Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - tidsfrist: 07/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om närmare bestämmelser för föreläggande av böter och viten och återkallelse av erkännande av organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg enligt artiklarna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - tidsfrist: 24/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa tillägg C till bilaga II till den tekniska utvecklingen (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - tidsfrist: 21/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet vad gäller bisfenol A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - tidsfrist: 21/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” i järnvägssystemet i Europeiska unionen - Legal part (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om bemyndigande för Republiken Slovakien och Förenade kungariket att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - tidsfrist: 05/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - tidsfrist: 19/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för ametoktradin, azoxistrobin, cykloxydim, cyflutrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinatammonium, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, metoxifenozid, pentiopyrad, spinetoram och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - tidsfrist: 14/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bentiavalikarb, cyazofamid, cyhalofopbutyl, forklorfenuron, pymetrozin och siltiofam i eller på vissa produkter (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - tidsfrist: 05/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - tidsfrist: 15/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för ventilationsenheter (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - tidsfrist: 18/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 823/2012 vad gäller det datum då godkännandeperioden löper ut för det verksamma ämnet cyflutrin (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - tidsfrist: 20/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AGRI, IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som bränsle i förbränningsanläggningar (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - tidsfrist: 20/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller allmänna yrkeskunskaper, medicinska krav och krav angående förarbevis - Legal part (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - tidsfrist: 22/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 383/2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - tidsfrist: 08/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - tidsfrist: 07/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2012/481/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om bemyndigande för Förenade kungariket att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - tidsfrist: 06/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU, 2011/331/EU och 2011/337/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - tidsfrist: 22/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket vad gäller förteckningen över de variabler som ska samlas in i 2016 års undersökning om jordbrukets struktur (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - tidsfrist: 21/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - tidsfrist: 26/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 582/2011 i syfte att anpassa det till den tekniska utvecklingen vad gäller omborddiagnossystems partikelövervakning (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - tidsfrist: 15/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller tolkning 21 från International Financial Reporting Interpretations Committee (Text av betydelse för EES) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: JURI (artikel 50 i arbetsordningen)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy