Indeks 
Protokol
PDF 290kWORD 175k
Onsdag den 26. februar 2014 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 3.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 4.Fælles EU-købelov ***I (forhandling)
 5.Gennemførelse af ungdomsgarantien (forhandling)
 6.Forbindelserne mellem EU og Schweiz (forhandling)
 7.Afstemningstid
  
7.1.Samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.2.Optimering af potentialet i regionerne i den yderste periferi gennem mere synergi mellem EU's strukturfonde og andre EU-programmer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.3.Evaluering af Unionens finanser (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.4.Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.5.Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side, undtagen artikel 49, stk. 3 *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.6.Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for så vidt angår artikel 49, stk. 3, heri *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.7.Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.8.Det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.9.Ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.10.Ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar 2014 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.11.Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.12.Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.13.Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
7.14.Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse *** (afstemning)
  
7.15.Henstilling til afgørelse - forlængelse af anvendelsen af artikel 147 i Parlamentets forretningsorden indtil udløbet af den ottende valgperiode (afstemning)
  
7.16.Ændring af artikel 166 (Endelig afstemning) og artikel 195, stk. 3 (Afstemninger i udvalgene) i Parlamentets forretningsorden *** (afstemning)
  
7.17.Et fælles europæisk jernbaneområde ***I (afstemning)
 8.Højtideligt møde - Den Tjekkiske Republik
 9.Afstemningstid (fortsat)
  
9.1.De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I (afstemning)
  
9.2.Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I (afstemning)
  
9.3.Jernbanesikkerhed ***I (afstemning)
  
9.4.Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I (afstemning)
  
9.5.Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I (afstemning)
  
9.6.Indberetning af episoder inden for civil luftfart ***I (afstemning)
  
9.7.Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***I (afstemning)
  
9.8.Forsikringsformidling ***I (afstemning)
  
9.9.Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020 ***I (afstemning)
  
9.10.Transeuropæiske telekommunikationsnet ***I (afstemning)
  
9.11.Tilgængeligheden af offentlige organers websteder ***I (afstemning)
  
9.12.Fælles EU-købelov ***I (afstemning)
  
9.13.Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter ***I (endelig afstemning)
  
9.14.Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (afstemning)
  
9.15.Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (afstemning)
  
9.16.Udviklingsfremme gennem ansvarlig virksomhedspraksis, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande (afstemning)
 10.Stemmeforklaringer
 11.Stemmerettelser og -intentioner
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Situationen i Ukraine (forhandling)
 14.Situationen i Irak (forhandling)
 15.Anvendelse af bevæbnede droner (forhandling)
 16.De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (forhandling)
 17.Europæisk efterforskningskendelse ***I - Den europæiske arrestordre (forhandling)
 18.Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU *** - Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (forhandling)
 19.Svalbard-øgruppens retlige status og dens fiskeressourcer (forhandling)
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jacek PROTASIEWICZ
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 08.35.


2. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens forordning om en teknisk specifikation for interoperabilitet gældende for lokomotiver og rullende materiel til passagertog i delsystemet Rullende materiel til jernbanesystemet i Den Europæiske Union (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - frist: 07/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om fastsættelse af detaljerede regler for pålæggelse af bøder eller tvangsbøder og tilbagekaldelse af anerkendelser af organisationer, der udfører inspektion og syn af skibe, jf. artikel 6 og 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 391/2009 (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - frist: 24/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - frist: 21/05/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens direktiv om ændring af tillæg C i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj for så vidt angår bisphenol A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - frist: 21/05/2014)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for sikkerhed i jernbanetunneller i jernbanesystemet i Den Europæiske Union - Legal part (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om bemyndigelse af Slovakiet og Det Forenede Kongerige til at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - frist: 05/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om prøveudtagnings- og analysemetoder til kontrol af indholdet af dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er i visse fødevarer og om ophævelse af forordning (EU) nr. 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - frist: 19/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for ametoctradin, azoxystrobin, cycloxydim, cyfluthrin, dinotefuran, fenbuconazol, fenvalerat, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, ammoniumglufonisat, imidacloprid, indoxacarb, MCPA, methoxyfenozid, penthiopyrad, spinetoram og trifloxystrobin i eller på visse produkter (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - frist: 14/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for benthiavalicarb, cyazofamid, cyhalofop butyl, forchlorfenuron, pymetrozin og silthiofam i eller på visse produkter (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - frist: 05/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fritagelse af transport af flydende olier og fedtstoffer ad søvejen fra visse bestemmelser i bilag II til forordning (EF) nr. 852/2004 (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - frist: 15/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om fastsættelse af krav til miljøvenligt design for ventilationsaggregater (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - frist: 18/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 823/2012 for så vidt angår udløbsdatoen for godkendelsen af aktivstoffet cyfluthrin (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - frist: 20/04/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50)
rådg.udv.: AGRI, IMCO (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår anvendelse af animalske biprodukter og afledte produkter som brændsel i brændingsanlæg (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - frist: 20/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF for så vidt angår generelle faglige kundskaber, helbredskrav og krav vedrørende licensen - Legal part (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - frist: 22/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens forordning om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 383/2012 om indførelse af tekniske forskrifter for kørekort, som er udstyret med et lagermedium (mikrochip) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - frist: 08/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag I og II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF om kvaliteten af benzin og dieselolie (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - frist: 07/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om ændring af afgørelse 2012/481/EU om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU's miljømærke til tryksager (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige til at fravige visse fælles regler for luftfartssikkerhed i henhold til artikel 14, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 216/2008 (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - frist: 06/05/2014)
henvist til: kor.udv.: TRAN

- Kommissionens afgørelse om ændring af beslutning 2006/799/EF, 2007/64/EF, 2009/300/EF og 2009/894/EF samt afgørelse 2011/330/EU, 2011/331/EU og 2011/337/EU for at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til bestemte produkter (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - frist: 22/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1166/2008 om en række undersøgelser af landbrugsbedrifternes struktur og en undersøgelse af produktionsmetoderne i landbruget for så vidt angår listen over de kendetegn, der skal indsamles i 2016-undersøgelsen af landbrugsbedrifternes struktur (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - frist: 21/05/2014)
henvist til: kor.udv.: AGRI

- Kommissionens direktiv om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - frist: 26/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EU) nr. 582/2011 med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling for så vidt angår partikelovervågning ved hjælp af egendiagnosesystemet (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - frist: 15/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår fortolkningsbidrag 21 fra International Financial Reporting Interpretations Committee (EØS-relevant tekst) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - frist: 13/05/2014)
henvist til: kor.udv.: ECON (forretningsordenes artikel 50)
rådg.udv.: JURI (forretningsordenens artikel 50)


3. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegerede retsakter:

- Kommissionens delegerede forordning om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.648/2012 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder om aftalers direkte, væsentlige og forudselige virkninger i Unionen og for at forhindre omgåelse af regler og forpligtelser (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Frist for indsigelse: en måned fra modtagelsesdatoen den 13. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ECON

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag V til forordning (EU) nr.305/2011 for så vidt angår vurdering og kontrol af konstansen af byggevarers ydeevne C(2014)00866 - 2014/2593(DEA)

Frist for indsigelse: tre måneder fra modtagelsesdatoen den 18. februar 2014

Henvist til korr. udv.: IMCO

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilagII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.510/2011 for så vidt angår overvågningen af CO2-emissionerne fra nye lette erhvervskøretøjer, der er typegodkendt ved en etapevis typegodkendelsesproces C(2014)00951 - 2014/2590(DEA)

Frist for indsigelses: to måneder fra modtagelsesdatoen den 17. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ENVI (forretningsordenens artikel 50), ITRE (forretningsordenens artikel 50)

- Kommissionens delegerede forordning om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" hvad angår fællesforetagendet for initiativet om innovative lægemidler 2 (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" med hensyn til fællesforetagendet Clean Sky 2 (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Frist for indsigelse: to månder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om en undtagelse fra Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.1290/2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 - rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" med hensyn til fællesforetagendet for biobaserede industrier C(2014)00968 - 2014/2589(DEA)

Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

Henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om en fravigelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1290/2013 af 11. december 2013 om reglerne for deltagelse og formidling i "Horisont 2020 – rammeprogram for forskning og innovation (2014-2020)" for så vidt angår fællesforetagendet ECSEL C(2014)00969 - 2014/2584(DEA)

Frist for indsigelse: to måneder fra modtagelsesdatoen den 14. februar 2014

henvist til korr. udv.: ITRE

- Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 305/2011 for så vidt angår den model, der skal anvendes til udarbejdelse af ydeevnedeklarationer for byggevarer (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Frist for indsigelse: tre måneder fra modtagelsesdatoen den 21. februar 2014

Henvist til korr. udv.: IMCO


4. Fælles EU-købelov ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordførere: Klaus-Heiner Lehne og Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (stedfortræder for ordføreren Klaus-Heiner Lehne) og Luigi Berlinguer (ordfører), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ashley Fox, forelagde betænkningen.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Evelyne Gebhardt (ordfører for udtalelse fra IMCO) og Hans-Peter Mayer (ordfører for udtalelse fra IMCO), Raffaele Baldassarre for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Alexandra Thein for ALDE-Gruppen, Eva Lichtenberger for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Andreas Schwab, Ashley Fox for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, løsgænger, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov og Giuseppe Gargani.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik og António Fernando Correia de Campos.

Talere: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka og Luigi Berlinguer.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 26.2.2014.


5. Gennemførelse af ungdomsgarantien (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Gennemførelse af ungdomsgarantien (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joanna Katarzyna Skrzydlewska for PPE-Gruppen, Kinga Göncz for S&D-Gruppen, Nadja Hirsch for ALDE-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Ruža Tomašić for ECR-Gruppen, Patrick Le Hyaric for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Silvia-Adriana Ţicău, og Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Franz Obermayr løsgænger, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti og Glenis Willmott.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov og Zbigniew Zaleski.

Talere: Roberta Angelilli for at stille et blåt kort-spørgsmål (formanden fratog hende ordet, da hendes indlæg ikke var et blåt kort-spørgsmål), László Andor og Dimitrios Kourkoulas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


6. Forbindelserne mellem EU og Schweiz (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forbindelserne mellem EU og Schweiz (2014/2596(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) og László Andor (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

(Mario Borghezio havde grebet forstyrrende ind i redegørelsen fra kommissionsmedlemmet ved at svinge med et schweizisk flag foran denne. Formanden havde bedt Mario Borghezio om at forlade mødesalen, hvilket sidstnævnte gjorde).

Talere: Mairead McGuinness for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Mara Bizzotto for EFD-Gruppen, og Philip Claeys løsgænger.

Talere: László Andor og Dimitrios Kourkoulas.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

°
° ° °

Indlæg af Bruno Gollnisch efter indlæg fra Daniel Cohn-Bendit.

Mødeformanden meddelte, at Mario Borghezio var blevet bortvist for resten af mødet, jf. forretningsordenens artikel 152, stk. 3, og at han ville forelægge formanden en anmodning om at bringe forretningsordenens artikel 153 i anvendelse, jf. forretningsordenens artikel 152, stk. 6.

Indlæg af David Campbell Bannerman.


FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

7. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


7.1. Samhørighedspolitik (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om Kommissionens syvende og ottende rapport om EU's samhørighedspolitik og strategirapport 2013 om gennemførelsen af programmerne for 2007-2013 [2013/2008(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0132)


7.2. Optimering af potentialet i regionerne i den yderste periferi gennem mere synergi mellem EU's strukturfonde og andre EU-programmer (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om optimering af udviklingen af regionerne i den yderste periferis potentiale ved at skabe synergier mellem strukturfondene og Den Europæiske Unions øvrige programmer [2013/2178(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0133)


7.3. Evaluering af Unionens finanser (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om evaluering af Unionens finanser på grundlag af de opnåede resultater: et nyt redskab for Europa-Kommissionens forbedrede dechargeprocedure [2013/2172(INI)] - Budgetkontroludvalget. Ordfører: Michael Theurer (A7-0068/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0134)


7.4. Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system ***I (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

Philippe De Backer (ordfører) foreslog, at afstemningen blev udsat til mødeperioden i april 2014, j.f. forretningsordenens artikel 177, stk. 4.

Parlamentet vedtog dette forslag

Afstemningen blev dermed udsat til denne mødeperiode.


7.5. Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side, undtagen artikel 49, stk. 3 *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side, undtagen artikel 49, stk. 3 [12399/2013 - C7-0425/2013- 2012/0219A(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0135)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.6. Aftale om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for så vidt angår artikel 49, stk. 3, heri *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen om politisk dialog og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua og Panama på den anden side for så vidt angår artikel 49, stk. 3 [12400/2013 - C7-0426/2013- 2012/0219B(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Renate Weber (A7-0119/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0136)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.7. Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker [COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)] - Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0137)


7.8. Det fælles merværdiafgiftssystem * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår en standardmomsangivelse [COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG, ÆNDRINGSFORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0138)


7.9. Ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2009/831/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode [COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0139)


7.10. Ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar 2014 * (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2004/162/EF med henblik på anvendelse heraf i Mayotte fra den 1. januar 2014 [COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

KOMMISSIONENS FORSLAG og FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0140)


7.11. Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Interimsbetænkning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde [11250/2013 - C7-0351/2013- 2013/0120A(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Ana Gomes (A7-0093/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0141)


7.12. Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling: om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde, bortset fra tilbagetagelsesspørgsmål [11251/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE)] – Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ana Gomes (A7-0134/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0142)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.13. Rammeaftale mellem EF og Indonesien om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af rammeaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Republikken Indonesien på den anden side om et alsidigt partnerskab og samarbejde for så vidt angår tilbagetagelsesspørgsmål [11313/2013 - C7-0356/2013- 2013/0120B(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Ana Gomes (A7-0115/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 13)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2014)0143)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.14. Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse *** (afstemning)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Tyrkiet om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse [10697/2012 - C7-0029/2014- 2012/0122(NLE)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Renate Sommer (A7-0097/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 14)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0144)

Parlamentet godkendte indgåelsen af aftalen.


7.15. Henstilling til afgørelse - forlængelse af anvendelsen af artikel 147 i Parlamentets forretningsorden indtil udløbet af den ottende valgperiode (afstemning)

Henstilling om afgørelse B7-0186/2014

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 15)

RECOMMANDATION DE DÉCISION

Vedtaget (P7_TA(2014)0145)

Indlæg

Inden afstemningen Pat the Cope Gallagher og Ruža Tomašić for at gøre opmærksom på, at de var imod denne henstilling om afgørelse.


7.16. Ændring af artikel 166 (Endelig afstemning) og artikel 195, stk. 3 (Afstemninger i udvalgene) i Parlamentets forretningsorden *** (afstemning)

Betænkning om ændring af artikel 166 (Endelig afstemning) og artikel 195, stk. 3 (Afstemninger i udvalgene) i Parlamentets forretningsorden [2014/2001(REG)] - Udvalget om Konstitutionelle Anliggender. Ordfører: Carlo Casini (A7-0035/2014)

(Kvalificeret flertal påkrævet for vedtagelse af ændringsforslagene, simpelt flertal påkrævet for vedtagelse af afgørelsen)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 16)

TEKST I FORRETNINGSORDENEN

(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt16)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget (P7_TA(2014)0146)


7.17. Et fælles europæisk jernbaneområde ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, for så vidt angår åbning af markedet for indenlandsk passagertransport med jernbane og forvaltning af jernbaneinfrastrukturen [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 17)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0147)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0147)


FORSÆDE: Martin SCHULZ
formand

8. Højtideligt møde - Den Tjekkiske Republik

Fra kl. 12.05 til 12.20 afholdt Parlamentet et højtideligt møde i anledning af Den Tjekkiske Republiks præsident, Miloš Zeman. .

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand


9. Afstemningstid (fortsat)

9.1. De nationale markeder for personbefordring med jernbane ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1370/2007 for så vidt angår åbning af de nationale markeder for personbefordring med jernbane [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 18)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0148)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0148)

Indlæg

Bogusław Liberadzki havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 34, hvilket var blevet godtaget.


9.2. Interoperabilitet i jernbanesystemet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet i jernbanesystemet i Den Europæiske Union(omarbejdning) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 19)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0149)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0149)


9.3. Jernbanesikkerhed ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om jernbanesikkerhed (omarbejdning) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Michael Cramer (A7-0015/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 20)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0150)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0150)


9.4. Den Europæiske Unions Jernbaneagentur ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og om ophævelse af forordning (EF) nr. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 21)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0151)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0151)

Indlæg

Georges Bach havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 76, hvilket var blevet godtaget.


9.5. Normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1192/69 om fælles regler for normaliseringen af jernbanevirksomhedernes regnskaber [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 22)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0152)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0152)

Indlæg

Inés Ayala Sender inden afstemningen om afstemningens forløb.


9.6. Indberetning af episoder inden for civil luftfart ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indberetning af episoder inden for civil luftfart, ændring af forordning (EU) nr. 996/2010 og ophævelse af direktiv 2003/42/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 1321/2007 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1330/2007 [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 23)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0153)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0153)


9.7. Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om typegodkendelseskrav for indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system og om ændring af direktiv 2007/46/EF [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 24)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0154)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0154)

Indlæg

Juan Fernando López Aguilar (formand for LIBE) et Malcolm Harbour (formand for IMCO).


9.8. Forsikringsformidling ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Werner Langen (A7-0085/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 25)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0155)

Indlæg

Inden afstemningen: Werner Langen (ordfører) om PPE-Gruppens afstemningsliste og for at foreslå, at afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning blev udsat, jf. forretningsordenens artikel 57, stk. 2.

Parlamentet godkendte forslaget.

Sagen betragtedes dermed som henvist til behandling i det kompetente udvalg.


9.9. Unionens tredje flerårige handlingsprogram på sundhedsområdet for perioden 2014-2020 ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Sundhed for Vækst-programmet, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 26)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0156)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0156)


9.10. Transeuropæiske telekommunikationsnet ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 27)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0157)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0157)


9.11. Tilgængeligheden af offentlige organers websteder ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilgængeligheden af offentlige organers websteder [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 28)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0158)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0158)


9.12. Fælles EU-købelov ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles EU-købelov [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Retsudvalget. Ordførere: Klaus-Heiner Lehne og Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 29)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0159)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0159)


9.13. Fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter ***I (endelig afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om fremstilling, præsentation og salg af tobak og tobaksrelaterede produkter [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Forhandlingen havde fundet sted den 8. oktober 2013 (punkt 5 i protokollen af 8.10.2013).

Afstemningen om forslaget til lovgivningsmæssig beslutning var blevet udsat den 8. oktober 2013 (punkt 9.8 i protokollen af 8.10.2013).

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 30)

KOMMISSIONENS FORSLAG og ÆNDRINGSFORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2014)0160)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0160)

Indlæg

Inden afstemningen: Martin Callanan om afstemningslisten (formanden havde bekræftet, at denne var blevet ajourført), Diane Dodds, Renate Sommer, der anmodede om nærmere oplysninger vedrørende afstemningslisten (formanden kom med nærmere forklariinger), og James Nicholson.


9.14. Langsigtet finansiering af den europæiske økonomi (afstemning)

Betænkning om langsigtet finansiering af den europæiske økonomi [2013/2175(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 31)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0161)


9.15. Seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene (afstemning)

Betænkning om seksuel udnyttelse og prostitution samt indvirkning heraf på ligestillingen mellem kønnene [2013/2103(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 32)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0162)


9.16. Udviklingsfremme gennem ansvarlig virksomhedspraksis, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande (afstemning)

Betænkning om udviklingsfremme gennem ansvarlig virksomhedspraksis, herunder udvindingsindustriens rolle i udviklingslande [2013/2126(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 33)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2014)0163)

°
° ° °

Indlæg: Jean-Pierre Audy om den tjekkiske præsidents tale.


10. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

(Afstemningstid tirsdag 25/02/2014)

Betænkning: Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt og Andrej Plenković

(Afstemningstid onsdag 26/02/2014)

Betænkning: Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins og Ivana Maletić

Betænkning: Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan og Marisa Matias

Betænkning: Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Betænkning: Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik og Elena Băsescu

Betænkning: Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Betænkning: Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy og Charles Tannock

Betænkning: Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik og Elena Băsescu

Betænkning: Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina og Elena Băsescu

Betænkning: Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri for S&D-Gruppen, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock og Elena Băsescu

Betænkning: Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan og Elena Băsescu

Betænkning: Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock og Elena Băsescu

Stemmeforklaringerne ville fortsætte på den følgende dags møde torsdag 27. februar 2014.


11. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst to uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 14.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

12. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


13. Situationen i Ukraine (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Ukraine (2014/2595(RSP))

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Jacek Olgierd Kurski for EFD-Gruppen, Adrian Severin, løsgænger, Elmar Brok, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra fra Dimitar Stoyanov og Marc Tarabella, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra fra Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Juozas Imbrasas, Daniël van der Stoep, der derefter nægtede at besvare et ”blåt kort”-spørgsmål fra Johannes Cornelis van Baalen, Jacek Saryusz-Wolski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra fra Bernd Posselt, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Bas Belder, Krisztina Morvai, Gunnar Hökmark, Evgeni Kirilov, Anneli Jäätteenmäki, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra fra Charles Tannock, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Marek Siwiec og Gerben-Jan Gerbrandy.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Jelko Kacin, Francisco José Millán Mon, Bogusław Liberadzki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, Pino Arlacchi, Paweł Zalewski, Maria Eleni Koppa, Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete og Tunne Kelam.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emine Bozkurt, Tatjana Ždanoka, Marek Henryk Migalski, Alfreds Rubiks og Dimitar Stoyanov.

Indlæg af Štefan Füle.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-0219/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere og Laima Liucija Andrikienė for PPE-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2595 (RSP)) (B7-0220/2014);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee og Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, om Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-0221/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor og Justina Vitkauskaite Bernard for ALDE-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-0222/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler og Boris Zala for S&D-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-0223/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand og Helga Trüpel for Verts/ALE-Gruppen, om situationen i Ukraine (2014/2595(RSP)) (B7-0224/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.7 i protokollen af 27.2.2014.


14. Situationen i Irak (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Irak (2014/2565(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Esther de Lange for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Jelko Kacin for ALDE-Gruppen, Tarja Cronberg for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Alda Sousa for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Bernd Posselt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Silvia Costa, Struan Stevenson, Krzysztof Lisek, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras og Ria Oomen-Ruijten.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Indlæg af Sari Essayah, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Struan Stevenson.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Oreste Rossi, Jarosław Leszek Wałęsa, Zdravka Bušić og Metin Kazak.

Indlæg af Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Jelko Kacin og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0188/2014);

- Charles Tannock og Struan Stevenson for ECR-Gruppen, om situationen i Iran (2014/2565(RSP)) (B7-0189/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0190/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu og Davor Ivo Stier for PPE-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0191/2014);

- Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen og Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, om Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0192/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, om situationen i Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0193/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.8 i protokollen af 27.2.2014.


15. Anvendelse af bevæbnede droner (forhandling)

Redegørelse fra næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (formand for Rådet) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Barbara Lochbihler for Verts/ALE-Gruppen, Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen, Sampo Terho for EFD-Gruppen, Ewald Stadler løsgænger, Krzysztof Lisek, Maria Eleni Koppa, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu og Pino Arlacchi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška og Krisztina Morvai.

Indlæg af Dimitrios Kourkoulas.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli og Anne Delvaux for PPE-Gruppen, om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP)) (B7-0201/2014);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda og Iñaki Irazabalbeitia Fernández for Verts/ALE-Gruppen, om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP)) (B7-0202/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst og Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, om anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP)) (B7-0203/2014);

- Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi og Liisa Jaakonsaari for S&D-Gruppen, om retsgrundlaget for anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP)) (B7-0204/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden og Sajjad Karim for ECR-Gruppen, om anvendelsen af bevæbnede droner (2014/2567(RSP)) (B7-0205/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin og Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, om retsgrundlaget for anvendelse af bevæbnede droner (2014/2567(RSP)) (B7-0206/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 27.2.2014.


16. De grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) (forhandling)

Betænkning om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union (2012) [2013/2078(INI)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Louis Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel forelagde betænkningen.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Ádám Kósa (ordfører for udtalelse fra EMPL), Antigoni Papadopoulou (ordfører for udtalelse fra FEMM), Edit Bauer for PPE-Gruppen, Monika Flašíková Beňová for S&D-Gruppen, Renate Weber for ALDE-Gruppen, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Cristiana Muscardini for ECR-Gruppen, og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Othmar KARAS
næstformand

Talere: Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Krisztina Morvai løsgænger, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra, Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Kinga Göncz, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krisztina Morvai, Alajos Mészáros, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu og Andrej Plenković.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Iosif Matula og László Tőkés.

Talere: Viviane Reding og Louis Michel.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.10 i protokollen af 27.2.2014.


17. Europæisk efterforskningskendelse ***I - Den europæiske arrestordre (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om den europæiske efterforskningskendelse i straffesager [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Betænkning med henstilling til Kommissionen om revision af den europæiske arrestordre [2013/2109(INL)] - Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender. Ordfører: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo og Sarah Ludford forelagde betænkningerne.

Indlæg af Viviane Reding (næstformand i Kommissionen).

Talere: Carlos Coelho for PPE-Gruppen, Birgit Sippel for S&D-Gruppen, Judith Sargentini for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Nikola Vuljanić for GUE/NGL-Gruppen, Gerard Batten for EFD-Gruppen, og Anna Maria Corazza Bildt.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål Gerard Batten, James Nicholson og Davor Ivo Stier.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan og Jaroslav Paška.

Talere: Viviane Reding, Nuno Melo og Sarah Ludford, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Gerard Batten.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 27.2.2014 og punkt 10.11 i protokollen af 27.2.2014.


18. Frivillig partnerskabsaftale mellem EU og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træprodukter til EU *** - Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (forhandling)

Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af en frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet samt import af træ og træproduktertil Den Europæiske Union [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

Redegørelse fra Kommissionen: Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot forelagde betænkningen.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Kriton Arsenis (ordfører for udtalelse fra DEVE), Elisabeth Köstinger for PPE-Gruppen, David Martin for S&D-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, og Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Adam Bielan.

Talere: Janez Potočnik og Yannick Jadot.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen, jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2:

- Yannick Jadot og Vital Moreira, for INTA, om indgåelse af den frivillige partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.4 i protokollen af 27.2.2014 og punkt 10.12 i protokollen af 27.2.2014.


19. Svalbard-øgruppens retlige status og dens fiskeressourcer (forhandling)

Forespørgsel til mundtlig besvarelse (O-000001/2014) af Jarosław Leszek Wałęsa, for PECH, til Kommissionen: Svalbard-øgruppens retlige status og dens fiskeressourcer (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa begrundede spørgsmålet.

Janez Potočnik (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålet.

Talere: Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Isabella Lövin for Verts/ALE-Gruppen, og Maria do Céu Patrão Neves.

Indlæg af Janez Potočnik.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 529.494/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson Martina, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds Diane, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller Ska, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz, Schulz, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon Peter, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik