Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 26. února 2014 - Štrasburk

2. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny níže uvedené návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému kolejová vozidla – lokomotivy a kolejová vozidla pro přepravu osob železničního systému v Evropské unii (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - lhůta: 07/05/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro ukládání pokut a penále a zrušení uznání subjektů pověřených inspekcemi a prohlídkami lodí podle článků 6 a 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 391/2009 (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - lhůta: 24/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - lhůta: 21/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Směrnice Komise, kterou se mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - lhůta: 21/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: IMCO

- Nařízení Komise o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se „bezpečnosti v železničních tunelech“ železničního systému Evropské unie - legislativní část (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - lhůta: 13/05/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Slovenské republice a Spojenému království povoluje odchýlit se od některých společných pravidel bezpečnosti letectví (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - lhůta: 05/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU textilním výrobkům (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - lhůta: 13/05/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví metody odběru vzorků a analýzy pro kontrolu obsahu dioxinů, PCB s dioxinovým efektem a PCB bez dioxinového efektu v některých potravinách a kterým se ruší nařízení (EU) č. 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - lhůta: 19/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro ametoctradin, azoxystrobin, cycloxydim, cyflutrin, dinotefuran, fenbuconazol, fenvalerát, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinát amonný, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, methoxyfenozid, penthiopyrad, spinetoram a trifloxystrobin v některých produktech a na jejich povrchu (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - lhůta: 14/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro benthiavalikarb, kyazofamid, cyhalofopbutyl, forchlorfenuron, pymetrozin a silthiofam v některých produktech a na jejich povrchu (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - lhůta: 05/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - lhůta: 15/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se stanoví požadavky na ekodesign větracích jednotek (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - lhůta: 18/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 823/2012, pokud jde o datum ukončení platnosti schválení účinné látky cyfluthrin (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - lhůta: 20/04/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: AGRI, IMCO (článek 50 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o používání vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů jako paliva ve spalovacích zařízeních (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - lhůta: 20/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Směrnice Komise, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o všeobecné odborné znalosti, zdravotní požadavky a požadavky týkající se licence – legislativní část (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - lhůta: 22/05/2014)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Nařízení Komise o změně nařízení (EU) č. 383/2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - lhůta: 08/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Směrnice Komise, kterou se mění přílohy I a II směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - lhůta: 07/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2012/481/EU, kterým se stanoví ekologická kritéria pro udělování ekoznačky EU pro tištěný papír (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - lhůta: 13/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Rozhodnutí Komise, kterým se podle čl. 14 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 Spojenému království povoluje odchýlit se od některých společných pravidel bezpečnosti letectví (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - lhůta: 06/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: TRAN

- Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES, 2011/330/EU, 2011/331/EU a 2011/337/EU, aby se prodloužila platnost ekologických kritérií pro udělení ekoznačky EU některým výrobkům (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - lhůta: 22/05/2014)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1166/2008 o statistických zjišťováních o struktuře zemědělských podniků a o statistickém zjišťování o metodách zemědělské výroby, pokud jde o seznam ukazatelů, které mají být shromážděny v rámci zjišťování o struktuře zemědělských podniků za rok 2016 (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - lhůta: 21/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: AGRI

- Směrnice Komise, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - lhůta: 26/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (EU) č. 582/2011 za účelem přizpůsobení technickému pokroku, pokud jde sledování částic pomocí palubního diagnostického systému (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - lhůta: 15/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 21 Výboru pro interpretace IFRS (Text s významem pro EHP) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - lhůta: 13/05/2014)
předáno věcně příslušný výbor: ECON (článek 50 jednacího řádu)
stanovisko: JURI (článek 50 jednacího řádu)

Právní upozornění - Ochrana soukromí