Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2194(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0066/2014

Debatter :

PV 25/02/2014 - 4
CRE 25/02/2014 - 4

Omröstningar :

PV 25/02/2014 - 5.21
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0130

Protokoll
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg

4. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter - Styrning av den inre marknaden (debatt)
CRE

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 [2013/2157(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2014 [2013/2158(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2014 [2013/2194(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Goulard, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, och Laurence J.A.J. Stassen, grupplös.

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto och Philippe De Backer redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Angelika Werthmann (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Pablo Zalba Bidegain.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Anni Podimata, Marian Harkin, Jean Lambert, Malcolm Harbour, Marisa Matias, Slavi Binev, Franz Obermayr, Verónica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gabriele Zimmer, Reinhard Bütikofer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Inês Cristina Zuber, Magdi Cristiano Allam, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer, Olle Schmidt, Karima Delli, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Andreas Schwab, Vilija Blinkevičiūtė, Diogo Feio, Marc Tarabella, Philippe Boulland, Frédéric Daerden, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sari Essayah och Leonardo Domenici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Michael Theurer, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić och Claudio Morganti.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen), László Andor (ledamot av kommissionen), Dimitrios Kourkoulas, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto och Philippe De Backer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.19 i protokollet av den 25.2.2014, punkt 5.20 i protokollet av den 25.2.2014 och punkt 5.21 i protokollet av den 25.2.2014.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy