Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0299(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0272/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0272/2013

Συζήτηση :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0157

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.10. Διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά προσανατολισμούς για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1336/97/ΕΚ [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 27)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0157)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0157)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου