Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург

5. Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Изявления на Съвета и на Комисията: Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и László Andor (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, от името на групата PPE, Kinga Göncz, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Silvia-Adriana Ţicău, и Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Franz Obermayr, независим член на ЕП, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti и Glenis Willmott.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Димитър Стоянов и Zbigniew Zaleski.

Изказаха се: Roberta Angelilli за да зададе въпрос „синя карта“ (председателят й отне думата, тъй като изказването й не представлява въпрос „синя карта“), László Andor и Dimitrios Kourkoulas.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност