Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg

3. Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Termin zgłaszania sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 13 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące, licząc od daty otrzymania 18 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 17 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ENVI (art. 50 Regulaminu), ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa iupowszechniania dla programu „Horyzont 2020” –programu ramowego wzakresie badań naukowych iinnowacji (2014–2020) w odniesieniu do Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej:: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa iupowszechniania dla programu „Horyzont 2020” –programu ramowego wzakresie badań naukowych iinnowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, oraz zmieniające załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące, licząc od daty otrzymania od dnia odbioru (21 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: IMCO

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności