Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 25. februar 2014 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 3.Modtagne dokumenter
 4.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2014 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter - Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Anmodning om ophævelse af Tadeusz Cymańskis parlamentariske immunitet (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.2.Finansiel forvaltning for visse medlemsstater, der er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.3.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 og 291 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.4.Tilpasning af en række retsakter inden for retlige anliggender, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 TEUF ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.5.Tilpasning af en række retsakter, der indeholder bestemmelser om brug af forskriftsproceduren med kontrol, til artikel 290 TEUF ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.6.Delvis fornyelse af Revisionsrettens medlemmer - Oskar HERICS (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
5.7.Ændring af forretningsordenens artikel 136 om medlemmernes deltagelse i møder (afstemning)
  
5.8.Betingelser for at nå 2020-målet om at reducere nye personbilers CO2-emissioner ***I (afstemning)
  
5.9.EF-varemærke ***I (afstemning)
  
5.10.Medlemsstaternes lovgivning om varemærker ***I (afstemning)
  
5.11.Indefrysning og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold ***I (afstemning)
  
5.12.Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde og Uddannelse på Retshåndhævelsesområdet (Europol) ***I (afstemning)
  
5.13.Indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere med henblik på forskning, studier, elevudveksling, lønnet og ulønnet erhvervsuddannelse, volontørtjeneste samt au pair-ophold (omarbejdning) ***I (afstemning)
  
5.14.Oprettelse af Det Europæiske Volontørkorps for Humanitær Bistand - EU Aid Volunteers ***I (afstemning)
  
5.15.Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede ***I (endelig afstemning)
  
5.16.Biocidholdige produkter ***I (afstemning)
  
5.17.Bekæmpelse af vold mod kvinder (afstemning)
  
5.18.Opfølgning af delegationen af lovgivningsmæssige beføjelser og medlemsstaternes kontrol med Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelserne (afstemning)
  
5.19.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Årlig vækstundersøgelse 2014 (afstemning)
  
5.20.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelse og sociale aspekter (afstemning)
  
5.21.Styringen af det indre marked inden for det europæiske semester (afstemning)
  
5.22.Planteforædling (afstemning)
 6.Stemmeforklaringer
 7.Stemmerettelser og -intentioner
 8.Et fælles europæisk jernbaneområde ***I - De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I - Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I - Jernbanesikkerhed ***I - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I - Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I (forhandling)
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Et fælles europæisk jernbaneområde ***I - De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I - Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I - Jernbanesikkerhed ***I - Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I - Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I (fortsat forhandling)
 11.Berigtigelser (forretningsordenens artikel 216)
 12.Indberetning af episoder inden for civil luftfart ***I (forhandling)
 13.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***I - Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system ***I (forhandling)
 14.Forsikringsformidling ***I (forhandling)
 15.Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020 ***I (forhandling)
 16.Transeuropæiske telekommunikationsnet ***I (forhandling)
 17.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder ***I (forhandling)
 18.Dagsorden for næste møde
 19.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Delvis fornyelse af Revisionsrettens medlemmer - Oskar Herics
Protokol (234 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb)    Afstemning ved navneopråb (3946 kb) Bilag 1 (6 kb) 
 
Protokol (177 kb) Tilstedeværelsesliste (37 kb) Afstemningsresultater (401 kb) Afstemning ved navneopråb (1576 kb)    
 
Protokol (269 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (810 kb) Afstemning ved navneopråb (3420 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik