Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg

2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - määräaika: 07/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä sekä alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklan mukaisesti koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - määräaika: 24/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - määräaika: 21/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta bisfenoli A:n osalta (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - määräaika: 21/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan unionin rautatiejärjestelmän rautatietunneleiden turvallisuutta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä - Legal part (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös luvan antamisesta Slovakian tasavallalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle poiketa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan nojalla tietyistä yhteisistä lentoturvallisuussäännöistä (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - määräaika: 05/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 252/2012 kumoamisesta (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - määräaika: 19/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, atsoksistrobiinin, sykloksidiimin, syflutriinin, dinotefuraanin, fenbukonatsolin, fenvaleraatin, fludioksonilin, fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, glufosinaattiammoniumin, imidaklopridin, indoksakarbin, MCPA:n, metoksifenosidin, pentiopyradin, spinetoramin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - määräaika: 14/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bentiavalikarbin, syatsofamidin, syhalofoppi-butyylin, forklorfenuronin, pymetrotsiinin ja siltiofamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - määräaika: 05/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - määräaika: 15/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - määräaika: 18/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 823/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineen syflutriini hyväksynnän päättymispäivästä (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - määräaika: 20/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI, IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttolaitoksissa polttoaineena käytön osalta (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - määräaika: 20/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY muuttamisesta yleistä ammatillista tietämystä ja terveydentilaa ja lupakirjaa koskevien vaatimusten osalta - Säädösosa (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - määräaika: 22/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista annetun komission asetuksen (EU) N:o 383/2012 muuttamisesta (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - määräaika: 08/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - määräaika: 07/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi painotuotteille annetun päätöksen 2012/481/EU muuttamisesta (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle tietyistä yhteisistä ilmailun turvallisuussäännöistä poikkeamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - määräaika: 06/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös päätösten 2006/799/EY, 2007/64/EY, 2009/300/EY, 2009/894/EY, 2011/330/EU, 2011/331/EU ja 2011/337/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - määräaika: 22/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 liitteen III muuttamisesta vuoden 2016 maatilojen rakennetutkimuksen tietojenkeruuseen kuuluvien muuttujien luettelon osalta (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - määräaika: 21/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission direktiivi pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY liitteen II muuttamisesta (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - määräaika: 26/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) No 582/2011 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä tapahtuvan hiukkasten valvonnan osalta (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - määräaika: 15/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 21 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 50 artikla)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö