Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0299(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0272/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0272/2013

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0157

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

16. Διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών ***I (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Ο Evžen Tošenovský παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Oreste Rossi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Ovidiu Ioan Silaghi (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής REGI), Gunnar Hökmark, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Silvia-Adriana Ţicău, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Amelia Andersdotter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Věra Flasarová, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Paul Rübig και Marita Ulvskog.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška και Adam Bielan.

Παρεμβαίνουν οι Neelie Kroes και Evžen Tošenovský.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 9.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 26.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου