Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 26. veljače 2014. - Strasbourg

5. Provedba programa Jamstvo za mlade (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Provedba programa Jamstvo za mlade (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsjedatelj Vijeća) i László Andor (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, u ime kluba PPE, Kinga Göncz, u ime kluba S&D, Nadja Hirsch, u ime kluba ALDE, Elisabeth Schroedter, u ime kluba Verts/ALE, Ruža Tomašić, u ime kluba ECR, Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Silvia-Adriana Ţicău, i Nikolaos Salavrakos, u ime kluba EFD.

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

Govorili su: Franz Obermayr, nezavisni zastupnik, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti i Glenis Willmott.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov i Zbigniew Zaleski.

Govorili su: Roberta Angelilli radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice (predsjednik joj je oduzeo riječ jer njena intervencija nije predstavljala pitanje podizanjem plave kartice), László Andor i Dimitrios Kourkoulas.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti