Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0166(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0482/2013

Debatter :

PV 25/02/2014 - 13
CRE 25/02/2014 - 13

Omröstningar :

PV 26/02/2014 - 7.4
CRE 26/02/2014 - 7.4
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.19
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0359

Protokoll
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg

13. Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I - Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Philippe De Backer redogjorde för betänkandet.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Axel Voss (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Dieter-Lebrecht Koch för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Patricia van der Kammen, grupplös, Wim van de Camp, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău och Tadeusz Ross.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan och Spyros Danellis.

Talare: Siim Kallas.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Olga Sehnalová och Philippe De Backer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 26.2.2014 och punkt 7.4 i protokollet av den 26.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy