Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0817(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0477/2013

Συζήτηση :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0165

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

17. Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας ***I - Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με το σχέδιο οδηγίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σε ποινικές υποθέσεις [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Έκθεση με συστάσεις προς την Επιτροπή για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης [2013/2109(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Οι Nuno Melo και Sarah Ludford παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carlos Coelho, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Birgit Sippel, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Timothy Kirkhope, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Anna Maria Corazza Bildt.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerard Batten, James Nicholson και Davor Ivo Stier.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνουν οι Viviane Reding, Nuno Melo και Sarah Ludford, η οποία απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Gerard Batten.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.2.2014 και σημείο 10.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου