Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

5. Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomförandet av ungdomsgarantin (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joanna Katarzyna Skrzydlewska för PPE-gruppen, Kinga Göncz för S&D-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, och Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Franz Obermayr, grupplös, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti och Glenis Willmott.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov och Zbigniew Zaleski.

Talare: Roberta Angelilli ställde en fråga ("blått kort") (Talmannen frånog henne ordet, eftersom hennes inlägg inte var en fråga (”blått kort”)), László Andor och Dimitrios Kourkoulas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy