Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 260kWORD 175k
Teisipäev, 25. veebruar 2014 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Teatavaid dokumente puudutavad otsused
 3.Esitatud dokumendid
 4.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)
 5.Hääletused
  
5.1.Tadeusz Cymańskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.2.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.3.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.4.Õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.5.Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar Herics (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
5.7.Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (hääletus)
  
5.8.Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase ***I (hääletus)
  
5.9.Ühenduse kaubamärk ***I (hääletus)
  
5.10.Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***I (hääletus)
  
5.11.Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine ***I (hääletus)
  
5.12.Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) ***I (hääletus)
  
5.13.Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (hääletus)
  
5.14.Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I (hääletus)
  
5.15.Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (lõpphääletus)
  
5.16.Biotsiidid ***I (hääletus)
  
5.17.Naistevastase vägivalla vastane võitlus (hääletus)
  
5.18.Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (hääletus)
  
5.19.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)
  
5.20.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)
  
5.21.Ühtse turu juhtimine (hääletus)
  
5.22.Sordiaretus (hääletus)
 6.Selgitused hääletuse kohta
 7.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 8.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I - Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg ***I - Raudteesüsteemi koostalitlus ***I - Raudteeohutus ***I - Euroopa Liidu Raudteeamet ***I - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***I (arutelu)
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I - Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg ***I - Raudteesüsteemi koostalitlus ***I - Raudteeohutus ***I - Euroopa Liidu Raudteeamet ***I - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***I (arutelu jätkamine)
 11.Parandused (kodukorra artikkel 216)
 12.Tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamine ***I (arutelu)
 13.Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***I - Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I (arutelu)
 14.Kindlustusvahendus ***I (arutelu)
 15.Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) ***I (arutelu)
 16.Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ***I (arutelu)
 17.Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus ***I (arutelu)
 18.Järgmise istungi päevakord
 19.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar Herics


ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Teatavaid dokumente puudutavad otsused

Pealkirja muutmine

(Esimeeste konverentsi 6.2.2014 otsuse alusel)

- Raporti 2012/2012 (REG) uus pealkiri: „Euroopa Parlamendi kodukorra artiklite 49 ja 50 muutmine paramendikomisjonide koostöö osas”
edasi saadetud vastutavale komisjonile: AFCO


3. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana Textiles, Hispaania) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

EMPL, REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingutest teatamise ja nende läbipaistvuse kohta (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus ELi krediidiasutuste vastupanuvõimet parandavate struktuurimeetmete kohta (COM(2014)0043 - C7-0024/2014 - 2014/0020(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 282 lõike 5 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Euroopa Keskpangaga.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

BUDG, ITRE, JURI, LIBE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus aretusloomade ja aretusmaterjaliga liidus kauplemise ning nende liitu importimise suhtes kehtivate zootehniliste ja genealoogiliste tingimuste kohta (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiive 89/608/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 91/496/EMÜ seoses viidetega zootehnikaalastele õigusaktidele (COM(2014)0004 - C7-0033/2014 - 2014/0033(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

Aluslepingu artikli 307 kohaselt konsulteerib president selle ettepaneku asjus Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AGRI

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühisettevõte Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ITRE

nõuandvad komisjonid :

BUDG, TRAN, REGI

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 02/2014 – III jagu – Komisjon (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 - 2014/2019(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ECON, CONT, REGI

- Muudetud ettepanek võtta vastu nõukogu määrus meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta kõikides küsimustes peale tagasivõtmise (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

INTA

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus toidu ja sööda radioaktiivse saastatuse lubatud piirmäärade kehtestamise kohta tuuma- või muu kiirgusavarii korral (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

AGRI, EMPL, ITRE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise raamlepingu sõlmimise kohta tagasivõtmisega seotud küsimustes (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

LIBE

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus (EL, Euratom), millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

ECON, CONT, REGI

2) parlamendikomisjonid, raport

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ seoses selle kohaldamisega Mayotte'i suhtes alates 1. jaanuarist 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)


4. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid - Ühtse turu juhtimine (arutelu)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2013/2157(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2014. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2013/2158(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

Raport ühtse turu juhtimise kohta Euroopa 2014. aasta poolaasta raames [2013/2194(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

Sõna võtsid Dimitrios Kourkoulas (nõukogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president).

Sõna võtsid Corien Wortmann-Kool fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Reinhard Bütikofer, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Sylvie Goulard fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas John Stuart Agnew, Martin Callanan fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sylvie Goulard, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Philippe Lamberts, ja Laurence J.A.J. Stassen (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto ja Philippe De Backer tutvustasid oma raporteid.

Sõna võtsid Angelika Werthmann (BUDG komisjoni arvamuse koostaja) ja Pablo Zalba Bidegain.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid , Alexander Graf Lambsdorff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Gabriele Zimmer, Reinhard Bütikofer, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Inês Cristina Zuber, Magdi Cristiano Allam, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Theurer, Olle Schmidt, Karima Delli, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Andreas Schwab, Vilija Blinkevičiūtė, Diogo Feio, Marc Tarabella, Philippe Boulland, Frédéric Daerden, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sari Essayah ja Leonardo Domenici.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Michael Theurer, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić ja Claudio Morganti.

Sõna võtsid Olli Rehn (komisjoni asepresident), László Andor (komisjoni liige), Dimitrios Kourkoulas, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto ja Philippe De Backer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 25.2.2014 protokolli punkt 5.19,25.2.2014 protokolli punkt 5.20 ja 25.2.2014 protokolli punkt 5.21.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident


5. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


5.1. Tadeusz Cymańskilt parlamendiliikme puutumatuse äravõtmise taotlus (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport Tadeusz Cymański puutumatuse äravõtmise taotluse kohta [2013/2278(IMM)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

OTSUSE PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0110)


5.2. Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevad liikmesriigid ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist [COM(2013)0428 - C7-0178/2013- 2013/0200(COD)] - Kalanduskomisjon. Raportöör: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0111)


5.3. Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artiklid 290 ja 291) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 ja 291 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A7-0011/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0112)


5.4. Õigusaktide, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad õigusküsimuste valdkonnas ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A7-0480/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0113)


5.5. Õigusaktide, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamise, kohandamine (ELi toimimise lepingu artikkel 290) ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kohandatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 teatavaid õigusakte, mis näevad ette kontrolliga regulatiivmenetluse kasutamist [COM(2013)0451 - C7-0198/2013- 2013/0218(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A7-0010/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK, MUUDATUSETTEPANEKUD ja SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0114)


5.6. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar Herics (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta nimetada Oskar Herics kontrollikoja liikmeks [05077/2014 - C7-0009/2014- 2014/0802(NLE)] - Eelarvekontrollikomisjon. Raportöör: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)
(Salajane hääletus)
Hääletusel osalenud liikmete nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (25.2.2014protokoll lisa 1)

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2014)0115)


5.7. Kodukorra artikli 136 (parlamendiliikmete osavõtt istungitest) muutmine (hääletus)

Raport Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 136 muutmise kohta seoses parlamendiliikmete osavõtuga istungitest [2013/2033(REG)] - Põhiseaduskomisjon. Raportöör: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

(Muudatusettepanekute vastuvõtmiseks on vajalik kvalifitseeritud häälteenamus, otsuse vatuvõtmiseks on vajalik antud häälte enamus.)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

KODUKORRA TEKST

Vastuvõetud muudatusettepanekud: vt lisa „Hääletuse tulemused” punkt 7

OTSUSE ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0116)

Uued sätted jõustuvad järgmise osaistungjärgu esimesel päeval.


5.8. Uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttase ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 443/2009, et määrata kindlaks meetodid uute sõiduautode CO2-heite vähendamise 2020. aasta sihttaseme saavutamiseks [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0117)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0117)


5.9. Ühenduse kaubamärk ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 207/2009 ühenduse kaubamärgi kohta [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0118)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0118)


5.10. Kaubamärke käsitlevad liikmesriikide õigusaktid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Õiguskomisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0119)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0119)


5.11. Kriminaaltulu arestimine ja konfiskeerimine ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise kohta Euroopa Liidus [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0120)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0120)


5.12. Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse amet (Europol) ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ja -koolituse ametit (Europol) ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused 2009/371/JSK ja 2005/681/JSK [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 12)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0121)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0121)


5.13. Kolmandate riikide kodanike riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kolmandate riikide kodanike teadustöö, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud ja tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse ja au pair’ina töötamise eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 13)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0122)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0122)


5.14. Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarkorpus ELi humanitaarabi vabatahtlikud (EU Aid Volunteers) [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Arengukomisjon. Raportöör: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 14)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0123)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0123)


5.15. Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks ***I (lõpphääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate isikute jaoks [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Emer Costello (A7-0183/2013)

Arutelu toimus 11. juunil 2013 (11.6.2013 protokolli punkt 5 ja 11.6.2013 protokolli punkt 7).

Seadusandliku resolutsiooni projekti hääletus lükati edasi 12. juunil 2013 (12.6.2013 protokolli punkt 8.8).

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

KOMISJONI ETTEPANEK JA MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0124)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0124)

Sõnavõtud

Pervenche Berès enne hääletust, et nõuda, et komisjon teeks avalduse, ja László Andor (komisjoni liige), kes esines avaldusega.


5.16. Biotsiidid ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavate turulepääsu tingimustega seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist [COM(2013)0288 - C7-0141/2013- 2013/0150(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Matthias Groote (A7-0354/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 16)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK ja MUUDATUSETTEPANEKUD

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2014)0125)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2014)0125)


5.17. Naistevastase vägivalla vastane võitlus (hääletus)

Raport soovitustega komisjonile naistevastase vägivalla vastase võitluse kohta [2013/2004(INL)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

(Resolutsiooni ettepaneku vastuvõtmiseks on nõutav kvalifitseeritud häälteenamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 17)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0126)


5.18. Seadusandlike volituste delegeerimine ja komisjoni rakendamisvolituste täitmine (hääletus)

Raport seadusandlike volituste delegeerimise järelmeetmete ja liikmesriikide kontrolli kohta komisjoni rakendamisvolituste täitmise üle [2012/2323(INI)] - Õiguskomisjon. Raportöör: József Szájer (A7-0435/2013)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 18)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0127)


5.19. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüs (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2014. aasta majanduskasvu analüüsi kohta [2013/2157(INI)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 19)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0128)


5.20. Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: tööhõive- ja sotsiaalaspektid (hääletus)

Raport majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2014. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektide kohta [2013/2158(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 20)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0129)


5.21. Ühtse turu juhtimine (hääletus)

Raport ühtse turu juhtimise kohta Euroopa 2014. aasta poolaasta raames [2013/2194(INI)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 21)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0130)


5.22. Sordiaretus (hääletus)

Raport sordiaretuse ning võimaluste kohta suurendada kvaliteeti ja saagikust [2013/2099(INI)] - Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon. Raportöör: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 22)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2014)0131)


6. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić ja Seán Kelly

Raport: Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković ja Marian Harkin

Raport: Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković ja Giommaria Uggias

Raport: Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković ja Marian Harkin

Raport: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan ja Andrej Plenković

Raport: Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly ja Marian Harkin

Raport: Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Raport: Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly ja Marian Harkin

Raport: Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri fraktsiooni S&D nimel, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković ja Giommaria Uggias

Sõna võttis Krisztina Morvai hääletuste selgituste suhtes kehtiva korra kohta (asepresident täpsustas teemat).

Raport: Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić ja Marian Harkin

Raport: Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt ja Marian Harkin

Raport: József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina ja Ivana Maletić

Raport: Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić ja Andrej Plenković

Raport: Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri fraktsiooni S&D nimel, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković ja Marian Harkin.

Hääletuste selgitustega jätkatakse kolmapäeva, 26. veebruari 2014 istungil.


7. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 14.45 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

8. Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I - Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg ***I - Raudteesüsteemi koostalitlus ***I - Raudteeohutus ***I - Euroopa Liidu Raudteeamet ***I - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Eroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Saïd El Khadraoui tutvustas oma raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Othmar KARAS
asepresident

(Arutelu jätkumist vt 25.2.2014protokoll punkt 10)


9. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


10. Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I - Raudtee-reisijateveoteenuste siseturg ***I - Raudteesüsteemi koostalitlus ***I - Raudteeohutus ***I - Euroopa Liidu Raudteeamet ***I - Raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamine ***I (arutelu jätkamine)

Raport ettepaneku kohta võta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) riigisiseste reisijateveoteenuste turu avamise ja raudteeinfrastruktuuri juhtimise osas [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1370/2007, mis käsitleb raudtee-reisijateveoteenuste siseturu avamist [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv Euroopa Liidu raudteesüsteemi koostalitluse kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Eroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv raudteeohutuse kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse Euroopa Liidu Raudteeametit ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 1192/69 raudtee-ettevõtjate finantskohustuste ja soodustuste tasendamise ühisreeglite kohta [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Arutelu algust vt 25.2.2014protokoll punkt 8)

Sõna võttis Inés Ayala Sender arutelu kulgemise kohta.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle ja Jaromír Kohlíček tutvustasid oma raporteid.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Jutta Haug (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Bogusław Liberadzki (CONT komisjoni arvamuse koostaja), Frédéric Daerden (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Joachim Zeller (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Luis de Grandes Pascual fraktsiooni PPE nimel, Inés Ayala Sender fraktsiooni S&D nimel, Philippe De Backer fraktsiooni ALDE nimel, Karim Zéribi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Sabine Wils fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Mike Nattrass (fraktsioonilise kuuluvuseta), Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi, kes esitas sinist kaarti tõstes küsimuse Ismail Ertugile, kes vastas sellele, ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

ISTUNGI JUHATAJA: László SURJÁN
asepresident

Sõna võtsid James Nicholson, Jacky Hénin, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michael Cramer, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz ja Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić ja Judith A. Merkies.

Sõna võtsid Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle ja Jaromír Kohlíček.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014 protokolli punkt 7.17,26.2.2014 protokolli punkt 9.1,26.2.2014 protokolli punkt 9.2,26.2.2014 protokolli punkt 9.3,26.2.2014 protokolli punkt 9.4 ja 26.2.2014 protokolli punkt 9.5.


11. Parandused (kodukorra artikkel 216)

Parandused P7_TA-PROV(2013)0552(COR01), P7_TA-PROV(2013)0565(COR01), P7_TA-PROV(2013)0566(COR01), P7_TA-PROV(2013)0567(COR01), P7_TA-PROV(2013)0568(COR01), P7_TA-PROV(2013)0569(COR01), P7_TA-PROV(2013)0570(COR01), P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) ja P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) tehti teatavaks eelmise päeva (24.2.2014protokoll punkt 5) täiskogu istungil.

Kuna ükski fraktsioon ega vähemalt 40 parlamendiliiget ei ole esitanud taotlust nende paranduste hääletusele panemiseks (kodukorra artikli 216 lõige 4), loetakse need heakskiidetuks.


12. Tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamine ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus tsiviillennunduses toimunud, lennuohutust mõjutavate juhtumite teatamise kohta ning määruse (EL) nr 996/2010 muutmise ja direktiivi 2003/42/EÜ, komisjoni määruse (EÜ) nr 1321/2007 ja komisjoni määruse (EÜ) nr 1330/2007 kehtetuks tunnistamise kohta [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

Christine De Veyrac tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Mathieu Grosch fraktsiooni PPE nimel, Jörg Leichtfried fraktsiooni S&D nimel, Jelko Kacin fraktsiooni ALDE nimel, Eva Lichtenberger fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jacqueline Foster fraktsiooni ECR nimel, Spyros Danellis ja Cristiana Muscardini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner ja Adam Bielan.

Sõna võtsid Siim Kallas ja Christine De Veyrac.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.6.


13. Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine ***I - Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, mis käsitleb sõidukisisese automaatsete hädaabikõnede eCall-süsteemi kasutuselevõtmisega seotud tüübikinnituse nõudeid ning millega muudetakse direktiivi 2007/46/EÜ [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtu kohta [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová tutvustas raportit.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Philippe De Backer tutvustas raportit.

Sõna võttis Siim Kallas (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Axel Voss (LIBE komisjoni arvamuse koostaja), Dieter-Lebrecht Koch fraktsiooni PPE nimel, Evelyne Gebhardt fraktsiooni S&D nimel, Sophia in 't Veld fraktsiooni ALDE nimel, Heide Rühle fraktsiooni Verts/ALE nimel, Malcolm Harbour fraktsiooni ECR nimel, Cornelis de Jong fraktsiooni GUE/NGL nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Wim van de Camp, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău ja Tadeusz Ross.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan ja Spyros Danellis.

Sõna võttis Siim Kallas.

ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

Sõna võtsid Olga Sehnalová ja Philippe De Backer.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.7 ja 26.2.2014protokoll punkt 7.4.


14. Kindlustusvahendus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv kindlustusvahenduse kohta (uuesti sõnastatud) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Majandus- ja rahanduskomisjon. Raportöör: Werner Langen (A7-0085/2014)

Werner Langen tutvustas raportit.

Sõna võttis Michel Barnier (komisjoni liige).

Sõna võtsid Catherine Stihler (IMCO komisjoni arvamuse koostaja), Ildikó Gáll-Pelcz fraktsiooni PPE nimel, Antolín Sánchez Presedo fraktsiooni S&D nimel, Olle Schmidt fraktsiooni ALDE nimel ja Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel.

Sõna võtsid Michel Barnier ja Werner Langen.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.8.


15. Liidu kolmas programm tervishoiu valdkonnas (2014−2020) ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitme-aastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête tutvustas raportit.

Sõna võttis Tonio Borg (komisjoni liige).

Sõna võtsid Angelika Werthmann (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Maria Badia i Cutchet (ITRE komisjoni arvamuse koostaja), Christa Klaß fraktsiooni PPE nimel, Glenis Willmott fraktsiooni S&D nimel, Satu Hassi fraktsiooni Verts/ALE nimel, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel, Alda Sousa fraktsiooni GUE/NGL nimel, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach ja Zdravka Bušić.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Erik Bánki ja Paul Rübig.

Sõna võtsid Tonio Borg ja Françoise Grossetête.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.9.


16. Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Oreste Rossi (ENVI komisjoni arvamuse koostaja), Ovidiu Ioan Silaghi (REGI komisjoni arvamuse koostaja), Gunnar Hökmark fraktsiooni PPE nimel, Silvia-Adriana Ţicău fraktsiooni S&D nimel, Amelia Andersdotter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Věra Flasarová fraktsiooni GUE/NGL nimel, Paul Rübig ja Marita Ulvskog.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška ja Adam Bielan.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Evžen Tošenovský.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.10.


17. Avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavus ***I (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv avaliku sektori asutuste veebisaitide käideldavuse kohta [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon. Raportöör: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

Jorgo Chatzimarkakis tutvustas raportit.

Sõna võttis Neelie Kroes (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Tamás Deutsch (EMPL komisjoni arvamuse koostaja), Zoltán Bagó (CULT komisjoni arvamuse koostaja), Małgorzata Handzlik fraktsiooni PPE nimel, Vicente Miguel Garcés Ramón fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Elisabeth Schroedter fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Niccolò Rinaldi, Ruža Tomašić ja Kinga Göncz.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness ja Tadeusz Ross.

Sõna võtsid Neelie Kroes ja Jorgo Chatzimarkakis.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 26.2.2014protokoll punkt 9.11.


18. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 529.494/OJME).


19. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Lisa 1 - Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine – Oskar Herics

HÄÄLETUSEL OSALENUD LIIKMETE NIMEKIRI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, de Sarnez, Schmidt, Silaghi, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, in 't Veld, Verhofstadt, Vitkauskaite Bernard, Weber Renate, Werthmann, Zanoni

ECR:

Andreasen, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, van Dalen, Deva, Fajmon, Foster, Fox, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Mélenchon, Michels, Murphy, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, van der Kammen, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, van der Stoep, Stoyanov, Zamfirescu, Zijlstra

PPE:

Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Böge, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Băsescu, Březina, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Metsola, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Pallone, Patriciello, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Tatarella, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zver, Zwiefka

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berès, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Engström, Evans, Hassi, Hudghton, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika