Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 26 februari 2014 - Straatsburg

5. Tenuitvoerlegging van de jongerengarantie (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Tenuitvoerlegging van de jongerengarantie (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (fungerend voorzitter van de Raad) en László Andor (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, namens de PPE-Fractie, Kinga Göncz, namens de S&D-Fractie, Nadja Hirsch, namens de ALDE-Fractie, Elisabeth Schroedter, namens de Verts/ALE-Fractie, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Silvia-Adriana Ţicău, en Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti en Glenis Willmott.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov en Zbigniew Zaleski.

Het woord wordt gevoerd door Roberta Angelilli om een "blauwe kaart"-vraag te stellen (de Voorzitter ontneemt hem het woord, aangezien het hier geen “blauwe kaart”-vraag betreft), László Andor en Dimitrios Kourkoulas.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid