Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Esitatud dokumendid
 4.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Tadeusz Cymańskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.4.Õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.5.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar Herics (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.7.Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (hääletus)
  
5.8.Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase ***I (hääletus)
  
5.9.Ühenduse kaubamärk ***I (hääletus)
  
5.10.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***I (hääletus)
  
5.11.Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine ***I (hääletus)
  
5.12.Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) ***I (hääletus)
  
5.13.Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (hääletus)
  
5.14.Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I (hääletus)
  
5.15.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (lõpphääletus)
  
5.16.Biotsiidid ***I (hääletus)
  
5.17.Naistevastase vägivalla vastane võitlus (hääletus)
  
5.18.Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (hääletus)
  
5.19.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
5.20.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
  
5.21.Ühtse turu juhtimine (hääletus)
  
5.22.Sordiaretus (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I - Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg ***I - Raudteesüsteemi koostalitlus ***I - Raudteeohutus ***I - Euroopa Liidu Raudteeamet ***I - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***I (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I - Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg ***I - Raudteesüsteemi koostalitlus ***I - Raudteeohutus ***I - Euroopa Liidu Raudteeamet ***I - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***I (arutelu jätkamine)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 12.Tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamine ***I (arutelu)
 13.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***I - Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I (arutelu)
 14.Kindlustusvahendus ***I (arutelu)
 15.Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) ***I (arutelu)
 16.Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ***I (arutelu)
 17.Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar Herics
Protokoll (230 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (3946 kb) 1 lisa (6 kb) 
 
Protokoll (175 kb) Kohalolijate nimekiri (37 kb) Hääletuste tulemused (417 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (1547 kb)    
 
Protokoll (260 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (707 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (3418 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika