Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg

2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - termin: 7/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające szczegółowe zasady nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych na organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz cofnięcia uznania tym organizacjom, zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - termin: 24/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dodatek C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - termin: 21/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dodatek C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do bisfenolu A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - termin: 21/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej - Część prawna (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji udzielająca Republice Słowackiej i Zjednoczonemu Królestwu zezwolenia na zastosowanie odstępstw od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - termin: 5/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - termin: 19/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenia Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, azoksystrobiny, cykloksydymu, cyflutryny, dinotefuranu, fenbukonazolu, fenwaleratu, fludioksonilu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, glufosynatu amonowego, imidachloprydu, indoksakarbu, MCPA, metoksyfenozydu, pentiopiradu, spinetoramu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - termin: 14/4/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bentiowalikarbu, cyjazofamidu, cyhalofopu butylowego, forchlorfenuronu, pimetrozyny i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - termin: 5/4/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - termin: 15/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do systemów wentylacyjnych (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - termin: 18/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do daty wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej cyflutryna (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - termin: 20/4/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: AGRI, IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenia Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa w obiektach energetycznego spalania (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - termin: 20/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia, wiedzy zawodowej i licencji - część prawna (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - termin: 22/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - termin: 8/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - termin: 7/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2012/481/UE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zastosowania odstępstw od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - termin: 6/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE, 2011/331/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - termin: 22/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do wykazu cech objętych badaniem struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - termin: 21/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - termin: 26/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w celu dostosowania do postępu technicznego w odniesieniu do monitorowania cząstek stałych przez pokładowy system diagnostyczny (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - termin: 15/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON (art. 50 Regulaminu)
opinia: JURI (art. 50 Regulaminu)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności