Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0013(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0472/2013

Keskustelut :

PV 25/02/2014 - 8
PV 25/02/2014 - 10
CRE 25/02/2014 - 8
CRE 25/02/2014 - 10

Äänestykset :

PV 26/02/2014 - 9.5
CRE 26/02/2014 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0152

Pöytäkirja
Tiistai 25. helmikuuta 2014 - Strasbourg

10. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I - Rautateiden kotimaan henkilöliikenne ***I - Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I - Rautateiden turvallisuus ***I - Euroopan unionin rautatievirasto ***I - Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***I (jatkoa keskustelulle)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Keskustelun alku: istunnon pöytäkirja 25.2.2014, kohta 8)

Inés Ayala Sender käytti puheenvuoron keskustelun kulusta.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle ja Jaromír Kohlíček esittelivät mietinnöt.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jutta Haug (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Bogusław Liberadzki (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Frédéric Daerden (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Joachim Zeller (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Inés Ayala Sender S&D-ryhmän puolesta, Philippe De Backer ALDE-ryhmän puolesta, Karim Zéribi Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Sabine Wils GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Mike Nattrass, Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Ismail Ertugille, joka vastasi siihen, ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Puheenvuorot: James Nicholson, Jacky Hénin, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić ja Judith A. Merkies.

Puheenvuorot: Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle ja Jaromír Kohlíček.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 7.17, istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 9.1, istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 9.2, istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 9.3, istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 9.4 ja istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 9.5.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö