Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 26 февруари 2014 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 3.Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
 4.Общо европейско право за продажбите ***I (разискване)
 5.Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (разискване)
 6.Отношенията между ЕС и Швейцария (разискване)
 7.Време за гласуване
  
7.1.Политика на сближаване (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.2.Оптимизирано развитие на потенциала на най-отдалечените региони (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.3.Оценка на финансите на Съюза (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.4.Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС ***I (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.5.Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, с изключение на член 49, параграф 3 от него *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.6.Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕО и Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, Хондурас, Никарагуа и Панама, по отношение на член 49, параграф 3 от споразумението *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.7.Насоки за политиките за заетост на държавите членки * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.8.Обща система на данъка върху добавената стойност * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.9.Изменение на Решение 2009/831/ЕО по отношение на срока на неговото прилагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.10.Изменение на Решение 2004/162/ЕО във връзка с прилагането му по отношение на Майот, считано от 1  януари  2014 г. * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.11.Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕС и Индонезия, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.12.Accord-cadre global de partenariat et de coopération CE-Indonésie à l'exception des questions relatives à la réadmission *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.13.Рамково споразумение за всеобхватно партньорство и сътрудничество между ЕО и Индонезия по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
7.14.Споразумение между ЕС и Турция за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица *** (гласуване)
  
7.15.Препоръка за решение - Удължаване на действието на член 147 от Правилника за дейността на ЕП до края на осмия парламентарен мандат (гласуване)
  
7.16.Изменение на член 166 (окончателно гласуване) и член 195, параграф 3 (гласуване в комисия) от Правилника за дейността на Парламента *** (гласуване)
  
7.17.Единно европейско железопътно пространство ***I (гласуване)
 8.Тържествено заседание - Чешка република
 9.Време за гласуване (продължение)
  
9.1.Пазар на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози ***I (гласуване)
  
9.2.Оперативна съвместимост на железопътната система ***I (гласуване)
  
9.3.Безопасност на железопътния транспорт ***I (гласуване)
  
9.4.Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз ***I (гласуване)
  
9.5.Нормализиране на счетоводните сметки на железопътните предприятия ***I (гласуване)
  
9.6.Докладване на събития в гражданското въздухоплаване ***I (гласуване)
  
9.7.Разгръщане на бордовата система eCall ***I (гласуване)
  
9.8.Застрахователно посредничество ***I (гласуване)
  
9.9.Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. ***I (гласуване)
  
9.10.Трансевропейски телекомуникационни мрежи ***I (гласуване)
  
9.11.Достъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор ***I (гласуване)
  
9.12.Общо европейско право за продажбите ***I (гласуване)
  
9.13.Производство, представяне и продажба на тютюневи и свързани с тях изделия ***I (окончателно гласуване)
  
9.14.Дългосрочно финансиране на европейската икономика (гласуване)
  
9.15.Сексуалната експлоатация и проституцията и тяхното отражение върху равенството между половете (гласуване)
  
9.16.Стимулиране на развитието чрез отговорни стопански практики (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Положението в Украйна (разискване)
 14.Положението в Ирак (разискване)
 15.Употребата на въоръжени безпилотни самолети (разискване)
 16.Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (разискване)
 17.Европейска заповед за разследване в наказателноправната област ***I - Европейска заповед за арест (разискване)
 18.Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС *** - Доброволно споразумение за партньорство между ЕС и Индонезия за правоприлагане в областта на горите, управление и търговия с продукти от дървен материал за ЕС (разискване)
 19.Архипелагът Свалбард и неговите рибни запаси (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (286 kb) Присъствен списък (63 kb)    Резултати от поименно гласуване (4622 kb) 
 
Протокол (232 kb) Присъствен списък (37 kb) Резултати от гласувания (622 kb) Резултати от поименно гласуване (1939 kb) 
 
Протокол (316 kb) Присъствен списък (72 kb) Резултати от гласувания (1228 kb) Резултати от поименно гласуване (4454 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност