Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0339(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0224/2012

Внесени текстове :

A7-0224/2012

Разисквания :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Гласувания :

PV 26/02/2014 - 9.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0156

Протокол
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург

15. Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма „Здраве за растеж“ — трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête представи доклада.

Изказа се Tonio Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Angelika Werthmann (докладчик по становището на комисията BUDG), Maria Badia i Cutchet (докладчик по становището на комисията ITRE), Christa Klaß, от името на групата PPE, Glenis Willmott, от името на групата S&D, Satu Hassi, от името на групата Verts/ALE, Anna Rosbach, от името на групата ECR, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach и Zdravka Bušić.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki и Paul Rübig.

Изказаха се: Tonio Borg и Françoise Grossetête.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.9 от протокола от 26.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност