Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2012/0175(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0085/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0085/2014

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 14
CRE 25/02/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.8
CRE 26/02/2014 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0155

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.8. Aσφαλιστική διαμεσολάβηση ***I (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Werner Langen (A7-0085/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 25)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0155)

Παρεμβάσεις

Πριν από την ψηφοφορία, ο Werner Langen (εισηγητής), σχετικά με την κατάσταση ψηφοφορίας της Ομάδας PPE και για να προτείνει την αναβολή της ψηφοφορίας επί του σχεδίου νομοθετικού ψηφίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

Το Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση.

Η ερώτηση, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι αναπέμπεται προς επανεξέταση στην αρμόδια επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου