Index 
Protokoll
PDF 264kWORD 174k
Tisdagen den 25 februari 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Beslut om vissa dokument
 3.Inkomna dokument
 4.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter - Styrning av den inre marknaden (debatt)
 5.Omröstning
  
5.1.Begäran om upphävande av Tadeusz Cymańskis immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.2.Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.3.Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.4.Anpssning av rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUFfördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.5.Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
5.7.Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden (omröstning)
  
5.8.Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar ***I (omröstning)
  
5.9.Gemenskapsvarumärke ***I (omröstning)
  
5.10.Medlemsstaternas varumärkeslagar ***I (omröstning)
  
5.11.Frysning och förverkande av vinning av brott ***I (omröstning)
  
5.12.Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) ***I (omröstning)
  
5.13.Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse ***I (omröstning)
  
5.14.En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ***I (omröstning)
  
5.15.Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (slutomröstning)
  
5.16.Biocidprodukter ***I (omröstning)
  
5.17.Bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)
  
5.18.Delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (omröstning)
  
5.19.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 (omröstning)
  
5.20.Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter (omröstning)
  
5.21.Styrning av den inre marknaden (omröstning)
  
5.22.Växtförädling (omröstning)
 6.Röstförklaringar
 7.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 8.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (debatt)
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (fortsättning på debatten)
 11.Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)
 12.Rapportering om händelser inom civil luftfart ***I (debatt)
 13.Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I - Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (debatt)
 14.Försäkringsförmedling ***I (debatt)
 15.Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I (debatt)
 16.Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I (debatt)
 17.Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I (debatt)
 18.Föredragningslista för nästa sammanträde
 19.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics


ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Beslut om vissa dokument

Ändring av titel

(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 6.2.2014)

- Ny titel på betänkandet 2012/2012 (REG): "Ändring av artiklarna 49 och 50 i Europaparlamentets arbetsordning om samarbete mellan parlamentets utskott"
hänvisat till ansvarigt utskott: AFCO.


3. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (Spaniens ansökan EGF/2013/008 ES/Comunidad Valenciana – textilier) (COM(2014)0045 - C7-0019/2014 - 2014/2013(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

EMPL, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering och insyn i transaktioner för värdepappersfinansiering (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD))
I enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

I enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget skulle talmannen höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om strukturella åtgärder för att förbättra motståndskraften hos EU:s kreditinstitut (COM(2014)0043 - C7-0024/2014 - 2014/0020(COD))
I enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

I enlighet med artikel 282.5 i EUF-fördraget, skulle talmannen höra Europeiska centralbanken om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ECON

rådgivande utskott:

BUDG, ITRE, JURI, LIBE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om avelstekniska och genealogiska villkor för handel med och import till unionen av avelsdjur och avelsmaterial från dem (COM(2014)0005 - C7-0032/2014 - 2014/0032(COD))
I enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

I enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget skulle talmannen höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk lagstiftning (COM(2014)0004 - C7-0033/2014 - 2014/0033(COD))
I enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen skulle talmannen höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

I enlighet med artikel 307 i EUF-fördraget skulle talmannen höra Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AGRI

rådgivande utskott:

ENVI

- Förslag till rådets förordning om bildande av det gemensamma företaget Shift2Rail (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ITRE

rådgivande utskott:

BUDG, TRAN, REGI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 02/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0050/2014 - C7-0035/2014 - 2014/2019(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

- Ändrat förslag till rådets beslut om systemet för Europeiska unionens egna medel (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

ECON, CONT, REGI

- Ändrat förslag till rådets förordning om metoder och förfaranden för tillhandahållande av traditionella, momsbaserade egna medel och BNI-baserade egna medel samt åtgärder för att möta likviditetsbehov (omarbetning) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

JURI

- Förslag till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, med undantag för frågor rörande återtagande (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

AFET

rådgivande utskott:

INTA

- Förslag till rådets förordning om gränsvärden för radioaktivitet i livsmedel och djurfoder efter en kärnenergiolycka eller annan radiologisk nödsituation (COM(2013)0943 - C7-0045/2014 - 2013/0451(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

ENVI

rådgivande utskott:

AGRI, EMPL, ITRE

- Förslag till rådets beslut om ingående av ramavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan, när det gäller frågor rörande återtagande (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

LIBE

- Förslag till rådets förordning om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP))

hänvisat till

ansvarigt utskott:

BUDG

rådgivande utskott:

ECON, CONT, REGI

2) från parlamentets utskott, betänkandet

- * Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 (COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)


4. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 - Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter - Styrning av den inre marknaden (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 [2013/2157(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2014 [2013/2158(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2014 [2013/2194(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

Talare: Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och José Manuel Barroso (kommissionens ordförande).

Talare: Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Reinhard Bütikofer, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från John Stuart Agnew, Martin Callanan för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sylvie Goulard, Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Philippe Lamberts, och Laurence J.A.J. Stassen, grupplös.

Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto och Philippe De Backer redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Angelika Werthmann (föredragande av yttrande från utskottet BUDG) och Pablo Zalba Bidegain.

ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

Talare: Anni Podimata, Marian Harkin, Jean Lambert, Malcolm Harbour, Marisa Matias, Slavi Binev, Franz Obermayr, Verónica Lope Fontagné, Pervenche Berès, Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Gabriele Zimmer, Reinhard Bütikofer, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Inês Cristina Zuber, Magdi Cristiano Allam, Mario Borghezio, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Theurer, Olle Schmidt, Karima Delli, Juozas Imbrasas, Gunnar Hökmark, Udo Bullmann, Andreas Schwab, Vilija Blinkevičiūtė, Diogo Feio, Marc Tarabella, Philippe Boulland, Frédéric Daerden, Theodor Dumitru Stolojan, Sylvana Rapti, Regina Bastos, Jutta Steinruck, Sari Essayah och Leonardo Domenici.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Michael Theurer, Malika Benarab-Attou, Ruža Tomašić, Nikola Vuljanić och Claudio Morganti.

Talare: Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen), László Andor (ledamot av kommissionen), Dimitrios Kourkoulas, Sergio Gaetano Cofferati, Sergio Gutiérrez Prieto och Philippe De Backer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.19 i protokollet av den 25.2.2014, punkt 5.20 i protokollet av den 25.2.2014 och punkt 5.21 i protokollet av den 25.2.2014.

ORDFÖRANDESKAP: Isabelle DURANT
Vice talman


5. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


5.1. Begäran om upphävande av Tadeusz Cymańskis immunitet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om begäran om upphävande av Tadeusz Cymańskis immunitet [2013/2278(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Dimitar Stoyanov (A7-0099/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0110)


5.2. Medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1198/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet [COM(2013)0428 - C7-0178/2013- 2013/0200(COD)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0046/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0111)


5.3. Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2013)0751 - C7-0386/2013 - 2013/0365(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A7-0011/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0112)


5.4. Anpssning av rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUFfördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter på området rättsliga frågor som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A7-0480/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0113)


5.5. Anpassning av rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll (artikel 290 i EUF-fördraget) ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om anpassning till artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt av ett antal rättsakter som föreskriver tillämpning av det föreskrivande förfarandet med kontroll [COM(2013)0451 - C7-0198/2013- 2013/0218(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A7-0010/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0114)


5.6. Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om nomineringen av Oskar Herics till ämbetet som ledamot av revisionsrätten [05077/2014 - C7-0009/2014- 2014/0802(NLE)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Inés Ayala Sender (A7-0128/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)
(sluten omröstning)
Förteckningen över ledamöter som deltog i omröstningen bifogas detta sammanträdesprotokoll (bilaga 1 i protokollet av den 25.2.2014)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0115)


5.7. Ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden (omröstning)

Betänkande om ändring av artikel 136 i Europaparlamentets arbetsordning om ledamöternas deltagande i sammanträden [2013/2033(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Gerald Häfner (A7-0038/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av ändringsförslagen, enkel majoritet erfordrades för antagande av beslutet)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

ARBETSORDNINGEN

Antagna ändringsförslag.: Se bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0116)

De nya bestämmelserna skulle träda i kraft den första dagen i nästkommande sammanträdesperiod.


5.8. Målet att till 2020 minska koldioxidutsläppen från nya personbilar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 443/2009 för att fastställa tillvägagångssätten för att till 2020 uppnå målet att minska koldioxidutsläppen från nya personbilar [COM(2012)0393 - C7-0184/2012- 2012/0190(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Thomas Ulmer (A7-0151/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0117)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0117)


5.9. Gemenskapsvarumärke ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 207/2009 om gemenskapsvarumärken [COM(2013)0161 - C7-0087/2013- 2013/0088(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A7-0031/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0118)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0118)


5.10. Medlemsstaternas varumärkeslagar ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (omarbetning) [COM(2013)0162 - C7-0088/2013- 2013/0089(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A7-0032/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0119)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0119)


5.11. Frysning och förverkande av vinning av brott ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om frysning och förverkande av vinning av brott i Europeiska unionen [COM(2012)0085 - C7-0075/2012- 2012/0036(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Monica Luisa Macovei (A7-0178/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0120)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0120)


5.12. Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens organ för samarbete och fortbildning inom brottsbekämpning (Europol) och upphävande av beslut 2009/371/RIF och 2005/681/RIF [COM(2013)0173 - C7-0094/2013- 2013/0091(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0096/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0121)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0121)


5.13. Villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, elevutbyte, avlönad och oavlönad yrkesutbildning, volontärarbete och au pair-arbete (omarbetning) [COM(2013)0151 - C7-0080/2013- 2013/0081(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cecilia Wikström (A7-0377/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0122)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0122)


5.14. En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd – EU-frivilliga för humanitärt arbete [COM(2012)0514 - C7-0303/2012- 2012/0245(COD)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Michèle Striffler (A7-0158/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0123)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0123)


5.15. Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt [COM(2012)0617 - C7-0358/2012- 2012/0295(COD)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Emer Costello (A7-0183/2013)

Debatten hölls den 11 juni 2013 (punkt 5 i protokollet av den 11.6.2013 och punkt 7 i protokollet av den 11.6.2013).

Omröstningen sköts upp till den 12 juni 2013 (punkt 8.8 i protokollet av den 12.6.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0124)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0124)

Inlägg:

Före omröstningen, Pervenche Berès som begärde att kommissionen skulle göra ett uttalande och László Andor (ledamot av kommissionen), som gjorde ett uttalande.


5.16. Biocidprodukter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter vad gäller vissa villkor för tillträde till marknaden [COM(2013)0288 - C7-0141/2013- 2013/0150(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Matthias Groote (A7-0354/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0125)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0125)


5.17. Bekämpning av våld mot kvinnor (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om bekämpning av våld mot kvinnor [2013/2004(INL)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Antonyia Parvanova (A7-0075/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0126)


5.18. Delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (omröstning)

Betänkande om uppföljning av delegeringen av lagstiftningsbefogenheter samt medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter [2012/2323(INI)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: József Szájer (A7-0435/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0127)


5.19. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Årlig tillväxtöversikt 2014 [2013/2157(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Philippe De Backer (A7-0084/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0128)


5.20. Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter (omröstning)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: Sysselsättning och sociala aspekter i den årliga tillväxtöversikten 2014 [2013/2158(INI)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Sergio Gutiérrez Prieto (A7-0091/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0129)


5.21. Styrning av den inre marknaden (omröstning)

Betänkande om styrning av den inre marknaden inom den europeiska planeringsterminen 2014 [2013/2194(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Sergio Gaetano Cofferati (A7-0066/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0130)


5.22. Växtförädling (omröstning)

Betänkande om växtförädling: Vilka valmöjligheter finns det för att förbättra kvalitet och avkastning? [2013/2099(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Marit Paulsen (A7-0044/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0131)


6. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Thomas Ulmer - A7-0151/2013
Phil Bennion, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Adam Bielan, Peter Jahr, Ivana Maletić och Seán Kelly

Betänkande Cecilia Wikström - A7-0031/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Francesco De Angelis, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Marino Baldini, Andrej Plenković och Marian Harkin

Betänkande Monica Luisa Macovei - A7-0178/2013
Petri Sarvamaa, Emer Costello, Sandra Petrović Jakovina, Diane Dodds, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik, Monika Smolková, Andrej Plenković och Giommaria Uggias

Betänkande Cecilia Wikström - A7-0032/2014
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Marino Baldini, Andrej Plenković och Marian Harkin

Betänkande Agustín Díaz de Mera García Consuegra - A7-0096/2014
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Salvatore Caronna, Adam Bielan och Andrej Plenković

Betänkande Cecilia Wikström - A7-0377/2013
Sandra Petrović Jakovina, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Salvatore Caronna, Seán Kelly och Marian Harkin

Betänkande Emer Costello - A7-0183/2013
Biljana Borzan

Betänkande Michèle Striffler - A7-0158/2013
Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Diane Dodds, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Giommaria Uggias, Ivana Maletić, Monika Smolková, Seán Kelly och Marian Harkin

Betänkande Emer Costello - A7-0183/2013
Joseph Cuschieri för S&D-gruppen, Emer Costello, Paolo Bartolozzi, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Davor Ivo Stier, Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Adam Bielan, Rareş-Lucian Niculescu, Zdravka Bušić, Monika Smolková, Paul Murphy, Andrej Plenković och Giommaria Uggias

Talare: Krisztina Morvai om bestämmelserna för röstförklaringar (Talmannen upplyste henne om dessa).

Betänkande Emer Costello - A7-0183/2013
Ivana Maletić och Marian Harkin

Betänkande Antonyia Parvanova - A7-0075/2014
Marina Yannakoudakis, Sandra Petrović Jakovina, Francesca Barracciu, Dubravka Šuica, Roberta Angelilli, Joseph Cuschieri, Davor Ivo Stier, Diane Dodds, Krisztina Morvai, Ewald Stadler, Anna Maria Corazza Bildt och Marian Harkin

Betänkande József Szájer - A7-0435/2013
Sandra Petrović Jakovina och Ivana Maletić

Betänkande Philippe De Backer - A7-0084/2014
Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić och Andrej Plenković

Betänkande Sergio Gutiérrez Prieto - A7-0091/2014
Joseph Cuschieri för S&D-gruppen, Roberta Angelilli, Oleg Valjalo, Francesco De Angelis, Giommaria Uggias, Paul Murphy, Ivana Maletić, Andrej Plenković och Marian Harkin.

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. onsdagen den 26 februari 2014.


7. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.45 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

8. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Betänkande omförslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

Saïd El Khadraoui redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

(Fortsättning på debatten punkt 10 i protokollet av den 25.2.2014)


9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I - Inrikes persontrafik på järnväg ***I - Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I - Järnvägssäkerhet ***I - Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I - Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (fortsättning på debatten)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

Betänkande omförslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A7-0015/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Början på debatten punkt 8 i protokollet av den 25.2.2014)

Talare: Inés Ayala Sender somställde en ordningsfråga.

Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle och Jaromír Kohlíček redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jutta Haug (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Bogusław Liberadzki (föredragande av yttrande från utskottet CONT), Frédéric Daerden (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Joachim Zeller (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Inés Ayala Sender för S&D-gruppen, Philippe De Backer för ALDE-gruppen, Karim Zéribi för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Mike Nattrass, grupplös, Antonio Cancian, Gilles Pargneaux, som även besvarade en fråga ("blått kort") från João Ferreira, Ramon Tremosa i Balcells, Isabelle Durant, Susy De Martini, Jaromír Kohlíček, Mara Bizzotto, Franco Bonanini, Dominique Riquet, Ismail Ertug, Phil Bennion, Karim Zéribi, som ställde en fråga ("blått kort") Ismail Ertug, som besvarade frågan, och Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: James Nicholson, Jacky Hénin, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Dominique Riquet, Jaroslav Paška, Patricia van der Kammen, Markus Ferber, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Mikael Gustafsson, Paul Nuttall, Georges Bach, Franco Frigo, Gesine Meissner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Isabelle Durant, Zbigniew Ziobro, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michael Cramer, Hubert Pirker, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz och Joanna Katarzyna Skrzydlewska.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki, Jörg Leichtfried, Dieter-Lebrecht Koch, Nikola Vuljanić och Judith A. Merkies.

Talare: Siim Kallas, Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Izaskun Bilbao Barandica, Michael Cramer, Roberts Zīle och Jaromír Kohlíček.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.17 i protokollet av den 26.2.2014, punkt 9.1 i protokollet av den 26.2.2014, punkt 9.2 i protokollet av den 26.2.2014, punkt 9.3 i protokollet av den 26.2.2014, punkt 9.4 i protokollet av den 26.2.2014 och punkt 9.5 i protokollet av den 26.2.2014.


11. Rättelser (artikel 216 i arbetsordningen)

Rättelserna P7_TA-PROV(2013)0552(COR01), P7_TA-PROV(2013)0565(COR01), P7_TA-PROV(2013)0566(COR01), P7_TA-PROV(2013)0567(COR01), P7_TA-PROV(2013)0568(COR01), P7_TA-PROV(2013)0569(COR01), P7_TA-PROV(2013)0570(COR01), P7_TA-PROV(2013)0571(COR01) och P7_TA-PROV(2014)0026(COR01) hade tillkännagivits i kammaren vid föregående dags sammanträde (punkt 5 i protokollet av den 24.2.2014).

Eftersom det inte hade begärts någon omröstning om dessa rättelser av någon politisk grupp eller minst 40 ledamöter (artikel 216.4 i arbetsordningen), ansågs de ha godkänts.


12. Rapportering om händelser inom civil luftfart ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av händelser inom civil luftfart och om ändring av förordning (EU) nr 996/2010 och upphävande av direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

Christine De Veyrac redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Mathieu Grosch för PPE-gruppen, Jörg Leichtfried för S&D-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, Jacqueline Foster för ECR-gruppen, Spyros Danellis och Cristiana Muscardini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Janusz Władysław Zemke, Gesine Meissner och Adam Bielan.

Talare: Siim Kallas och Christine De Veyrac.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.6 i protokollet av den 26.2.2014.


13. Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I - Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

Olga Sehnalová redogjorde för betänkandet.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Philippe De Backer redogjorde för betänkandet.

Talare: Siim Kallas (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Axel Voss (föredragande av yttrande från utskottet LIBE), Dieter-Lebrecht Koch för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Cornelis de Jong för GUE/NGL-gruppen, Patricia van der Kammen, grupplös, Wim van de Camp, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Zita Gurmai, Gesine Meissner, Judith Sargentini, Peter van Dalen, Thomas Händel, Philip Claeys, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld, Josef Weidenholzer, Phil Bennion, Keith Taylor, Jacqueline Foster, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, Daniël van der Stoep, Marian-Jean Marinescu, Mario Pirillo, Oldřich Vlasák, Andreas Mölzer, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Anna Hedh, Ivo Belet, Sergio Gaetano Cofferati, Małgorzata Handzlik, Silvia-Adriana Ţicău och Tadeusz Ross.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Alajos Mészáros, Phil Prendergast, Tonino Picula, Adam Bielan och Spyros Danellis.

Talare: Siim Kallas.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Olga Sehnalová och Philippe De Backer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.7 i protokollet av den 26.2.2014 och punkt 7.4 i protokollet av den 26.2.2014.


14. Försäkringsförmedling ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkriingsförmedling (omarbetning) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A7-0085/2014)

Werner Langen redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Catherine Stihler (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Ildikó Gáll-Pelcz för PPE-gruppen, Antolín Sánchez Presedo för S&D-gruppen, Olle Schmidt för ALDE-gruppen, och Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen.

Talare: Michel Barnier och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 26.2.2014.


15. Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet för perioden 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

Françoise Grossetête redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Tonio Borg (ledamot av kommissionen).

Talare: Angelika Werthmann (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Maria Badia i Cutchet (föredragande av yttrande från utskottet ITRE), Christa Klaß för PPE-gruppen, Glenis Willmott för S&D-gruppen, Satu Hassi för Verts/ALE-gruppen, Anna Rosbach för ECR-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Elisabetta Gardini, Gilles Pargneaux, Zofija Mazej Kukovič, Edite Estrela, Horst Schnellhardt, Andrés Perelló Rodríguez, Oreste Rossi, Biljana Borzan, Jolanta Emilia Hibner, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Alajos Mészáros, Karin Kadenbach och Zdravka Bušić.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och Paul Rübig.

Talare: Tonio Borg och Françoise Grossetête.

ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 26.2.2014.


16. Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

Evžen Tošenovský redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Oreste Rossi (föredragande av yttrande från utskottet ENVI), Ovidiu Ioan Silaghi (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Gunnar Hökmark för PPE-gruppen, Silvia-Adriana Ţicău för S&D-gruppen, Amelia Andersdotter för Verts/ALE-gruppen, Věra Flasarová för GUE/NGL-gruppen, Paul Rübig och Marita Ulvskog.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Ruža Tomašić, Erik Bánki, Jaroslav Paška och Adam Bielan.

Talare: Neelie Kroes och Evžen Tošenovský.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.10 i protokollet av den 26.2.2014.


17. Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

Jorgo Chatzimarkakis redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Neelie Kroes (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Tamás Deutsch (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Zoltán Bagó (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Małgorzata Handzlik för PPE-gruppen, Vicente Miguel Garcés Ramón för S&D-gruppen, Marian Harkin för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Ádám Kósa, Catherine Stihler, Niccolò Rinaldi, Ruža Tomašić och Kinga Göncz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness och Tadeusz Ross.

Talare: Neelie Kroes och Jorgo Chatzimarkakis.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.11 i protokollet av den 26.2.2014.


18. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 529.494/OJME).


19. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.30.

Klaus Welle

Roberta Angelilli

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten - Oskar Herics

FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER SOM DELTOG I OMRÖSTNINGEN

ALDE:

Alfano, Alvaro, Aylward, van Baalen, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bowles, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gerbrandy, Godmanis, Goulard, Griesbeck, Hall, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Jäätteenmäki, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Lepage, Ludford, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rochefort, de Sarnez, Schmidt, Silaghi, Takkula, Taylor Rebecca, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, in 't Veld, Verhofstadt, Vitkauskaite Bernard, Weber Renate, Werthmann, Zanoni

ECR:

Andreasen, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Chichester, van Dalen, Deva, Fajmon, Foster, Fox, Harbour, Kamall, Kirkhope, Kowal, McClarkin, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Rosbach, Stevenson, Strejček, Sturdy, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Tomašić, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zīle

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Bizzotto, Clark, Cymański, Fontana, Helmer, Imbrasas, Messerschmidt, Morganti, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Terho, Tzavela, Vanhecke, de Villiers, Włosowicz

GUE/NGL:

Angourakis, Chountis, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, de Jong, Klute, Le Hyaric, Matias, Mélenchon, Michels, Murphy, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Vergiat, Vuljanić, Wils, Zimmer, Zuber

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, van der Kammen, Le Pen Jean-Marie, Martin Hans-Peter, Nattrass, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, van der Stoep, Stoyanov, Zamfirescu, Zijlstra

PPE:

Angelilli, Antonescu, Antoniozzi, Auconie, Audy, Baldassarre, Balz, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Böge, Bonsignore, Boulland, Bratkowski, Băsescu, Březina, Cadec, van de Camp, Cancian, Carvalho, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Correa Zamora, Dantin, Dati, Daul, David, De Veyrac, Delvaux, Deutsch, Deß, Díaz de Mera García Consuegra, Dorfmann, Engel, Essayah, Feio, Ferber, Fernandes, Fisas Ayxela, Fjellner, Fraga Estévez, Gabriel, Gál, Gáll-Pelcz, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, de Grandes Pascual, Gräßle, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gyürk, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Hökmark, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jędrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, La Via, Lamassoure, Landsbergis, de Lange, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Lisek, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Luhan, Łukacijewska, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Metsola, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Pack, Pallone, Patriciello, Pirker, Pitsillides, Plenković, Ponga, Posselt, Poupakis, Preda, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rossi, Rübig, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schwab, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sógor, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Szájer, Tatarella, Trematerra, Tsoukalas, Tőkés, Ulmer, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Iuliu, Winkler Hermann, Wortmann-Kool, Záborská, Zalba Bidegain, Zaleski, Zanicchi, Zver, Zwiefka

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrés Barea, Arlacchi, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balčytis, Barracciu, Berès, Berlinguer, Berman, Blinkevičiūtė, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Boştinaru, Brzobohatá, Capoulas Santos, Caronna, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, De Angelis, De Castro, Domenici, Dušek, El Khadraoui, Enciu, Estrela, Falbr, Färm, Ferreira Elisa, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Frigo, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Haug, Hedh, Honeyball, Howitt, Hughes, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kirilov, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, López Aguilar, Ludvigsson, Lyubcheva, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Olejniczak, Padar, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Paşcu, Perelló Rodríguez, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Rapkay, Rapti, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sánchez Presedo, Sârbu, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Tabajdi, Tarabella, Tirolien, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Alfonsi, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Engström, Evans, Hassi, Hudghton, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Smith, Staes, Tarand, Taylor Keith, Trüpel, Turmes, Ždanoka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy