Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0339(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0224/2012

Teksty złożone :

A7-0224/2012

Debaty :

PV 25/02/2014 - 15
CRE 25/02/2014 - 15

Głosowanie :

PV 26/02/2014 - 9.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0156

Protokół
Wtorek, 25 lutego 2014 r. - Strasburg

15. Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Tonio Borg (członek Komisji).

Głos zabrali: Angelika Werthmann (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Maria Badia i Cutchet (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ITRE), Christa Klaß w imieniu grupy PPE, Glenis Willmott w imieniu grupy S&D, Satu Hassi w imieniu grupy Verts/ALE, Anna Rosbach w imieniu grupy ECR, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach i Zdravka Bušić.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki i Paul Rübig.

Głos zabrali: Tonio Borg i Françoise Grossetête.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.9 protokołu z dnia 26.2.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności