Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0339(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0224/2012

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0224/2012

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0156

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

15. Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Η Françoise Grossetête παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει ο Tonio Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Angelika Werthmann (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Maria Badia i Cutchet (συντάκτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής ITRE), Christa Klaß, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Glenis Willmott, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Satu Hassi, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Anna Rosbach, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Alda Sousa, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach και Zdravka Bušić.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Erik Bánki και Paul Rübig.

Παρεμβαίνουν οι Tonio Borg και Françoise Grossetête.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Άννυ ΠΟΔΗΜΑΤΑ
Αντιπρόεδρος

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου