Zoznam 
Zápisnica
PDF 269kWORD 212k
Utorok, 25. februára 2014 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 3.Predloženie dokumentov
 4.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty – Správa jednotného trhu (rozprava)
 5.Hlasovanie
  
5.1.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Tadeusza Cymańského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.2.Členské štáty, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.3.Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (články 290 a 291 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.4.Prispôsobenie právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (článok 290 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.5.Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (článok 290 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.6.Vymenovanie člena Dvora audítorov – Oskar Herics (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
5.7.Zmena článku 136 rokovacieho poriadku o účasti poslancov na rokovaniach (hlasovanie)
  
5.8.Cieľ zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 ***I (hlasovanie)
  
5.9.Ochranná známka Spoločenstva ***I (hlasovanie)
  
5.10.Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***I (hlasovanie)
  
5.11.Zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti ***I (hlasovanie)
  
5.12.Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***I (hlasovanie)
  
5.13.Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)
  
5.14.Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc ***I (hlasovanie)
  
5.15.Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (záverečné hlasovanie)
  
5.16.Biocídne výrobky ***I (hlasovanie)
  
5.17.Boj proti násiliu na ženách (hlasovanie)
  
5.18.Delegovanie legislatívnych právomocí a vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (hlasovanie)
  
5.19.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 (hlasovanie)
  
5.20.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty (hlasovanie)
  
5.21.Správa jednotného trhu (hlasovanie)
  
5.22.Šľachtenie rastlín (hlasovanie)
 6.Vysvetlenia hlasovania
 7.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 8.Jednotný európsky železničný priestor ***I – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I – Interoperabilita systému železníc ***I – Bezpečnosť železníc ***I – Železničná agentúra Európskej únie ***I – Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I (rozprava)
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Jednotný európsky železničný priestor ***I – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I – Interoperabilita systému železníc ***I - Bezpečnosť železníc ***I – Železničná agentúra Európskej únie ***I – Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I (pokračovanie rozpravy)
 11.Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)
 12.Hlásenie udalostí v civilnom letectve ***I (rozprava)
 13.Zavádzanie palubného systému eCall ***I - Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I (rozprava)
 14.Sprostredkovanie poistenia ***I (rozprava)
 15.Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 ***I (rozprava)
 16.Transeurópske telekomunikačné siete ***I (rozprava)
 17.Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora ***I (rozprava)
 18.Program rokovania na nasledujúci deň
 19.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Oskar Herics


PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 09.00 h.


2. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Zmena názvu

(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov zo 6.2.2014)

- Nový názov správy 2012/2012 (REG): "Zmena článkov 49 a 50 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu týkajúcich sa spolupráce medzi parlamentnými výbormi"
predložené gestorskému výboru: AFCO.


3. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súlade s bodom 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textil zo Španielska) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

EMPL, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy predseda bude o tomto návrhu konzultovať s prezidentom Európskej centrálnej banky.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (COM(2014)0043 - C7-0024/2014 - 2014/0020(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 282 ods. 5 zmluvy predseda bude o tomto návrhu konzultovať s prezidentom Európskej centrálnej banky.

pridelené:

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

BUDG, ITRE, JURI, LIBE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zootechnických a genealogických podmienkach na obchodovanie s plemennými zvieratami a ich zárodočnými produktmi a na ich dovoz do Únie (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 307 zmluvy predseda bude o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia smernice 89/608/EHS, 90/425/EHS a 91/496/EHS, pokiaľ ide o odkazy na zootechnické právne predpisy (COM(2014)0004 - C7-0033/2014 - 2014/0033(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

V súlade s ustanoveniami článku 307 zmluvy predseda bude o tomto návrhu konzultovať s Výborom regiónov.

pridelené:

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

BUDG, TRAN, REGI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 02/2014 - Oddiel III - Komisia (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 - 2014/2019(GBD))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

- Zmenený návrh rozhodnutia Rady o systéme vlastných zdrojov Európskej únie (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, CONT, REGI

- Zmenený návrh nariadenia Rady o metódach a postupe sprístupňovania tradičných vlastných zdrojov a vlastného zdroja založeného na DPH a HND a o opatreniach na zabezpečenie požiadaviek na pokladničnú hotovosť (prepracované znenie) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

JURI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, s výnimkou otázok týkajúcich sa readmisie (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

AFET

stanovisko :

INTA

- Návrh nariadenia Rady, ktorými sa ustanovujú najvyššie povolené hodnoty rádioaktívnej kontaminácie v potravinách a krmivách spôsobenej jadrovou haváriou alebo iným prípadom rádiologického núdzového stavu (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

AGRI, EMPL, ITRE

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Rámcovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o otázky týkajúce sa readmisie (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE))

pridelené:

gestorský výbor :

LIBE

- Návrh nariadenia Rady (EÚ, Euratom), ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP))

pridelené:

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ECON, CONT, REGI

2) parlamentných výborov, správa

- * Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení rozhodnutie 2004/162/ES, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Mayotte od 1. januára 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)


4. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 – Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty – Správa jednotného trhu (rozprava)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 [2013/2157(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2014 [2013/2158(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014 [2013/2194(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

Vystúpili: Dimitrios Kourkoulas (úradujúci predseda Rady) a José Manuel Barroso (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Corien Wortmann-Kool v mene skupiny PPE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Reinhard Bütikofer, Hannes Swoboda v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Sylvie Goulard v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil John Stuart Agnew, Martin Callanan v mene skupiny ECR, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sylvie Goulard, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Nigel Farage v mene skupiny EFD, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Philippe Lamberts, a Laurence J.A.J. Stassen – nezaradená poslankyňa.

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto a Philippe De Backer uviedli svoje správy.

Vystúpili títo poslanci: Angelika Werthmann (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko) a Pablo Zalba Bidegain.

PREDSEDNÍCTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Anni Podimata, Marian Harkin, Jean Lambert, Malcolm Harbour, Marisa Matias, Slavi Binev, Franz Obermayr, Verónica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Gabriele Zimmer, Reinhard Bütikofer, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Inês Cristina Zuber, Magdi Cristiano Allam, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Theurer, Olle Schmidt, Karima Delli, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Andreas Schwab, Vilija Blinkevičiūtė, Diogo Feio, Marc Tarabella, Philippe Boulland, Frédéric Daerden, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sari Essayah a Leonardo Domenici.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Michael Theurer, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić a Claudio Morganti.

Vystúpili: Olli Rehn (podpredseda Komisie), László Andor (člen Komisie), Dimitrios Kourkoulas, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto a Philippe De Backer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.19 zápisnice zo dňa 25.2.2014, bod 5.20 zápisnice zo dňa 25.2.2014 a bod 5.21 zápisnice zo dňa 25.2.2014.

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka


5. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


5.1. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Tadeusza Cymańského (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o žiadosti o zbavenie imunity Tadeusza Cymańského [2013/2278(IMM)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0110)


5.2. Členské štáty, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1198/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v niektorých členských štátoch, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené [COM(2013)0428 - C7-0178/2013- 2013/0200(COD)] - Výbor pre rybárstvo. Spravodajkyňa: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0111)


5.3. Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (články 290 a 291 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článkom 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A7-0011/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0112)


5.4. Prispôsobenie právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (článok 290 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov v oblasti spravodlivosti odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A7-0480/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH KOMISIE a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0113)


5.5. Prispôsobenie právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou (článok 290 ZFEÚ) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa viacero právnych aktov odkazujúcich na použitie regulačného postupu s kontrolou prispôsobuje článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie [COM(2013)0451 - C7-0198/2013- 2013/0218(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A7-0010/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH KOMISIE, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0114)


5.6. Vymenovanie člena Dvora audítorov – Oskar Herics (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o návrhu na vymenovanie Oskara Hericsa za člena Dvora audítorov [05077/2014 - C7-0009/2014- 2014/0802(NLE)] - Výbor pre kontrolu rozpočtu. Spravodajkyňa: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)
(tajné hlasovanie)
Zoznam poslancov je uvedený v prílohe zápisnice (príloha 1 zápisnice zo dňa 25.2.2014)

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2014)0115)


5.7. Zmena článku 136 rokovacieho poriadku o účasti poslancov na rokovaniach (hlasovanie)

Správa o zmene článku 136 Rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu o účasti poslancov na rokovaniach [2013/2033(REG)] - Výbor pre ústavné veci. Spravodajca: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie pozmeňujúcich návrhov, potrebná jednoduchá väčšina na prijatie rozhodnutia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

TEXT ROKOVACIEHO PORIADKU

Prijaté pozmeňujúce návrhy: pozri prílohu "Výsledky hlasovania", bod 7

NÁVRH ROZHODNUTIA

Prijatý (P7_TA(2014)0116)

Nové ustanovenia nadobudnú účinnosť prvým dňom nasledujúcej schôdze.


5.8. Cieľ zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 ***I (hlasovanie)

Správa k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 443/2009 s cieľom stanoviť postupy na dosiahnutie cieľa zníženia emisií CO2 z nových osobných automobilov do roku 2020 [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0117)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0117)


5.9. Ochranná známka Spoločenstva ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 o ochrannej známke Spoločenstva [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0118)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0118)


5.10. Právne predpisy členských štátov týkajúce sa ochranných známok ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (prepracované znenie) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Výbor pre právne veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0119)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0119)


5.11. Zmrazovanie a konfiškácia príjmov z trestnej činnosti ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0120)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0120)


5.12. Agentúra Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol) ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o agentúre Európskej únie pre spoluprácu a odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV a 2005/681/SVV [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajca: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0121)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0121)


5.13. Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, výmen žiakov, plateného a neplateného odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby a činnosti aupair (prepracované znenie) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Spravodajkyňa: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 13)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0122)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0122)


5.14. Európsky dobrovoľnícky zbor pre humanitárnu pomoc ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o založení Európskeho dobrovoľníckeho zboru pre humanitárnu pomoc – dobrovoľníci pomoci EÚ [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Výbor pre rozvoj. Spravodajkyňa: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0123)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0123)


5.15. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby ***I (záverečné hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Fonde európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Emer Costello (A7-0183/2013)

Rozprava sa konala 11. júna 2013 (bod 5 zápisnice zo dňa 11.6.2013 a bod 7 zápisnice zo dňa 11.6.2013).

Hlasovanie o návrhu legislatívneho uznesenia bolo odložené na 12. júna 2013 (bod 8.8 zápisnice zo dňa 12.6.2013).

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 15)

NÁVRH KOMISIE a POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0124)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0124)

Vystúpenia:

Pred hlasovaním Pervenche Berès, aby požiadala Komisiu o poskytnutie vyhlásenia, a László Andor (člen Komisie), ktorý vystúpil s vyhlásením.


5.16. Biocídne výrobky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní vzhľadom na určité podmienky prístupu na trh [COM(2013)0288 - C7-0141/2013- 2013/0150(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca: Matthias Groote (A7-0354/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 16)

NÁVRH KOMISIE A POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Schválený v znení zmien (P7_TA(2014)0125)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0125)


5.17. Boj proti násiliu na ženách (hlasovanie)

Správa s odporúčaniami pre Komisiu v oblasti boja proti násiliu na ženách [2013/2004(INL)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

(Potrebná kvalifikovaná väčšina na prijatie návrhu uznesenia)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 17)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0126)


5.18. Delegovanie legislatívnych právomocí a vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (hlasovanie)

Správa o opatreniach nadväzujúcich na delegovanie legislatívnych právomocí a ku kontrole vykonávania vykonávacích právomocí Komisie zo strany členských štátov [2012/2323(INI)] - Výbor pre právne veci. Spravodajca: József Szájer (A7-0435/2013)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 18)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0127)


5.19. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2014 [2013/2157(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 19)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0128)


5.20. Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty (hlasovanie)

Správa o európskom semestri pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2014 [2013/2158(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajca: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 20)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0129)


5.21. Správa jednotného trhu (hlasovanie)

Správa o správe jednotného trhu v rámci európskeho semestra 2014 [2013/2194(INI)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 21)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0130)


5.22. Šľachtenie rastlín (hlasovanie)

Správa o šľachtení rastlín: aké sú možnosti na zvýšenie kvality a výnosov? [2013/2099(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 22)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2014)0131)


6. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić a Seán Kelly

Správa: Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković a Marian Harkin

Správa: Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković a Giommaria Uggias

Správa: Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković a Marian Harkin

Správa: Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan a Andrej Plenković

Správa: Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly a Marian Harkin

Správa: Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Správa: Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly a Marian Harkin

Správa: Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri v mene skupiny S&D, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković a Giommaria Uggias

V rozprave vystúpila Krisztina Morvai k ustanoveniam vzťahujúcim sa na vysvetlenia hlasovania (predsedníčka jej k tejto otázke poskytla bližšie vysvetlenie).

Správa: Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić a Marian Harkin

Správa: Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt a Marian Harkin

Správa: József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina a Ivana Maletić

Správa: Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić a Andrej Plenković

Správa: Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri v mene skupiny S&D, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković a Marian Harkin.

Vysvetlenia hlasovania budú pokračovať na zajtrajšom plenárnom zasadnutí streda 26. februára 2014.


7. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 14.45 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

8. Jednotný európsky železničný priestor ***I – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I – Interoperabilita systému železníc ***I – Bezpečnosť železníc ***I – Železničná agentúra Európskej únie ***I – Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Európskej únii (prepracované znenie) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Saïd El Khadraoui predniesol správu.

PREDSEDNÍCTVO: Othmar KARAS
podpredseda

(Pokračovanie rozpravy: bod 10 zápisnice zo dňa 25.2.2014)


9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Jednotný európsky železničný priestor ***I – Služby vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy ***I – Interoperabilita systému železníc ***I - Bezpečnosť železníc ***I – Železničná agentúra Európskej únie ***I – Normalizácia účtovnej závierky železničných podnikov ***I (pokračovanie rozpravy)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1370/2007, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej osobnej železničnej dopravy [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o interoperabilite systému železníc v Európskej únii (prepracované znenie) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1192/69 o spoločných pravidlách normalizácie účtovnej závierky železničných podnikov [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Začiatok rozpravy: bod 8 zápisnice zo dňa 25.2.2014)

V rozprave vystúpila Inés Ayala Sender k priebehu rozpravy.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle a Jaromír Kohlíček uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Jutta Haug (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Bogusław Liberadzki (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko), Frédéric Daerden (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Joachim Zeller (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Luis de Grandes Pascual v mene skupiny PPE, Inés Ayala Sender v mene skupiny S&D, Philippe De Backer v mene skupiny ALDE, Karim Zéribi v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Sabine Wils v mene skupiny GUE/NGL, Juozas Imbrasas v mene skupiny EFD, Mike Nattrass – nezaradený poslanec, Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku pre Ismaila Ertuga, ktorý na ňu odpovedal, a Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: James Nicholson, Jacky Hénin, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Michael Cramer, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz a Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić a Judith A. Merkies.

Vystúpili: Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle a Jaromír Kohlíček.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.17 zápisnice zo dňa 26.2.2014, bod 9.1 zápisnice zo dňa 26.2.2014, bod 9.2 zápisnice zo dňa 26.2.2014, bod 9.3 zápisnice zo dňa 26.2.2014, bod 9.4 zápisnice zo dňa 26.2.2014 a bod 9.5 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


11. Korigendá (článok 216 rokovacieho poriadku)

Na včerajšom plenárnom rokovaní (bod 5 zápisnice zo dňa 24.2.2014) boli oznámené korigendá: P7_TA-PROV(2013)0552(COR01), P7_TA-PROV(2013)0565(COR01), P7_TA-PROV(2013)0566(COR01), P7_TA-PROV(2013)0567(COR01), P7_TA-PROV(2013)0568(COR01), P7_TA-PROV(2013)0569(COR01), P7_TA-PROV(2013)0570(COR01), P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) a P7_TA-PROV(2014)0026(COR01).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej štyridsiatich poslancov nepožiadala v súlade s článkom 216 ods. 4 rokovacieho poriadku o hlasovanie, tieto korigendá sa považujú za schválené.


12. Hlásenie udalostí v civilnom letectve ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o hlásení udalostí v civilnom letectve, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 996/2010 a ruší smernica č. 2003/42/ES, nariadenie Komisie (ES) č. 1321/2007 a nariadenie Komisie (ES) č. 1330/2007 [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

Christine De Veyrac uviedla správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Mathieu Grosch v mene skupiny PPE, Jörg Leichtfried v mene skupiny S&D, Jelko Kacin v mene skupiny ALDE, Eva Lichtenberger v mene skupiny Verts/ALE, Jacqueline Foster v mene skupiny ECR, Spyros Danellis a Cristiana Muscardini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner a Adam Bielan.

Vystúpili: Siim Kallas a Christine De Veyrac.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.6 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


13. Zavádzanie palubného systému eCall ***I - Zavedenie celoúniového interoperabilného systému eCall ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktoré sa týka požiadaviek typového schválenia pri zavádzaní palubného systému eCall a ktorým sa mení smernica 2007/46/ES [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o zavedení celoúniového interoperabilného systému eCall [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová uviedla správu.

PREDSEDNÍCTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredseda

Philippe De Backer uviedol správu.

V rozprave vystúpil Siim Kallas (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Axel Voss (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Dieter-Lebrecht Koch v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny S&D, Sophia in 't Veld v mene skupiny ALDE, Heide Rühle v mene skupiny Verts/ALE, Malcolm Harbour v mene skupiny ECR, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Wim van de Camp, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău a Tadeusz Ross.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan a Spyros Danellis.

V rozprave vystúpil Siim Kallas.

PREDSEDNÍCTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsedníčka

Vystúpili: Olga Sehnalová a Philippe De Backer.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.7 zápisnice zo dňa 26.2.2014 a bod 7.4 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


14. Sprostredkovanie poistenia ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o sprostredkovaní poistenia (prepracované znenie) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A7-0085/2014)

Werner Langen uviedol správu.

V rozprave vystúpil Michel Barnier (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Catherine Stihler (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Ildikó Gáll-Pelcz v mene skupiny PPE, Antolín Sánchez Presedo v mene skupiny S&D, Olle Schmidt v mene skupiny ALDE a Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE.

Vystúpili: Michel Barnier a Werner Langen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.8 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


15. Tretí akčný program Únie v oblasti zdravia na obdobie 2014 – 2020 ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení programu Zdravie pre rast, tretieho viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête uviedla správu.

V rozprave vystúpil Tonio Borg (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Angelika Werthmann (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Maria Badia i Cutchet (spravodajkyňa výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Christa Klaß v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Satu Hassi v mene skupiny Verts/ALE, Anna Rosbach v mene skupiny ECR, Alda Sousa v mene skupiny GUE/NGL, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach a Zdravka Bušić.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki a Paul Rübig.

Vystúpili: Tonio Borg a Françoise Grossetête.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.9 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


16. Transeurópske telekomunikačné siete ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete a o zrušení rozhodnutia č. 1336/97/ES [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský uviedol správu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Oreste Rossi (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Ovidiu Ioan Silaghi (spravodajca výboru REGI požiadaného o stanovisko), Gunnar Hökmark v mene skupiny PPE, Silvia-Adriana Ţicău v mene skupiny S&D, Amelia Andersdotter v mene skupiny Verts/ALE, Věra Flasarová v mene skupiny GUE/NGL, Paul Rübig a Marita Ulvskog.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška a Adam Bielan.

Vystúpili: Neelie Kroes a Evžen Tošenovský.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.10 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


17. Prístupnosť webových lokalít orgánov verejného sektora ***I (rozprava)

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o prístupnosti webových lokalít orgánov verejného sektora [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Spravodajca: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

Jorgo Chatzimarkakis uviedol správu.

V rozprave vystúpila Neelie Kroes (podpredsedníčka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Tamás Deutsch (spravodajca výboru EMPL požiadaného o stanovisko), Zoltán Bagó (spravodajca výboru CULT požiadaného o stanovisko), Małgorzata Handzlik v mene skupiny PPE, Vicente Miguel Garcés Ramón v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Elisabeth Schroedter v mene skupiny Verts/ALE, Adam Bielan v mene skupiny ECR, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Niccolò Rinaldi, Ruža Tomašić a Kinga Göncz.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Mairead McGuinness a Tadeusz Ross.

Vystúpili: Neelie Kroes a Jorgo Chatzimarkakis.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.11 zápisnice zo dňa 26.2.2014.


18. Program rokovania na nasledujúci deň

Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE 529.494/OJME).


19. Skončenie rokovania

Rokovanie sa skončilo o 22.30 h.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

generálny tajomník

podpredsedníčka


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Príloha 1 - Vymenovanie člena Dvora audítorov – Oskar Herics

ZOZNAM POSLANCOV, KTORÍ SA ZÚČASTNILI NA HLASOVANÍ

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, de Sarnez, Schmidt, Silaghi, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, in 't Veld, Verhofstadt, Vitkauskaite Bernard, Weber Renate, Werthmann, Zanoni

ECR:

Andreasen, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, van Dalen, Deva, Fajmon, Foster, Fox, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Mélenchon, Michels, Murphy, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, van der Kammen, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, van der Stoep, Stoyanov, Zamfirescu, Zijlstra

PPE:

Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Böge, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Băsescu, Březina, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Metsola, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Pallone, Patriciello, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Tatarella, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zver, Zwiefka

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berès, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Engström, Evans, Hassi, Hudghton, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia