Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0175(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0085/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0085/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0155

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

14. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A7-0085/2014)

Ο Werner Langen παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Catherine Stihler (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής IMCO), Ildikó Gáll-Pelcz, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Antolín Sánchez Presedo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Olle Schmidt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, και Sven Giegold, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και Werner Langen.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου