Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0817(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0477/2013

Debatter :

PV 26/02/2014 - 17
CRE 26/02/2014 - 17

Omröstningar :

PV 27/02/2014 - 10.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0165

Protokoll
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg

17. En europeisk utredningsorder ***I - Den europeiska arresteringsordern (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Betänkande med rekomendationer till kommissionen om översynen av den europeiska arresteringsordern [2013/2109(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo och Sarah Ludford redogjorde för betänkandena.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Carlos Coelho, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, för S&D-gruppen, Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope, för ECR-gruppen, Nikola Vuljanić, för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten, för EFD-gruppen, och Anna Maria Corazza Bildt.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, som också besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, James Nicholson och Davor Ivo Stier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan och Jaroslav Paška.

Talare: Viviane Reding, Nuno Melo och Sarah Ludford, som också besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 27.2.2014 och punkt 10.11 i protokollet av den 27.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy