Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване във вторник, 25.02.2014 г.)

Доклад Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt и Andrej Plenković

(Време за гласуване в сряда, 26.02.2014 г.)

Доклад Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins и Ivana Maletić

Доклад Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan и Marisa Matias

Доклад Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Доклад Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik и Elena Băsescu

Доклад Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Доклад Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy и Charles Tannock

Доклад Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik и Elena Băsescu

Доклад Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina и Elena Băsescu

Доклад Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri, от името на групата S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock и Elena Băsescu

Доклад Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan и Elena Băsescu

Доклад Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock и Elena Băsescu

Обясненията на вота ще продължат по време на сесията през следващия ден четвъртък, 27 февруари 2014 г.

Правна информация - Политика за поверителност