Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0013(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0472/2013

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0152

Protokol
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg

10. Et fælles europæisk jernbaneområde ***I - De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I - Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I - Jernbanesikkerhed ***I - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I - Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I (fortsat forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union(omarbejdning) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Indledning af forhandlingen punkt 8 i protokollen af 25.2.2014)

Indlæg af Inés Ayala Sender om forhandlingens forløb.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle og Jaromír Kohlíček forelagde betænkningerne.

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Jutta Haug (ordfører for udtalelse fra BUDG), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Bogusław Liberadzki (ordfører for udtalelse fra CONT), Frédéric Daerden (ordfører for udtalelse fra EMPL), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (ordfører for udtalelse fra REGI), Joachim Zeller (ordfører for udtalelse fra REGI), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Inés Ayala Sender for S&D-Gruppen, Philippe De Backer for ALDE-Gruppen, Karim Zéribi for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, Sabine Wils for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Mike Nattrass, løsgænger, Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Ismail Ertug, som besvarede det, og Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Talere: James Nicholson, Jacky Hénin, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz og Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić og Judith A. Merkies.

Talere: Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle og Jaromír Kohlíček.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.17 i protokollen af 26.2.2014, punkt 9.1 i protokollen af 26.2.2014, punkt 9.2 i protokollen af 26.2.2014, punkt 9.3 i protokollen af 26.2.2014, punkt 9.4 i protokollen af 26.2.2014 og punkt 9.5 i protokollen af 26.2.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik