Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Inkomna dokument
 4.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter - Styrning av den inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  5.1.Begäran om upphävande av Tadeusz Cymańskis immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.2.Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.3.Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.4.Anpssning av rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUFfördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.5.Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  5.7.Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden (omröstning)
  5.8.Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar ***I (omröstning)
  5.9.Gemenskapsvarumärke ***I (omröstning)
  5.10.Medlemsstaternas varumärkeslagar ***I (omröstning)
  5.11.Frysning och förverkande av vinning av brott ***I (omröstning)
  5.12.Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) ***I (omröstning)
  5.13.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse ***I (omröstning)
  5.14.En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ***I (omröstning)
  5.15.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (slutomröstning)
  5.16.Biocidprodukter ***I (omröstning)
  5.17.Bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)
  5.18.Delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (omröstning)
  5.19.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 (omröstning)
  5.20.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter (omröstning)
  5.21.Styrning av den inre marknaden (omröstning)
  5.22.Växtförädling (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (fortsättning på debatten)
 11.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 12.Rapportering om händelser inom civil luftfart ***I (debatt)
 13.Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I - Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (debatt)
 14.Försäkringsförmedling ***I (debatt)
 15.Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I (debatt)
 16.Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I (debatt)
 17.Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics
Protokoll (237 kb) Närvarolista (63 kb)    Omröstningar med namnupprop (3946 kb) Bilaga 1 (6 kb) 
 
Protokoll (174 kb) Närvarolista (37 kb) Omröstningsresultat (399 kb) Omröstningar med namnupprop (1555 kb)    
 
Protokoll (264 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (702 kb) Omröstningar med namnupprop (3440 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy