Indeks 
Zapisnik
PDF 262kWORD 211k
Utorak, 25. veljače 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Odluke o određenim dokumentima
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. - Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta - Upravljanje jedinstvenim tržištem (rasprava)
 5.Glasovanje
  
5.1.Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.2.Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.3.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članci 290. i 291. UFEU-a) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.4.Prilagodba pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.5.Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.6.Imenovanje člana Revizorskog suda - Oskar Herics (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
5.7.Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama (glasovanje)
  
5.8.Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. ***I (glasovanje)
  
5.9.Žig Zajednice ***I (glasovanje)
  
5.10.Zakoni država članica koji se odnose na žigove ***I (glasovanje)
  
5.11.Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ***I (glasovanje)
  
5.12.Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) ***I (glasovanje)
  
5.13.Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja ***I (glasovanje)
  
5.14.Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć ***I (glasovanje)
  
5.15.Fond za europsku pomoć najugroženijima ***I (konačno glasovanje)
  
5.16.Biocidni proizvodi ***I (glasovanje)
  
5.17.Borba protiv nasilja nad ženama (glasovanje)
  
5.18.Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (glasovanje)
  
5.19.Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. (glasovanje)
  
5.20.Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta (glasovanje)
  
5.21.Upravljanje jedinstvenim tržištem (glasovanje)
  
5.22.Uzgoj biljaka (glasovanje)
 6.Obrazloženja glasovanja
 7.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 8.Jedinstveni europski željeznički prostor ***I - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I - Interoperabilnost željezničkog sustava ***I - Sigurnost željeznica ***I - Agencija Europske unije za željeznice ***I - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I (rasprava)
 9.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 10.Jedinstveni europski željeznički prostor ***I - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I - Interoperabilnost željezničkog sustava ***I - Sigurnost željeznica ***I - Agencija Europske unije za željeznice ***I - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I (nastavak rasprave)
 11.Ispravci (članak 216. Poslovnika)
 12.Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu ***I (rasprava)
 13.Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila ***I - Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji ***I (rasprava)
 14.Posredovanje u osiguranju ***I (rasprava)
 15.Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) ***I (rasprava)
 16.Transeuropske telekomunikacijske mreže ***I (rasprava)
 17.Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora ***I (rasprava)
 18.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 19.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Imenovanje člana Revizorskog suda - Oskar Herics


PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Odluke o određenim dokumentima

Changement de titre

(U skladu s odlukom Konferencije predsjednika od 6.2.2014)

- Novi naziv izvješća 2012/2012 (REG) : Izmjena članaka 49. i 50. Poslovnika Europskog parlamenta o suradnji između parlamentrnih odbora”
upućeno nadležnom odboru: : AFCO.


3. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana tekstil iz Španjolske) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju i transparentnosti transakcija financiranja vrijednosnih papira (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, predsjednik će se savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

JURI

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o strukturnim mjerama kojima se poboljšava otpornost kreditnih institucija EU-a (COM(2014)0043 - C7-0024/2014 - 2014/0020(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s člankom 282. stavkom 5. Ugovora, predsjednik će se savjetovati s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležni :

ECON

mišljenje :

BUDG, ITRE, JURI, LIBE

- Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zootehničkim i genealoškim uvjetima za trgovanje uzgojno valjanim životinjama i njihovim genetskim materijalom kao i njihovom uvozu u Uniju (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s člankom 307. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog Direktive Vijeća o izmjenama Direktiva 89/608/EEZ, 90/425/EEZ i 91/496/EEZ u pogledu upućivanja na zootehničko zakonodavstvo (COM(2014)0004 - C7-0033/2014 - 2014/0033(COD))
U skladu s člankom 124. stavkom 1. Poslovnika predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s člankom 307. Ugovora predsjednik će se o prijedlogu savjetovati s Odborom regija.

upućeno

nadležni :

AGRI

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog Uredbe Vijeća o uspostavi zajedničkog poduzeća Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE))

upućeno

nadležni :

ITRE

mišljenje :

BUDG, TRAN, REGI

- Prijedlog isplate sredstava PROSINAC 02/2014.-Odjeljak III - Komisija (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 - 2014/2019(GBD))

upućeno

nadležni :

BUDG

- Izmijenjeni prijedlog Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

ECON, CONT, REGI

- Izmijenjen prijedlog Uredbe Vijeća o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinaka) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

JURI

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, uz iznimku pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE))

upućeno

nadležni :

AFET

mišljenje :

INTA

- Prijedlog Udedbe Vijeća o utvrđivanju najvećih dopuštenih razina radioaktivne kontaminacije prehrambenih proizvoda i hrane za životinje nakon nuklearne nesreće ili bilo koje druge radiološke opasnosti (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE))

upućeno

nadležni :

ENVI

mišljenje :

AGRI, EMPL, ITRE

- Prijedlog Odluke Vijeća o sklapanju Okvirnog sporazuma između Europske unije i njezinih država članica, s jedne strane, i Republike Koreje, s druge strane, u pogledu pitanja koja se odnose na ponovni prihvat (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE))

upućeno

nadležni :

LIBE

- Prijedlog Uredbe Vijeća o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP))

upućeno

nadležni :

BUDG

mišljenje :

ECON, CONT, REGI

2) izvješće odbora

- *Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2004/162/EZ u pogledu njezine primjene na Mayotte od 1. siječnja 2014. (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)) - REGI - : Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)


4. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. - Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta - Upravljanje jedinstvenim tržištem (rasprava)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. [2013/2157(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta u godišnjem pregledu rasta za 2014. [2013/2158(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2014. [2013/2194(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

Govorili su: Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i José Manuel Barroso (predsjednik Komisije).

Govorili su: Corien Wortmann-Kool, u ime kluba PPE, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Reinhard Bütikofer, Hannes Swoboda, u ime kluba S&D, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Sylvie Goulard, u ime kluba ALDE, Philippe Lamberts, u ime kluba Verts/ALE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio John Stuart Agnew, Martin Callanan, u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sylvie Goulard, Gabriele Zimmer, u ime kluba GUE/NGL, Nigel Farage, u ime kluba EFD, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Philippe Lamberts, i Laurence J.A.J. Stassen, nezavisna zastupnica.

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto i Philippe De Backer predstavili su svoja izvješća.

Govorili su: Angelika Werthmann (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG) i Pablo Zalba Bidegain.

PREDSJEDA: Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Govorili su: Anni Podimata, Marian Harkin, Jean Lambert, Malcolm Harbour, Marisa Matias, Slavi Binev, Franz Obermayr, Verónica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Gabriele Zimmer, Reinhard Bütikofer, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Inês Cristina Zuber, Magdi Cristiano Allam, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Theurer, Olle Schmidt, Karima Delli, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Andreas Schwab, Vilija Blinkevičiūtė, Diogo Feio, Marc Tarabella, Philippe Boulland, Frédéric Daerden, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sari Essayah i Leonardo Domenici.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Michael Theurer, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić i Claudio Morganti.

Govorili su: Olli Rehn (potpredsjednik Komisije), László Andor (povjerenik Komisije), Dimitrios Kourkoulas, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto i Philippe De Backer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 5.19 zapisnika od 25.2.2014., točka 5.20 zapisnika od 25.2.2014. i točka 5.21 zapisnika od 25.2.2014..

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica


5. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


5.1. Zahtjev za ukidanje parlamentarnog imuniteta Tadeuszu Cymańskom (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Tadeuszu Cymańskom [2013/2278(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1)

NACRT ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0110)


5.2. Države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006 glede određenih odredbi u vezi s financijskim upravljanjem za određene države članice koje proživljavaju ozbiljne poteškoće ili im prijeti nastajanje takvih poteškoća u pogledu njihove financijske stabilnosti [COM(2013)0428 - C7-0178/2013- 2013/0200(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0111)


5.3. Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članci 290. i 291. UFEU-a) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi člancima 290. i 291. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom [COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A7-0011/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0112)


5.4. Prilagodba pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi niza pravnih akata u području pravosuđa kojima se predviđa korištenje regulatornog postupka s kontrolom članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije [COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A7-0480/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0113)


5.5. Prilagodba pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom (članak 290. UFEU-a) ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prilagodbi članku 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije niza pravnih akata kojima se predviđa primjena regulatornog postupka s kontrolom [COM(2013)0451 - C7-0198/2013- 2013/0218(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A7-0010/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5)

PRIJEDLOG KOMISIJE, AMANDMANI i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0114)


5.6. Imenovanje člana Revizorskog suda - Oskar Herics (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Oskara Hericsa za člana Revizorskog suda [05077/2014 - C7-0009/2014- 2014/0802(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6)
(Tajno glasovanje)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku (prilog 1 zapisnika od 25.2.2014.)

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0115)


5.7. Izmjena članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama (glasovanje)

Izvješće o izmjeni članka 136. Poslovnika o nazočnosti zastupnika na dnevnim sjednicama [2013/2033(REG)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

(Majorité qualifiée requise pour l'adoption des amendements, majorité simple requise pour l'adoption de la décision)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7)

TEKST POSLOVNIKA

Usvojeni amandmani: Vidi prilog „ Rezultat glasovanja točka 7

PRIJEDLOG ODLUKE

Usvojen (P7_TA(2014)0116)

Nove odredbe stupaju na snagu prvog dana sljedeće sjednice.


5.8. Cilj smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 443/2009 o određivanju načina postizanja cilja smanjenja emisija CO2 iz novih osobnih automobila za 2020. [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0117)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0117)


5.9. Žig Zajednice ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0118)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0118)


5.10. Zakoni država članica koji se odnose na žigove ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakona država članica koji se odnose na žigove (preinaka) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0119)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0119)


5.11. Zamrzavanje i oduzimanje imovinske koristi ostvarene kaznenim djelima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zamrzavanju i oduzimanju imovinske koristi ostvarene kaznenim dijelima u Europskoj uniji [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0120)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0120)


5.12. Agencija Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za suradnju i osposobljavanje tijela za provedbu zakona (Europol) i o stavljanju izvan snage Odluka 2009/371/PUP i 2005/681/PUP [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0121)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0121)


5.13. Uvjeti za ulazak i boravak državljana trećih zemalja ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu istraživanja, studiranja, razmjene učenika, plaćenog i neplaćenog usavršavanja, volontiranja i obavljanja posla za stan i hranu (preinaka) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0122)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0122)


5.14. Europsko volontersko tijelo za humanitarnu pomoć ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Europskog volonterskog tijela za humanitarnu pomoć – volonteri za humanitarnu pomoć EU-a [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Odbor za razvoj. Izvjestiteljica: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0123)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0123)


5.15. Fond za europsku pomoć najugroženijima ***I (konačno glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Fondu za europsku pomoć najugroženijima [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Emer Costello (A7-0183/2013)

Rasprava je održana 11 lipnja 2013 (točka 5 zapisnika od 11.6.2013. i točka 7 zapisnika od 11.6.2013.).

Glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgođeno je na 12. lipnja 2013 (točka 8.8 zapisnika od 12.6.2013.)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0124)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0124)

Govorili su:

Prije glasovanja, Pervenche Berès, kako bi zatražio da Komisija da izjavu i László Andor (član Komisije), koji je dao izjavu.


5.16. Biocidni proizvodi ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 528/2012 o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda u pogledu određenih uvjeta za pristup tržištu [COM(2013)0288 - C7-0141/2013- 2013/0150(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Matthias Groote (A7-0354/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren s izmjenama (P7_TA(2014)0125)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0125)


5.17. Borba protiv nasilja nad ženama (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o borbi protiv nasilja nad ženama [2013/2004(INL)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

(Za usvajanje prijedloga rezolucije potrebna je kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0126)


5.18. Delegiranje zakonodavnih ovlasti i izvršavanje provedbenih ovlasti Komisije (glasovanje)

Izvješće o pratećim mjerama za delegiranje zakonodavnih ovlasti i nadzoru država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije [2012/2323(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: József Szájer (A7-0435/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0127)


5.19. Europski semestar za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje ekonomske politike: godišnji pregled rasta 2014. [2013/2157(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0128)


5.20. Europski semestar za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta (glasovanje)

Izvješće o Europskom semestru za usklađivanje gospodarskih politika: zapošljavanje i socijalna stajališta u godišnjem pregledu rasta za 2014. [2013/2158(INI)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestitelj: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0129)


5.21. Upravljanje jedinstvenim tržištem (glasovanje)

Izvješće o upravljanju jedinstvenim tržištem u Europskom semestru 2014. [2013/2194(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0130)


5.22. Uzgoj biljaka (glasovanje)

Izvješće o uzgoju biljaka: kako povećati kvalitetu i urode? [2013/2099(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestiteljica: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0131)


6. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić i Seán Kelly

Izvješće Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković i Marian Harkin

Izvješće Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković i Giommaria Uggias

Izvješće Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković i Marian Harkin

Izvješće Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan i Andrej Plenković

Izvješće Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly i Marian Harkin

Izvješće Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Izvješće Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly i Marian Harkin

Izvješće Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri, u ime kluba S&D, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković i Giommaria Uggias

Govorila je Krisztina Morvai, o odredbama koje se primjenuju na obrazloženja glasovanja (predsjednica joj je pojasnila predmet).

Izvješće Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić i Marian Harkin

Izvješće Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt i Marian Harkin

Izvješće József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina i Ivana Maletić

Izvješće Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić i Andrej Plenković

Izvješće Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri, u ime kluba S&D, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković i Marian Harkin.

Obrazloženje glasovanja nastavit će se na sutrašnjoj dnevnoj sjednici srijede 26 veljače 2014.


7. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:45, a nastavljena u 15:00.)

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

8. Jedinstveni europski željeznički prostor ***I - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I - Interoperabilnost željezničkog sustava ***I - Sigurnost željeznica ***I - Agencija Europske unije za željeznice ***I - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69 Vijeća o zajedničkim pravilima za normalizaciju računa željezničkih prijevoznika [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Saïd El Khadraoui predstavio je svoje izvješće.

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

(Nastavak rasprave točka 10 zapisnika od 25.2.2014.)


9. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


10. Jedinstveni europski željeznički prostor ***I - Usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika ***I - Interoperabilnost željezničkog sustava ***I - Sigurnost željeznica ***I - Agencija Europske unije za željeznice ***I - Normalizacija računa željezničkih prijevoznika ***I (nastavak rasprave)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2012/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenog 2012. o uspostavi jedinstvenog europskog željezničkog prostora u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika i upravljanja željezničkom infrastrukturom [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 o otvaranju tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Europske unije (preinaka) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o sigurnosti željeznica (preinaka) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o Agenciji Europske unije za željeznice i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 1192/69 Vijeća o zajedničkim pravilima za normalizaciju računa željezničkih prijevoznika [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Početak rasprave točka 8 zapisnika od 25.2.2014.)

Govorila je Inés Ayala Sender o tijeku rasprave.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle i Jaromír Kohlíček predstavili su svoja izvješća.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Jutta Haug (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Bogusław Liberadzki (izvjestitelj za mišljenje Odbora CONT), Frédéric Daerden (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (izvjestiteljica za mišljenje Odbora REGI), Joachim Zeller (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Luis de Grandes Pascual, u ime kluba PPE, Inés Ayala Sender, u ime kluba S&D, Philippe De Backer, u ime kluba ALDE, Karim Zéribi, u ime kluba Verts/ALE, Oldřich Vlasák, u ime kluba ECR, Sabine Wils, u ime kluba GUE/NGL, Juozas Imbrasas, u ime kluba EFD, Mike Nattrass, nezavisni zastupnik, Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi, radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Ismailu Ertugu, koji je na pitanje odgovorio, i Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

Govorili su: James Nicholson, Jacky Hénin, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Michael Cramer, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz i Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić i Judith A. Merkies.

Govorili su: Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle i Jaromír Kohlíček.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 7.17 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.1 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.2 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.3 zapisnika od 26.2.2014., točka 9.4 zapisnika od 26.2.2014. i točka 9.5 zapisnika od 26.2.2014..


11. Ispravci (članak 216. Poslovnika)

Ispravci (P7_TA-PROV(2013)0552(COR01), P7_TA-PROV(2013)0565(COR01), P7_TA-PROV(2013)0566(COR01), P7_TA-PROV(2013)0567(COR01), P7_TA-PROV(2013)0568(COR01), P7_TA-PROV(2013)0569(COR01), P7_TA-PROV(2013)0570(COR01), P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) i P7_TA-PROV(2014)0026(COR01)) su objavljeni na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 5 zapisnika od 24.2.2014.).

Budući da nijedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika, u skladu s člankom 216. stavkom 4. Poslovnika, nisu zatražili da se o njima glasuje, smatra se da su ispravci prihvaćeni.


12. Izvješćivanje o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izvješćivanju o događajima povezanima sa sigurnošću u civilnom zrakoplovstvu kojom se izmjenjuje Uredba (EU) br. 996/2010 i stavljaju izvan snage Direktiva br. 2003/42/EZ, Uredba Komisije (EZ) br. 1321/2007 i Uredba Komisije (EZ) br. 1330/2007 [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestiteljica: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

Christine De Veyrac predstavila je izvješće.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Mathieu Grosch, u ime kluba PPE, Jörg Leichtfried, u ime kluba S&D, Jelko Kacin, u ime kluba ALDE, Eva Lichtenberger, u ime kluba Verts/ALE, Jacqueline Foster, u ime kluba ECR, Spyros Danellis i Cristiana Muscardini.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner i Adam Bielan.

Govorili su: Siim Kallas i Christine De Veyrac.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.6 zapisnika od 26.2.2014..


13. Uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila ***I - Uvođenje interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za homologaciju za uvođenje sustava ePoziv ugrađenog u vozila i izmjeni Direktive 2007/46/EZ [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Izvješće o prijedlogu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uvođenju interoperabilnog sustava eCall (ePoziv) u cijeloj Europskoj uniji [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová predstavila je izvješće.

PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

Philippe De Backer predstavio je izvješće.

Govorio je Siim Kallas (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Axel Voss (izvjestitelj za mišljenje Odbora LIBE), Dieter-Lebrecht Koch, u ime kluba PPE, Evelyne Gebhardt, u ime kluba S&D, Sophia in 't Veld, u ime kluba ALDE, Heide Rühle, u ime kluba Verts/ALE, Malcolm Harbour, u ime kluba ECR, Cornelis de Jong, u ime kluba GUE/NGL, Patricia van der Kammen, nezavisna zastupnica, Wim van de Camp, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău i Tadeusz Ross.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan i Spyros Danellis.

Govorio je Siim Kallas.

PREDSJEDA: Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

Govorili su: Olga Sehnalová i Philippe De Backer.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.7 zapisnika od 26.2.2014. i točka 7.4 zapisnika od 26.2.2014..


14. Posredovanje u osiguranju ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o posredovanju u osiguranju (preinaka) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Werner Langen (A7-0085/2014)

Werner Langen predstavio je izvješće.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Catherine Stihler (izvjestiteljica za mišljenje Odbora IMCO), Ildikó Gáll-Pelcz, u ime kluba PPE, Antolín Sánchez Presedo, u ime kluba S&D, Olle Schmidt, u ime kluba ALDE, i Sven Giegold, u ime kluba Verts/ALE.

Govorili su: Michel Barnier i Werner Langen.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.8 zapisnika od 26.2.2014..


15. Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o donošenju programa Zdravlje za rast, trećeg višegodišnjeg programa djelovanja EU-a na području zdravstva za razdoblje 2014. – 2020. [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestiteljica: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête predstavila je izvješće.

Govorio je Tonio Borg (povjerenik Komisije).

Govorili su: Angelika Werthmann (izvjestiteljica za mišljenje Odbora BUDG), Maria Badia i Cutchet (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Christa Klaß, u ime kluba PPE, Glenis Willmott, u ime kluba S&D, Satu Hassi, u ime kluba Verts/ALE, Anna Rosbach, u ime kluba ECR, Alda Sousa, u ime kluba GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach i Zdravka Bušić.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki i Paul Rübig.

Govorili su: Tonio Borg i Françoise Grossetête.

PREDSJEDA: Anni PODIMATA
potpredsjednica

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9 zapisnika od 26.2.2014..


16. Transeuropske telekomunikacijske mreže ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský predstavio je izvješće.

Govorila je Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Oreste Rossi (izvjestitelj za mišljenje Odbora ENVI), Ovidiu Ioan Silaghi (izvjestitelj za mišljenje Odbora REGI), Gunnar Hökmark, u ime kluba PPE, Silvia-Adriana Ţicău, u ime kluba S&D, Amelia Andersdotter, u ime kluba Verts/ALE, Věra Flasarová, u ime kluba GUE/NGL, Paul Rübig i Marita Ulvskog.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška i Adam Bielan.

Govorili su: Neelie Kroes i Evžen Tošenovský.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.10 zapisnika od 26.2.2014..


17. Pristup internetskim stranicama tijela javnog sektora ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

Jorgo Chatzimarkakis predstavio je izvješće.

Govorila je Neelie Kroes (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Tamás Deutsch (izvjestitelj za mišljenje Odbora EMPL), Zoltán Bagó (izvjestitelj za mišljenje Odbora CULT), Małgorzata Handzlik, u ime kluba PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón, u ime kluba S&D, Marian Harkin, u ime kluba ALDE, Elisabeth Schroedter, u ime kluba Verts/ALE, Adam Bielan, u ime kluba ECR, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Niccolò Rinaldi, Ruža Tomašić i Kinga Göncz.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Mairead McGuinness i Tadeusz Ross.

Govorili su: Neelie Kroes i Jorgo Chatzimarkakis.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.11 zapisnika od 26.2.2014..


18. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 529.494/OJME).


19. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

glavni tajnik

potpredsjednica


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Prilog 1. - Imenovanje člana Revizorskog suda - Oskar Herics

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, de Sarnez, Schmidt, Silaghi, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, in 't Veld, Verhofstadt, Vitkauskaite Bernard, Weber Renate, Werthmann, Zanoni

ECR:

Andreasen, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, van Dalen, Deva, Fajmon, Foster, Fox, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Mélenchon, Michels, Murphy, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, van der Kammen, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, van der Stoep, Stoyanov, Zamfirescu, Zijlstra

PPE:

Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Böge, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Băsescu, Březina, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Metsola, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Pallone, Patriciello, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Tatarella, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zver, Zwiefka

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berès, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Engström, Evans, Hassi, Hudghton, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti