Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Inkomna dokument
 4.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter - Styrning av den inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av Tadeusz Cymańskis immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Anpssning av rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUFfördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden (omröstning)
  
5.8.Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar ***I (omröstning)
  
5.9.Gemenskapsvarumärke ***I (omröstning)
  
5.10.Medlemsstaternas varumärkeslagar ***I (omröstning)
  
5.11.Frysning och förverkande av vinning av brott ***I (omröstning)
  
5.12.Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) ***I (omröstning)
  
5.13.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse ***I (omröstning)
  
5.14.En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ***I (omröstning)
  
5.15.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (slutomröstning)
  
5.16.Biocidprodukter ***I (omröstning)
  
5.17.Bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)
  
5.18.Delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (omröstning)
  
5.19.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 (omröstning)
  
5.20.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter (omröstning)
  
5.21.Styrning av den inre marknaden (omröstning)
  
5.22.Växtförädling (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (fortsättning på debatten)
 11.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 12.Rapportering om händelser inom civil luftfart ***I (debatt)
 13.Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I - Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (debatt)
 14.Försäkringsförmedling ***I (debatt)
 15.Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I (debatt)
 16.Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I (debatt)
 17.Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics
Protokoll (237 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (3946 kb) Bilaga 1 (6 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (399 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (1555 kb)    
 
Protokoll (264 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (702 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (3440 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy