Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/0284(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0301/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0301/2013

Συζήτηση :

PV 26/02/2014 - 4
CRE 26/02/2014 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/02/2014 - 9.12
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0159

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.12. Κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Συνεισηγητές: Klaus-Heiner Lehne και Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 29)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0159)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0159)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου