Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τρίτης 25/02/2014)

Έκθεση Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt και Andrej Plenković

(Ώρα των ψηφοφοριών της Τετάρτης 26/02/2014)

Έκθεση Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins και Ivana Maletić

Έκθεση Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan και Marisa Matias

Έκθεση Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Έκθεση Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik και Elena Băsescu

Έκθεση Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Έκθεση Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy και Charles Tannock

Έκθεση Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik και Elena Băsescu

Έκθεση Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina και Elena Băsescu

Έκθεση Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock και Elena Băsescu

Έκθεση Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan και Elena Băsescu

Έκθεση Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock και Elena Băsescu

Οι αιτιολογήσεις ψήφου θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνεδρίαση Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου