Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om direkt, väsentlig och förutsebar effekt av kontrakt inom unionen och för att förhindra kringgående av regler och skyldigheter (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 februari 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagaV till förordning (EU) nr305/2011 vad gäller bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukters prestanda (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 18 februari 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta kommersiella fordon som typgodkänts etappvist (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 17 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen) och ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget Clean Sky 2 (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget för biobaserade industrier (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av ett undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget Ecsel (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III om den förlaga som ska användas för upprättandet av en prestandadeklaration för byggprodukter (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 21 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: IMCO

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy