Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Вторник, 25 февруари 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Решения относно някои документи
 3.Внесени документи
 4.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика - Управление на единния пазар (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Искане за снемане на парламентарния имунитет на Тадеуш Цимански (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.2.Държави членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.3.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (членове 290 и 291 от ДФЕС) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.4.Адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.5.Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използването на процедурата по регулиране с контрол (член 290 от ДФЕС) ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.6.Назначаване на член на Сметната палата - Оскар Херикс (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
5.7.Изменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на пленарни заседания (гласуване)
  
5.8.Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020 г. ***I (гласуване)
  
5.9.Марката на Общността ***I (гласуване)
  
5.10.Законодателства на държавите членки относно марките (преработен текст) ***I (гласуване)
  
5.11.Обезпечаване и конфискация на облаги от престъпна дейност ***I (гласуване)
  
5.12.Агенция на Европейския съюз за сътрудничество и обучение в областта на правоприлагането (Европол) ***I (гласуване)
  
5.13.Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни ***I (гласуване)
  
5.14.Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ ***I (гласуване)
  
5.15.Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се ***I (окончателно гласуване)
  
5.16.Биоциди ***I (гласуване)
  
5.17.Борба с насилието над жени (гласуване)
  
5.18.Делегиране на законодателни правомощия и упражняване на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (гласуване)
  
5.19.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишeн обзор на растежа за 2014 г. (гласуване)
  
5.20.Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика (гласуване)
  
5.21.Управление на единния пазар (гласуване)
  
5.22.Растителна селекция (гласуване)
 6.Обяснениe на вот
 7.Поправки на вот и намерения за гласуване
 8.Единно европейско железопътно пространство *** I - Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози *** I - Оперативна съвместимост на железопътната система *** I - Безопасност на железопътния транспорт *** I - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз *** I - Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия *** I (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Единно европейско железопътно пространство ***I - Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***I - Оперативна съвместимост на железопътната система ***I - Безопасност на железопътния транспорт ***I - Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз ***I - Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***I (продължeние на разискването)
 11.Поправки (член 216 от Правилника за дейността)
 12.Докладване на събития в гражданското въздухоплаване ***I (разискване)
 13.Разгръщане на бордовата система eCall ***I - Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС ***I (разискване)
 14.Застрахователно посредничество ***I (разискване)
 15.Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. ***I (разискване)
 16.Трансевропейски телекомуникационни мрежи ***I (разискване)
 17.Достъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор ***I (разискване)
 18.Дневен ред на следващото заседание
 19.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Назначаване на член на Сметната палата - Оскар Херикс
Протокол (266 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (3946 kb) Приложение 1 (6 kb) 
 
Протокол (220 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (439 kb) Резултати от поименно гласуване (1582 kb)    
 
Протокол (293 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (857 kb) Резултати от поименно гласуване (3565 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност