Προηγούμενο 
 Επόμενο 
RCVVOTESPVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 - Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές - Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (συζήτηση)
 5.Ώρα των ψηφοφοριών
  
5.1.Αίτηση άρσης της βουλευτικής ασυλίας του Tadeusz Cymański (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.2.Κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.3.Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.4.Προσαρμογή νομικών πράξεων στον τομέα της δικαιοσύνης που προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.5.Προσαρμογή νομικών πράξεων οι οποίες προβλέπουν τη χρήση της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο (άρθρο 290 ΣΛΕΕ) ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.6.Διιορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Oskar HERICS (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
5.7.Τροποποίηση του άρθρου 136 του Κανονισμού σχετικά με τη συμμετοχή των βουλευτών στις συνεδριάσεις (ψηφοφορία)
  
5.8.Στόχος μείωσης των εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα το 2020 ***I (ψηφοφορία)
  
5.9.Κοινοτικό σήμα ***I (ψηφοφορία)
  
5.10.Νομοθεσίες των κρατών μελών περί σημάτων ***I (ψηφοφορία)
  
5.11.Δέσμευση και δήμευση των προϊόντων του εγκλήματος ***I (ψηφοφορία)
  
5.12.Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία και την κατάρτιση στον τομέα της επιβολής του νόμου (Ευρωπόλ) ***I (ψηφοφορία)
  
5.13.Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών ***I (ψηφοφορία)
  
5.14.Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας ***I (ψηφοφορία)
  
5.15.Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους ***I (τελική ψηφοφορία)
  
5.16.Βιοκτόνα ***I (ψηφοφορία)
  
5.17.Καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών (ψηφοφορία)
  
5.18.Ανάθεση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και άσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ψηφοφορία)
  
5.19.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2014 (ψηφοφορία)
  
5.20.Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση και κοινωνικές πτυχές (ψηφοφορία)
  
5.21.Διακυβέρνηση της ενιαίας αγοράς (ψηφοφορία)
  
5.22.Βελτίωση των φυτών (ψηφοφορία)
 6.Αιτιολογήσεις ψήφου
 7.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 8.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***I- Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος ***I - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***I - Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I - Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***I (συζήτηση)
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I - Εγχώριες επιβατικές σιδηροδρομικές μεταφορές ***I - Διαλειτουργικότητα του σιδηροδρομικού συστήματος ***I - Ασφάλεια των σιδηροδρόμων ***I - Οργανισμός Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ***I - Διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων ***I (συνέχεια της συζήτησης)
 11.Διορθωτικά (άρθρο 216 του Κανονισμού)
 12.Αναφορά περιστατικών στην πολιτική αεροπορία ***I (συζήτηση)
 13.Ανάπτυξη του συστήματος eCall σε οχήματα ***I - Ανάπτυξη διαλειτουργικού συστήματος eCall σε όλη την ΕΕ ***I (συζήτηση)
 14.Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I (συζήτηση)
 15.Τρίτο πρόγραμμα δράσης της Ένωσης στον τομέα της υγείας (2014-2020) ***I (συζήτηση)
 16.Διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών ***I (συζήτηση)
 17.Προσβασιμότητα σε ιστοτόπους οργανισμών του δημόσιου τομέα ***I (συζήτηση)
 18.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 19.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Διορισμός ενός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - κ. Oskar Herics
Συνοπτικά πρακτικά (267 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3946 kb) Παράρτημα 1 (7 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (221 kb) Κατάσταση παρόντων (38 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (439 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1568 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (290 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (999 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (3501 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου