Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0166(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A7-0482/2013

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Обяснение на вота
PV 15/04/2014 - 8.19
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0359

Протокол
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург

13. Разгръщане на бордовата система eCall ***I - Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията за одобрение на типа по отношение на разгръщането на бордовата система eCall и за изменение на Директива 2007/46/ЕО [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Alejo VIDAL-QUADRAS
Заместник-председател

Philippe De Backer представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Axel Voss (докладчик по становището на комисията LIBE), Dieter-Lebrecht Koch, от името на групата PPE, Evelyne Gebhardt, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Heide Rühle, от името на групата Verts/ALE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, Cornelis de Jong, от името на групата GUE/NGL, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Wim van de Camp, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău и Tadeusz Ross.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan и Spyros Danellis.

Изказа се Siim Kallas.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Olga Sehnalová и Philippe De Backer.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 26.2.2014 и точка 7.4 от протокола от 26.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност