Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2014. gada 26. februāris - Strasbūra

2. Īstenošanas pasākumi (Reglamenta 88. pants)

Parlamentam ir iesniegti turpmāk minētie īstenošanas pasākumu projekti, uz kuriem attiecas regulatīvā kontroles procedūra.

- Komisijas regula par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas Savienības dzelzceļu sistēmas ritošā sastāva apakšsistēmu "Lokomotīves un pasažieru ritošais sastāvs" (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - termiņš: 07/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar ko paredz sīki izstrādātus noteikumus par naudas sodiem un periodiskiem soda maksājumiem un atzīšanas atsaukšanu kuģu inspekcijas un apskates organizācijām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 391/2009 6. un 7. pantu (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - termiņš: 24/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas direktīva, ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - termiņš: 21/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas direktīva, ar ko groza II pielikuma C papildinājumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu attiecībā uz bisfenolu A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - termiņš: 21/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: IMCO.

- Komisijas regula par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju saistībā ar Eiropas Savienības dzelzceļa sistēmas drošību dzelzceļa tuneļos — leģislatīvā daļa (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - termiņš: 13/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas lēmums, ar kuru Slovākijas Republikai un Apvienotajai Karalistei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - termiņš: 05/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas lēmums par ekoloģisko kritēriju noteikšanu ES ekomarķējuma piešķiršanai tekstilizstrādājumiem (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - termiņš: 13/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko nosaka paraugu ņemšanas un analīzes metodes dioksīnu un dioksīniem līdzīgu polihlorbifenilu (PCB) un PCB, kuri nav līdzīgi dioksīniem, koncentrācijas kontrolei konkrētos pārtikas produktos un atceļ Regulu (ES) Nr. 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - termiņš: 19/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz ametoktradīna, azoksistrobīna, cikloksidima, ciflutrīna, dinotefurāna, fenbukonazola, fenvalerāta, fludioksonila, fluopirama, flutriafola, fluksapiroksāda, glufozinātamonija, imidakloprīda, indoksakarba, MCPA, metoksifenozīda, pentiopirāda, spinetorāma un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - termiņš: 14/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II un III pielikumu attiecībā uz bentiavalikarba, ciazofamīda, cihalofopbutila, forhlorfenurona, pimetrozīna un siltiofama maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - termiņš: 05/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko piešķir atkāpi no dažiem Regulas (EK) Nr. 852/2004 II pielikuma noteikumiem attiecībā uz šķidro tauku un eļļu pārvadāšanu pa jūru (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - termiņš: 15/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko nosaka ekodizaina prasības ventilācijas iekārtām (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - termiņš: 18/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 823/2012 attiecībā uz atļaujas termiņa beigām darbīgajai vielai ciflutrīnam (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - termiņš: 20/04/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI (Reglamenta 50. pants)
atzinums: AGRI, IMCO (Reglamenta 50. pants).

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 142/2011 attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kurus izmanto par kurināmo dedzināšanas iekārtās (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - termiņš: 20/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas direktīva, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/59/EK attiecībā uz vispārējām profesionālajām zināšanām un medicīniskajām prasībām un prasībām apliecībām - juridiskā daļa (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - termiņš: 22/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas regula, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 383/2012, ar ko nosaka tehniskās prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās iestrādāts datu glabāšanas līdzeklis (mikroshēma) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - termiņš: 08/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas direktīva, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/70/EK I un II pielikumu, kas attiecas uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - termiņš: 07/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumu 2012/481/ES par ekoloģiskajiem kritērijiem ES ekomarķējuma piešķiršanai apdrukātam papīram (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - termiņš: 13/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas lēmums, ar kuru Apvienotajai Karalistei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 216/2008 14. panta 6. punktu (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - termiņš: 06/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: TRAN.

- Komisijas lēmums, ar ko groza Lēmumus 2006/799/EK, 2007/64/EK, 2009/300/EK, 2009/894/EK, 2011/330/ES, 2011/331/ES un 2011/337/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esību Kopienas ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - termiņš: 22/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko attiecībā uz tādu raksturlielumu sarakstu, kas vācami 2016. gada lauku saimniecību struktūras apsekojumā, groza III pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1166/2008 par lauku saimniecību struktūras apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumu (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - termiņš: 21/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: AGRI.

- Komisijas direktīva, ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/118/EK par gruntsūdeņu aizsardzību pret piesārņojumu un pasliktināšanos (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - termiņš: 26/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI.

- Komisijas regula, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 582/2011, lai to pielāgotu tehnikas attīstībai attiecībā uz cieto daļiņu pārraudzību, ko veic iebūvētās diagnostikas sistēma (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - termiņš: 15/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ENVI
atzinums: IMCO.

- Komisijas regula, ar kuru attiecībā uz Starptautisko finanšu pārskatu interpretācijas komitejas (SFPIK) 21. interpretāciju groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - termiņš: 13/05/2014)
nodots atbildīgajai komitejai: ECON (Reglamenta 50. pants)
atzinums: JURI (Reglamenta 50. pants).

Juridisks paziņojums - Privātuma politika