Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург

3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)

Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №648/2012 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти във връзка с прякото, значително и предвидимо въздействие на договори в рамките на Съюза и за предотвратяване на заобикалянето на правилата и задълженията C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Срок за внасяне на възражения: един месец, считано от датата на получаване на 13 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеV към Регламент (ЕС) №305/2011 по отношение на оценката и проверката на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 18 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеII към Регламент (ЕС) №510/2011 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на мониторинга на емисиите на CO2 от нови леки търговски превозни средства, получили одобрение на типа в многоетапен процес (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 17 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: ENVI (член 50 от Правилника за дейстостта), ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) №1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ във връзка със Съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 14 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020 — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ във връзка със съвместното предприятие „Чисто небе“ 2 C(2014)00967 - 2014/2582(DEA)

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 14 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) № 1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ във връзка със съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ C(2014)00968 - 2014/2589(DEA)

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 14 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за предоставяне на дерогация от Регламент (ЕС) №1290/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014—2020 г.)“ във връзка със съвместното предприятие ECSEL C(2014)00969 - 2014/2584(DEA)

Срок за внасяне на възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 14 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеIII към Регламент (ЕС) №305/2011 по отношение на образеца, който да се използва за съставяне на декларация за експлоатационни показатели на строителните продукти C(2014)01014 - 2014/2605(DEA)

Срок за внасяне на възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 21 февруари 2014 г.

разглеждане в комисия: IMCO.

Правна информация - Политика за поверителност