.Oznámenie predsedníctva
 9.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 10.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 11.Konzultácie s ďalšími inštitúciami
 12.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 13.Petície
 14.Texty zmlúv poskytnutých Radou
 15.Predloženie dokumentov
 16.Program práce
 17.Cieľ zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 ***I (rozprava)
 18.Ochranná známka Spoločenstva ***I - Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***I (rozprava)
 19.Zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti ***I (rozprava)
 20.Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***I (rozprava)
 21.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)
 22.Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc ***I (rozprava)
 23.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 24.Boj proti násiliu na ženách (stručná prezentácia)
 25.Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť (stručná prezentácia)
 26.Delegovanie legislatívnych právomocí a vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (stručná prezentácia)
 27.Program rokovania na nasledujúci deň
 28.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA


PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania

Rokovanie sa začalo o 17.00 h.


2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


3. Vyhlásenia predsedníctva

Predseda vystúpil s vyhlásením, v ktorom zhrnul doterajšiu situáciu na Ukrajine a vyjadril predovšetkým solidaritu Parlamentu s ukrajinským ľudom a odsúdil nedávne násilnosti, ku ktorým došlo v tejto krajine.

Predseda okrem toho vyjadril potešenie nad prepustením Julie Tymošenkovej, a to vďaka službám Pata Coxa, bývalého predsedu Parlamentu, a Alexandrea Kwaśniewskeho, bývalého poľského prezidenta.

Zdôraznil, že prvoradá je teraz stabilita a jednota krajiny, ako aj národné zmierenie, a pripomenul, že Parlament bude rokovať o situácii na Ukrajine v stredu po návrate delegácie ad hoc z Kyjeva.

Parlament si uctil minútou ticha pamiatku obetí, ktoré prišli o život v boji za demokraciu a slobodu.

°
° ° °

Predseda následne vystúpil s vyhlásením, v ktorom vyjadril úprimnú sústrasť rodinám obetí tragickej nehody, ku ktorej došlo na indickom pobreží, v Kerale, 15. februára 2012. Pripomenul tiež osud dvoch talianskych námorníkov, Massimiliana Latorreho a Salvatora Gironeho, ktorých indické orgány väznia už viac ako dva roky.

Predseda vyzval indické orgány, aby dodržiavali platné medzinárodné právo, zdôraznil angažovanosť Talianska a Európskej únie v boji proti pirátstvu na celom svete a pripomenul, že vťahy medzi Európskou úniou a Indiou musia byť založené na vzájomnej dôvere, rešpektovaní nadradenosti práva, diplomacii a dialógu. Vyjadril solidaritu s obidvomi väznenými talianskymi občanmi.


4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca

Na návrh výboru (JURI) Parlament potvrdil mandát poslankyne Riny Ronje Kariovej s účinnosťou od 5. februára 2014.


5. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0552(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014 o vytvorení výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu (program „Pericles 2020“) a o zrušení rozhodnutí Rady 2001/923/ES, 2001/924/ES, 2006/75/ES, 2006/76/ES, 2006/849/ES a 2006/850/ES (P7_TA-PROV(2013)0552) (COM(2011)0913 – C7-0510/2011 – 2011/0449(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0565(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia (EÚ) č. .../2014, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť (P7_TA-PROV(2013)0565) - (COM(2011)0842 – C7-0494/2011 – 2011/0415(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0566(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj stability (P7_TA-PROV(2013)0566) (COM(2011)0845 – C7-0497/2011 – 2011/0413(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0567(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj európskeho susedstva (P7_TA-PROV(2013)0567) - (COM(2011)0839 – C7-0492/2011 – 2011/0405(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0568(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia (EÚ) č..../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj predvstupovej pomoci (IAP II) (P7_TA-PROV(2013)0568) - (COM(2011)0838 – C7-0491/2011 – 2011/0404(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0569(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami (P7_TA-PROV(2013)0569) - (COM(2011)0843 – C7-0495/2011 – 2011/0411(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0570(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania pre demokraciu a ľudské práva vo svete (P7_TA-PROV(2013)0570) (COM(2011)0844 – C7-0496/2011 – 2011/0412(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 11. decembra 2013 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2014, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce na obdobie 2014-2020 (P7_TA-PROV(2013)0571) (COM(2011)0840 – C7-0493/2011 – 2011/0406(COD))

- Korigendum P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom čítaní 15. januára 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a ktorou sa zrušuje smernica 2004/17/ES (P7_TA-PROV(2014)0026) (COM(2011)0895 – C7-0007/2012 – 2011/0439(COD))

Korigendá sú k dispozícii na internetových stránkach „Séance en direct“ po dobu trvania tejto schôdze.

V súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak najneskôr do dvadsiatich štyroch hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň štyridsať poslancov žiadosť, aby sa o nich hlasovalo.


6. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Alexander Mirsky predložil žiadosť o ochranu parlamentnej imunity a výsad v rámci súdneho konania na súdoch v Jurmale a v Rige.

V súlade s čl. 7 ods. 1 rokovacieho poriadku bola žiadosť pridelená gestorskému výboru, t. j. výboru JURI.


7. Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity

Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity a výsad, ktorú predložil Gabriele Albertini v súvislosti so súdnym konaním prebiehajúcim na súde v Miláne, bola oznámená 9. septembra 2013. V súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku bola táto žiadosť postúpená gestorskému výboru, t.j. výboru JURI (bod 8 zápisnice zo dňa 9.9.2013).

Výbor JURI skúmal žiadosť na svojich schôdzach 14. októbra 2013, 5. novembra 2013 a 10. februára 2014. Vo svojom liste z 11. februára 2014 výbor JURI oznámil svoje odporúčanie nevyhovieť žiadosti vzhľadom na predchádzajúce rozhodnutie Parlamentu z 21. mája 2013 o odmietnutí ochrany imunity Gabriela Albertiniho (bod 6.5 zápisnice zo dňa 21.5.2013).

Parlament vyjadril súhlas s týmto odporúčaním.

V súlade s článkom 7 ods. 9 rokovacieho poriadku Parlament o tom informoval bývalého poslanca.


8. Oznámenie predsedníctva

Predseda oznámil, že 6. februára 2014 prijal rozhodnutie, ktorým podľa článku 153 ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku udelil pokarhanie Godfreymu Bloomovi. Godfrey Bloom o tom bol okamžite informovaný a predseda dostal 12. februára 2014 potvrdenie o doručení.

Predsedovia výborov, ktorých je Godfrey Bloom členom, konkrétne Výbor pre hospodárske a menové veci a Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť, boli o tomto opatrení tiež informovaní v súlade s článkom 153 ods. 1 rokovacieho poriadku.

Predseda pripomenul, že Godfrey Bloom môže Predsedníctvu predložiť odvolanie proti tomuto rozhodnutiu do dvoch týždňov od oznámenia rozhodnutia.


9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)

Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu tieto akty prijaté v súlade s riadnym legislatívnym postupom:

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu činností v oblasti ochrany finančných záujmov Európskej únie (program Hercule III) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 804/2004/ES (00039/2013/LEX - C7-0038/2014 - 2011/0454(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o udeľovaní koncesií (00073/2013/LEX - C7-0039/2014 - 2011/0437(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (00074/2013/LEX - C7-0040/2014 - 2011/0438(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 510/2011 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových ľahkých úžitkových vozidiel do roku 2020 (00106/2013/LEX - C7-0041/2014 - 2012/0191(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (00075/2013/LEX - C7-0042/2014 - 2011/0439(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o viacročnom programe Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1926/2006/ES (00107/2013/LEX - C7-0043/2014 - 2011/0340(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES s cieľom zosúladiť ich s nariadením (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (00125/2013/LEX - C7-0055/2014 - 2013/0062(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 827/2004, ktorým sa zakazuje dovoz tuniaka zavalitého (Thunnus obesus) s pôvodom v Bolívii, v Kambodži, v Gruzínsku, v Rovníkovej Guinei a v Sierre Leone a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1036/2001 (00016/2014/LEX - C7-0056/2014 - 2013/0097(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o povinnosti oznamovať Komisii investičné projekty v oblasti energetickej infraštruktúry v rámci Európskej únie, ktorým sa nahrádza nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 617/2010 a zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 736/96 (00117/2013/LEX - C7-0057/2014 - 2013/0082(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2368/2002, pokiaľ ide o zahrnutie Grónska do vykonávania certifikačnej schémy Kimberleyského procesu (00136/2013/LEX - C7-0058/2014 - 2013/0198(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu (00115/2013/LEX - C7-0061/2014 - 2012/0180(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 260/2012, pokiaľ ide o prechod na celoúnijné úhrady a inkasá (00009/2014/LEX - C7-0062/2014 - 2013/0449(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účel zamestnania ako sezónni pracovníci (00113/2013/LEX - C7-0063/2014 - 2010/0210(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 2008/97, (ES) č. 779/98 a (ES) č. 1506/98 v oblasti dovozu olivového oleja a iných poľnohospodárskych výrobkov z Turecka, pokiaľ ide o delegované a vykonávacie právomoci, ktoré sa majú zveriť Komisii (00112/2013/LEX - C7-0064/2014 - 2011/0453(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (prepracované znenie) (00054/2013/LEX - C7-0065/2014 - 2011/0357(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení a ochranných systémov určených na použitie v potenciálne výbušnej atmosfére (prepracované znenie) (00053/2013/LEX - C7-0066/2014 - 2011/0356(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov (prepracované znenie) (00052/2013/LEX - C7-0067/2014 - 2011/0354(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (prepracované znenie) (00050/2013/LEX - C7-0068/2014 - 2011/0352(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (prepracované znenie) (00049/2013/LEX - C7-0069/2014 - 2011/0351(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (prepracované znenie) (00048/2013/LEX - C7-0070/2014 - 2011/0350(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (prepracované znenie) (00047/2013/LEX - C7-0071/2014 - 2011/0349(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 774/94, pokiaľ ide o vykonávacie a delegované právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii (00104/2013/LEX - C7-0072/2014 - 2011/0445(COD))

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o vymedzení, opise, obchodnej úprave, označovaní a ochrane zemepisných označení aromatizovaných vínnych výrobkov a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 (00091/2013/LEX - C7-0073/2014 - 2011/0231(COD))

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (prepracované znenie) (00051/2013/LEX - C7-0074/2014 - 2011/0353(COD)).


10. Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)

Návrh delegovaného aktu, v prípade ktorého bola predĺžená lehota na vznesenie námietok:

– Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy na uplatňovanie metód výpočtu povinnej kapitálovej primeranosti pre finančné konglomeráty C(2014)00139 - 2014/2572(DEA)

Lehota na vznesenie námietky: jeden mesiac odo dňa prijatia, t. j. 28. januára 2014.

Predĺženie lehoty na vznesenie námietky: o jeden mesiac na žiadosť Európskeho parlamentu.

predložené gestorskému výboru: ECON


11. Konzultácie s ďalšími inštitúciami

Konzultácie so Súdnym dvorom a s Dvorom audítorov.

V súlade s ustanoveniami článku 336 zmluvy predseda uskutočnil konzultácie so Súdnym dvorom a s Dvorom audítorov o týchto dokumentoch:

– Návrh nariadenia Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2011 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (COM(2013)0895 – C7-0459/2013 – 2013/0438(COD))

– Návrh naridenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa s účinnosťou od 1. júla 2012 upravujú odmeny a dôchodky úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie, ako aj opravné koeficienty, ktoré sa vzťahujú na tieto odmeny a dôchodky (COM(2013)0896 – C7-0460/2013 – 2013/0439(COD)).


12. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

– (O-000001/2014), ktorú položil Jarosław Leszek Wałęsa, v mene výboru PECH, pre Komisiu: Právne postavenie súostrovia Svalbard a jeho rybolovných zdrojov (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

– (O-000028/2014), ktorú položil Juan Fernando López Aguilar, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Budúcnosť vízovej politiky EÚ (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)


13. Petície

V súlade s čl. 201 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 20.2.2014

Marcello Dell Eva (Movimento Vegetariano No Alla Caccia) (č. 2885/2013); Rosmarie Hennecke-Gramatzki (č. 2886/2013); (meno je utajené) (č. 2887/2013); (meno je utajené) (č. 0177/2014); Cristian Titu Raicu (č. 0178/2014); Vasile State (č. 0179/2014); Ina Bach (č. 0180/2014); Mechthild Hans (č. 0181/2014); Torsten Schulze (č. 0182/2014); Flavio Miccono (č. 0183/2014); (meno je utajené) (č. 0184/2014); (meno je utajené) (č. 0185/2014); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0186/2014); Jürgen Lauer (č. 0187/2014); Agostinho Borges Serra (č. 0188/2014); Roland Schmidt (č. 0189/2014); Leif Lundgren (č. 0190/2014); Manuel Rosa Serrano (č. 0191/2014); (meno je utajené) (č. 0192/2014); Felipe Romero Cambrón (č. 0193/2014); (meno je utajené) (č. 0194/2014); Ole Fjord Larsen (č. 0195/2014); Maria Dragut (č. 0196/2014); María de la Almudena Rodilla de Baldasano (403 podpisov) (č. 0197/2014); Núria Farrés (č. 0198/2014); (meno je utajené) (č. 0199/2014); (meno je utajené) (č. 0200/2014); Werner Langen (č. 0201/2014); Lluís Gallent Albaladejo (č. 0202/2014); Raini Kiukas (č. 0203/2014); (meno je utajené) (č. 0204/2014); (meno je utajené) (č. 0205/2014); (meno je utajené) (č. 0206/2014); (meno je utajené) (č. 0207/2014); Bettina Karm-Elzenbaumer (č. 0208/2014); (meno je utajené) (č. 0209/2014); Margarete Speth (č. 0210/2014); (meno je utajené) (č. 0211/2014); Steffen Weiß (č. 0212/2014); (meno je utajené) (č. 0213/2014); Juan José Miguel Pajarón (č. 0214/2014); Peter Gill (č. 0215/2014); (meno je utajené) (č. 0216/2014); (meno je utajené) (č. 0217/2014); Charles Osita Okafor (č. 0218/2014); (meno je utajené) (č. 0219/2014); Manuel Rosa Serrano (č. 0220/2014); Jan Van den Heuvel (č. 0221/2014); (meno je utajené) (č. 0222/2014); Elisabetta Parmigiani (č. 0223/2014); Kamiński Janusz (č. 0224/2014); (meno je utajené) (č. 0225/2014); (meno je utajené) (č. 0226/2014); (meno je utajené) (č. 0227/2014); Petya Tsvetanova Tsenova (č. 0228/2014); (meno je utajené) (č. 0229/2014); Gordon Beard (č. 0230/2014); Karolina Dam (č. 0231/2014); Caroline Hill (č. 0232/2014); Wientje Pals (č. 0233/2014); Andreas Manthey (č. 0234/2014); Johan Willem Westerhof (č. 0235/2014); Amen Binai (č. 0236/2014); (meno je utajené) (č. 0237/2014); Albert García (č. 0238/2014); (meno je utajené) (č. 0239/2014); (meno je utajené) (č. 0240/2014); (meno je utajené) (č. 0241/2014); (meno je utajené) (č. 0242/2014); (meno je utajené) (č. 0243/2014); Flavio Miccono (č. 0244/2014); Ferdinando Fusco (č. 0245/2014); Maria Loizou (č. 0246/2014); (meno je utajené) (č. 0247/2014); Celestino Cué Posada (č. 0248/2014); (meno je utajené) (č. 0249/2014); (meno je utajené) (č. 0250/2014); Pia Berrend (č. 0251/2014); Hans-Joachim Brucksch (č. 0252/2014); Joëlle Pellegrin Oldenbourg (č. 0253/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 0254/2014); Francesca Montemaggi (č. 0255/2014); Marialetizia Senzani (č. 0256/2014); Michel Chaplais (č. 0257/2014); (meno je utajené) (č. 0258/2014); (meno je utajené) (č. 0259/2014); (meno je utajené) (č. 0260/2014); (meno je utajené) (č. 0261/2014); Josep Grande Gómez (č. 0262/2014); Filippini Stefania (č. 0263/2014); Patrice Serra (č. 0264/2014); Marta Marchesi (č. 0265/2014); Maria José Conceição Lobo (č. 0266/2014); (meno je utajené) (č. 0267/2014); (meno je utajené) (č. 0268/2014); Ermanno Mesiano (č. 0269/2014); Alessandro Gardossi (č. 0270/2014); (meno je utajené) (č. 0271/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 0272/2014); Horst Jürgen Leditzky (č. 0273/2014); (meno je utajené) (č. 0274/2014); Viktor Artemenko (č. 0275/2014); Achim Göbel (č. 0276/2014); Mihai Encica (č. 0277/2014); (meno je utajené) (č. 0278/2014); Giorgio Martino (č. 0279/2014); (meno je utajené) (č. 0280/2014); Christos Chouliaras (č. 0281/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali ed Ambiente) (č. 0282/2014); Fruitós Richarte i Travesset (č. 0283/2014); (meno je utajené) (č. 0284/2014); (meno je utajené) (č. 0285/2014); Κyriakos Gkikas (č. 0286/2014); Florian Bosse (č. 0287/2014); (meno je utajené) (č. 0288/2014); Istvan Sier (č. 0289/2014); Joseph-Christos Kondylakis (č. 0290/2014); Leopoldo Zampiccoli (č. 0291/2014); Vasiliki Denaxa (č. 0292/2014); Daniel Vankov (č. 0293/2014); (meno je utajené) (č. 0294/2014); Angelika Odermatt (č. 0295/2014); David Guerlava (č. 0296/2014); Stefano Fuschetto (č. 0297/2014); Stefano Fuschetto (č. 0298/2014); Stefano Fuschetto (č. 0299/2014); Bruno Terriou (č. 0300/2014); Géza Dukrét (č. 0301/2014); Stefano Fuschetto (č. 0302/2014); Stefano Fuschetto (č. 0303/2014); (meno je utajené) (č. 0304/2014); István Török (č. 0305/2014); (meno je utajené) (č. 0306/2014); Flavio Miccono (č. 0307/2014); Domenico Miccono (č. 0308/2014); José Manuel Martín Álvarez (č. 0309/2014); (meno je utajené) (č. 0310/2014); (meno je utajené) (č. 0311/2014); (meno je utajené) (č. 0312/2014); (meno je utajené) (č. 0313/2014); Robert Wenzel (č. 0314/2014); Enrico Battistel (č. 0315/2014); Tenna Ann Dajani (č. 0316/2014); Giovanni Gallorini (č. 0317/2014); Rodolfo Carlos Warcok (č. 0318/2014); (meno je utajené) (č. 0319/2014); Lorenzo Croce (Associazione Italiana Diffesa Animali Ed Ambiente) (č. 0320/2014); Patrick Groux (č. 0321/2014); Borja Pérez Serna (č. 0322/2014); Fox Kenneth (č. 0323/2014); Pia Idaline Buchwald Christjansen (č. 0324/2014); Klaus Büchner (č. 0325/2014); (meno je utajené) (č. 0326/2014); Alberto de la Peña Guillén (č. 0327/2014); Vlado Kunštek (č. 0328/2014); (meno je utajené) (č. 0329/2014); (meno je utajené) (č. 0330/2014); (meno je utajené) (č. 0331/2014); (meno je utajené) (č. 0332/2014); (meno je utajené) (č. 0333/2014); Abraamjan Mjasnik (č. 0334/2014); Valery Johan Panelle (č. 0335/2014); Elisabetta Fabi (č. 0336/2014); (meno je utajené) (č. 0337/2014); (meno je utajené) (č. 0338/2014); (meno je utajené) (8 podpisov) (č. 0339/2014); Jean-Michel Weber (č. 0340/2014); John Middlemas (č. 0341/2014); Maria Donciu Ivanov (č. 0342/2014); Jorge Cubells Rodríguez-Flores (č. 0343/2014); Mariyka Popova (č. 0344/2014); Christian Beifuss (č. 0345/2014); (meno je utajené) (č. 0346/2014); Nikolaos Ntermanakis (č. 0347/2014); Maurizio Antonio Carlucci (č. 0348/2014); Ion Carstea (č. 0349/2014); Steven Mulholland (č. 0350/2014); Wolfgang Petri (č. 0351/2014); Valerian Dragomir (č. 0352/2014); (meno je utajené) (č. 0353/2014); (meno je utajené) (č. 0354/2014); (meno je utajené) (č. 0355/2014); Maria Monosi (č. 0356/2014); Juan Carlos Rico Arrabal (č. 0357/2014); (meno je utajené) (č. 0358/2014); Flavio Miccono (č. 0359/2014); Silvia Alcolea Flores (č. 0360/2014); (meno je utajené) (č. 0361/2014); Silvia Chala Vaz (č. 0362/2014); Per Andresen (č. 0363/2014).

V súlade s článkom 201 ods. 13 rokovacieho poriadku predseda oznámil, že 21. 2. 2014 poslal príslušnému výboru petície, ktoré Európskemu parlamentu adresovali fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú občanmi Európskej únie ani nemajú v členskom štáte bydlisko alebo sídlo.


14. Texty zmlúv poskytnutých Radou

Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

– Dohoda medzi Európskou úniou a Azerbajdžanskou republikou o zjednodušení udeľovania víz.


15. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

– Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie (COM(2014)0001 - C7-0014/2014 - 2014/0005(COD))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

– Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady oúčasti Európskej únie na zvýšení kapitálu Európskeho investičného fondu (COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, ECON

– Návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/162/ES, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Mayotte od 1. januára 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

REGI

stanovisko :

ECON

2) parlamentných výborov, správy:

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 91/2003 zo 16. decembra 2002 o štatistike železničnej dopravy, pokiaľ ide o zber údajov o tovare, cestujúcich a nehodách (COM(2013)0611 - C7-0249/2013 - 2013/0297(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Michael Cramer (A7-0002/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1365/2006 o štatistike prepravy tovaru po vnútrozemských vodných cestách, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (COM(2013)0484 - C7-0205/2013 - 2013/0226(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Eva Lichtenberger (A7-0003/2014)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (COM(2013)0449 - C7-0208/2013 - 2013/0213(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Birgit Collin-Langen (A7-0004/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2013)0451 - C7-0198/2013 - 2013/0218(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A7-0010/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: József Szájer (A7-0011/2014)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (COM(2013)0031 - C7-0028/2013 - 2013/0016(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Michael Cramer (A7-0015/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva (COM(2013)0161 - C7-0087/2013 - 2013/0088(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) (COM(2013)0162 - C7-0088/2013 - 2013/0089(COD)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

– ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Euróspkej únii (prepracované znenie) (COM(2013)0030 - C7-0027/2013 - 2013/0015(COD)) - výbor TRAN - Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy (COM(2013)0028 - C7-0024/2013 - 2013/0028(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (COM(2013)0029 - C7-0025/2013 - 2013/0029(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

– Správa o zmene článku 136 rokovacieho poriadku (účasť poslancov na rokovaniach) (2013/2033(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

– Správa s odporúčaniami Komisii o revízii európskeho zatykača (2013/2109(INL)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Baroness Sarah Ludford (A7-0039/2014)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o vynútiteľnosti práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (11767/1/2013 - C7-0344/2013 - 2013/0205(NLE)) - výbor INTA - Spravodajca: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

– Správa o šľachtení rastlín: aké sú možnosti na zvýšenie kvality a výnosov? (2013/2099(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v niektorých členských štátoch, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (COM(2013)0428 - C7-0178/2013 - 2013/0200(COD)) - výbor PECH - Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

– Správa o budúcnosti európskeho odvetvia záhradníctva – stratégie pre rast (2013/2100(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Anthea McIntyre (A7-0048/2014)

– Správa o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2012) (2013/2078(INI)) - výbor LIBE - Spravodajca: Louis Michel (A7-0051/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ) č. 1215/2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (COM(2013)0554 - C7-0239/2013 - 2013/0268(COD)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0052/2014)

– Správa o príprave na plne konvergovaný audiovizuálny svet (2013/2180(INI)) - výbor CULT - Spravodajkyňa: Sabine Verheyen (A7-0057/2014)

– Správa k sieti SOLVIT (2013/2154(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Morten Løkkegaard (A7-0059/2014)

– Správa o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva (2013/2175(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

– Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014 (2013/2194(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

– Správa o hodnotení financií Únie na základe dosiahnutých výsledkov: nový nástroj na zlepšenie postupu udelenia absolutória Európskej komisie (2013/2172(INI)) - výbor CONT - Spravodajca: Michael Theurer (A7-0068/2014)

– Správa o osobitných opatreniach v oblasti spoločnej rybárskej politiky na rozvoj úlohy žien (2013/2150(INI)) - výbor PECH - výbor FEMM - Spravodajcovia: Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda (A7-0070/2014)

– Správa o sexuálnom vykorisťovaní a prostitúcii a ich vplyve na rodovú rovnosť (2013/2103(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

– Správa o rovnosti žien a mužov v Európskej únii – 2012 (2013/2156(INI)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Inês Cristina Zuber (A7-0073/2014)

– Správa s odporúčaniami pre Komisiu o boji proti násiliu voči ženám (2013/2004(INL)) - výbor FEMM - Spravodajkyňa: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

– Správa k 7. a 8. správe Európskej komisie o pokroku v oblasti politiky súdržnosti EÚ a k strategickej správe 2013 o vykonávaní programov v období rokov 2007 – 2013 (2013/2008(INI)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

– ***I Správa o návrhu Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zavádza zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach vychádzajúci z jednostranného uznávania niektorých dokladov Chorvátskom a Cyprom za rovnocenné ich národným vízam za účelom tranzitu cez ich územie alebo zamýšľaného pobytu na ich území, ktorého trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní neprekročí 90 dní a ktorým sa zrušujú rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 895/2006/ES a č. 582/2008/ES (COM(2013)0441 - C7-0186/2013 - 2013/0210(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 (2013/2157(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) (COM(2012)0360 - C7-0180/2012 - 2012/0175(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Werner Langen (A7-0085/2014)

– * Správa o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o jednotné daňové priznanie k DPH (COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)) - výbor ECON - Spravodajca: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

– Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2014 (2013/2158(INI)) - výbor EMPL - Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

– *** Predbežná správa o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ana Gomes (A7-0093/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV (COM(2013)0173 - C7-0094/2013 - 2013/0091(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení dohody medzi Európskou úniou a Tureckou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (10697/2012 - C7-0029/2014 - 2012/0122(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Renate Sommer (A7-0097/2014)

– Správa o žiadosti o zbavenie imunity Tadeusza Cymańského (2013/2278(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc, a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti (COM(2013)0853 - C7-0430/2013 - 2013/0415(COD)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES (COM(2013)0316 - C7-0174/2013 - 2013/0165(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

– * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2009/831/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

– Správa o poplatkoch za súkromné kopírovanie (2013/2114(INI)) - výbor JURI - Spravodajkyňa: Françoise Castex (A7-0114/2014)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzatvorení Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o otázky súvisiace s readmisiou (11313/2013 - C7-0356/2013 - 2013/0120B(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Ana Gomes (A7-0115/2014)

– *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kostarickou republikou, Salvádorskou republikou, Guatemalskou republikou, Honduraskou republikou, Nikaragujskou republikou a Panamskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o článok 49 ods. 3 tejto dohody, v mene Európskej únie (12400/2013 - C7-0426/2013 - 2012/0219B(NLE)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Renate Weber (A7-0119/2014)

– Správa o optimalizácii rozvoja potenciálu najvzdialenejších regiónov vytváraním súčinnosti medzi štrukturálnymi fondmi a ostatnými programami Európskej únie (2013/2178(INI)) - výbor REGI - Spravodajca: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

– *Správa o návrhu na vymenovanie Oskara Hericsa za člena Dvora audítorov (05077/2014 - C7-0009/2014 - 2014/0802(NLE)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

– Správa o podpore rozvoja prostredníctvom zodpovedných obchodných praktík, a to aj pokiaľ ide o úlohu ťažobného priemyslu v rozvojových krajinách (2013/2126(INI)) - výbor DEVE - Spravodajkyňa: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

– *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Indonézskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok súvisiacich s readmisiou (11250/2013 - C7-0351/2013 - 2013/0120A(NLE)) - výbor AFET - Spravodajkyňa: Ana Gomes (A7-0134/2014)

– ***I Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 (COM(2012)0393 - C7-0184/2012 - 2012/0190(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

– ***I Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a ktorou sa menia smernice Rady 77/91/EHS a 82/891/ES, smernice 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES a 2011/35/ES a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 (COM(2012)0280 - C7-0136/2012 - 2012/0150(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Gunnar Hökmark (A7-0196/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov (COM(2013)0026 - C7-0026/2013 - 2013/0013(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

– ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch Európskej agentúre pre lieky za vykonávanie činnosti dohľadu nad liekmi na humánne použitie (COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Linda McAvan (A7-0476/2013)

– ***I Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall (COM(2013)0315 - C7-0173/2013 - 2013/0166(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0482/2013)


16. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu druhej februárovej schôdze (PE 529.494/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok

Bez zmeny.

Streda

Predseda oznámil, že mu bola doručená žiadosť, ktorú predložili Martin Callanan v mene skupiny ECR a Herbert Reul, o odloženie hlasovania o správe Linda McAvan s názvom "Výroba, prezentácia a predaj tabakových a súvisiacich výrobkov" (A7-0276/2013) (bod 160 konečného návrhu programu schôdze), a pripomenul, že v súlade platnými ustanoveniami bude možné predložiť takúto žiadosť na začiatku hlasovania.

Štvrtok

Situácia vo Venezuele (Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ) (bod 249 konečného návrhu programu schôdze).
Žiadosť skupiny PPE, aby rozprava o tomto vyhlásení bola uzatvorená predložením návrhu uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Jean-Pierre Audy v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil, a João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, ktorý so žiadosťou nesúhlasil.

Parlament žiadosť schválil.

Týmto bol stanovený program práce.

°
° ° °

V rozprave vystúpil Izaskun Bilbao Barandica o mierovom procese v Baskicku.


17. Cieľ zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 ***I (rozprava)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

Thomas Ulmer uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Connie Hedegaard (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Fiona Hall (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Eider Gardiazábal Rubial (spravodajkyňa výboru TRAN požiadaného o stanovisko), Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Mario Pirillo v mene skupiny S&D, Chris Davies v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Ivo Belet, Marita Ulvskog, Holger Krahmer a Silvia-Adriana Ţicău.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Judith A. Merkies, João Ferreira, Andrej Plenković, Biljana Borzan a Jolanta Emilia Hibner.

Vystúpili: Connie Hedegaard a Thomas Ulmer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.8 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


18. Ochranná známka Spoločenstva ***I - Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

Cecilia Wikström uviedla správy.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: George Sabin Cutaş ( spravodajca výboru INTA požiadaného o stanovisko), Andreas Schwab (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Marielle Gallo v mene skupiny PPE, Bernhard Rapkay v mene skupiny S&D, Christian Engström v mene skupiny Verts/ALE, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Dimitar Stoyanov – nezaradený poslanec a Giuseppe Gargani.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sandra Petrović Jakovina, Eva Lichtenberger a Silvia-Adriana Ţicău.

Vystúpili: Michel Barnier a Cecilia Wikström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.9 zápisnice zo dňa 25.2.2014 a bod 5.10 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


19. Zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

Monica Luisa Macovei uviedla správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Salvatore Iacolino v mene skupiny PPE, Rita Borsellino v mene skupiny S&D, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Hubert Pirker a James Nicholson.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Slavi Binev a Roberta Angelilli.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Davor Ivo Stier, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić a Mairead McGuinness.

Vystúpili: Cecilia Malmström (členka Komisie) a Monica Luisa Macovei.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.11 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


20. Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra uviedol správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jutta Haug (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Alexandra Thein (spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko AFCO), Marco Scurria v mene skupiny PPE, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Cornelia Ernst v mene skupiny GUE/NGL, Gerard Batten v mene skupiny EFD, Slavi Binev a Sonia Alfano v mene skupiny ALDE.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness a Hubert Pirker, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Hans-Peter Martin.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Agustín Díaz de Mera García Consuegra.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.12 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


21. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby a činnosti aupair (prepracované znenie) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

Cecilia Wikström uviedla správu.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Antigoni Papadopoulou (spravodajkyňa výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Dimitar Stoyanov (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Anna Maria Corazza Bildt v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Dimitar Stoyanov, Tanja Fajon v mene skupiny S&D, Nils Torvalds v mene skupiny ALDE, Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE, Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL, Hans-Peter Martin – nezaradený poslanec, Sari Essayah, Claude Moraes, Janusz Wojciechowski, Seán Kelly a Ruža Tomašić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Dubravka Šuica, Tonino Picula, Andrew Henry William Brons, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Jean Lambert, Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Andrej Plenković a João Ferreira.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Mairead McGuinness a Franz Obermayr k postupu "catch the eye" (predsedajúca vzala na vedomie pripomienky rečníkov).

Vystúpili: Cecilia Malmström a Cecilia Wikström.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.13 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


22. Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc – dobrovoľníci pomoci EÚ [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

Michèle Striffler uviedla správu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: María Muñiz De Urquiza (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Filip Kaczmarek v mene skupiny PPE, Corina Creţu v mene skupiny S&D, Bill Newton Dunn v mene skupiny ALDE, Alf Svensson, Ricardo Cortés Lastra, Cristian Dan Preda a Antigoni Papadopoulou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Monika Panayotova, Anna Záborská, Miroslav Mikolášik, João Ferreira, Seán Kelly, Franz Obermayr, Dubravka Šuica, Iosif Matula, Krisztina Morvai, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Newton Dunn, Andrej Plenković a Davor Ivo Stier.

Vystúpili: Kristalina Georgieva a Michèle Striffler.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.14 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


23. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu

Na základe čl. 150 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci:

Rareş-Lucian Niculescu, Elena Băsescu, Catherine Stihler, Jelko Kacin, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Marek Henryk Migalski, Nikola Vuljanić, Gerard Batten, Andrew Henry William Brons a Monica Luisa Macovei.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Jorgo Chatzimarkakis, Mirosław Piotrowski, Paul Nuttall, Dubravka Šuica, Andrés Perelló Rodríguez, Marian Harkin, Ruža Tomašić, Seán Kelly, Petru Constantin Luhan, Tonino Picula, Rosa Estaràs Ferragut, María Irigoyen Pérez, Anna Záborská, Josefa Andrés Barea, Mairead McGuinness a József Szájer.


24. Boj proti násiliu na ženách (stručná prezentácia)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu v oblasti boja proti násiliu na ženách [2013/2004(INL)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

Antonyia Parvanova uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Roberta Angelilli, Biljana Borzan, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Elena Băsescu a Marusya Lyubcheva.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.17 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


25. Sexuálne vykorisťovanie a prostitúcia a ich vplyv na rodovú rovnosť (stručná prezentácia)

Správa o sexuálnom vykorisťovaní a prostitúcii a ich vplyve na rodovú rovnosť [2013/2103(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

Mary Honeyball uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Anna Záborská, Edite Estrela, Ulrike Lunacek, Inês Cristina Zuber, Zbigniew Ziobro, Krisztina Morvai, Piotr Borys a Anna Hedh.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 9.15 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


26. Delegovanie legislatívnych právomocí a vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (stručná prezentácia)

Správa o opatreniach nadväzujúcich na delegovanie legislatívnych právomocí a ku kontrole vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo strany členských štátov [2012/2323(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A7-0435/2013)

József Szájer uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness a Elena Băsescu.

V rozprave vystúpila Kristalina Georgieva (členka Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 5.18 zápisnice zo dňa 25.2.2014.


27. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 529.494/OJMA).


28. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.50 h.

Klaus Welle

Othmar Karas

generálny tajomník

podpredseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Allam, Alvaro, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casini, Castex, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cramer, Creţu, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Backer, De Castro, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gabriel, Gahler, Gallagher, Gallo, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Kovatchev, Kozlík, Kozłowski, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lambert, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia