Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 285kWORD 175k
Keskiviikko 26. helmikuuta 2014 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 3.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 4.Yhteinen eurooppalainen kauppalaki ***I (keskustelu)
 5.Nuorisotakuun toteuttaminen (keskustelu)
 6.EU:n ja Sveitsin suhteet (keskustelu)
 7.Äänestykset
  
7.1.Koheesiopolitiikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.2.Syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoiminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.3.Unionin varoja koskeva arviointi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.4.Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.5.EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus, lukuun ottamatta sopimuksen 49 artiklan 3 kohtaa *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.6.EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus sen 49 artiklan 3 kohdan osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.7.Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.8.Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.9.Päätöksen 2009/831/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.10.Päätöksen 2004/162/EY muuttaminen sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014 * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.11.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.12.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyjsiä lukuun ottamatta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.13.EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevien kysymysten osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
7.14.Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Turkin välillä *** (äänestys)
  
7.15.Suositus päätökseksi - Parlamentin työjärjestyksen 147 artiklan voimassaolon jatkaminen kahdeksannen vaalikauden loppuun (äänestys)
  
7.16.Parlamentin työjärjestyksen 166 artiklan (lopullinen äänestys) ja 195 artiklan 3 kohdan (äänestys valiokunnassa) muuttaminen *** (äänestys)
  
7.17.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I (äänestys)
 8.Juhlaistunto - Tšekin tasavalta
 9.Äänestykset (jatkoa)
  
9.1.Rautateiden kotimaan henkilöliikenne ***I (äänestys)
  
9.2.Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I (äänestys)
  
9.3.Rautateiden turvallisuus ***I (äänestys)
  
9.4.Euroopan unionin rautatievirasto ***I (äänestys)
  
9.5.Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***I (äänestys)
  
9.6.Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla ***I (äänestys)
  
9.7.Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I (äänestys)
  
9.8.Vakuutusedustus ***I (äänestys)
  
9.9.Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) ***I (äänestys)
  
9.10.Euroopan laajuiset televiestintäverkot ***I (äänestys)
  
9.11.Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus ***I (äänestys)
  
9.12.Yhteinen eurooppalainen kauppalaki ***I (äänestys)
  
9.13.Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti ***I (lopullinen äänestys)
  
9.14.Euroopan talouden pitkäaikainen rahoitus (äänestys)
  
9.15.Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (äänestys)
  
9.16.Kehityksen edistäminen vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla (äänestys)
 10.Äänestysselitykset
 11.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Ukrainan tilanne (keskustelu)
 14.Irakin tilanne (keskustelu)
 15.Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (keskustelu)
 16.Perusoikeudet Euroopan unionissa (2012) (keskustelu)
 17.Eurooppalainen tutkintamääräys ***I - Eurooppalainen pidätysmääräys (keskustelu)
 18.Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** - Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (keskustelu)
 19.Huippuvuoret ja niiden kalavarat (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
varapuhemies Jacek PROTASIEWICZ

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 8.35.


2. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission asetus Euroopan unionin rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää ”veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto” koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - määräaika: 07/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus sakkojen ja uhkasakkojen määräämistä sekä alusten tarkastamis- ja katsastamislaitosten hyväksynnän peruuttamista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 391/2009 6 ja 7 artiklan mukaisesti koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - määräaika: 24/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - määräaika: 21/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan lisäyksen C muuttamisesta bisfenoli A:n osalta (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - määräaika: 21/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus Euroopan unionin rautatiejärjestelmän rautatietunneleiden turvallisuutta koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä - Legal part (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös luvan antamisesta Slovakian tasavallalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle poiketa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan nojalla tietyistä yhteisistä lentoturvallisuussäännöistä (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - määräaika: 05/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus näytteenotto- ja määritysmenetelmistä tietyissä elintarvikkeissa olevien dioksiinien, dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden ja muiden kuin dioksiinien kaltaisten PCB-yhdisteiden pitoisuuksien tarkastusta varten sekä asetuksen (EU) N:o 252/2012 kumoamisesta (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - määräaika: 19/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse ametoktradiinin, atsoksistrobiinin, sykloksidiimin, syflutriinin, dinotefuraanin, fenbukonatsolin, fenvaleraatin, fludioksonilin, fluopyramin, flutriafolin, fluksapyroksadin, glufosinaattiammoniumin, imidaklopridin, indoksakarbin, MCPA:n, metoksifenosidin, pentiopyradin, spinetoramin ja trifloksistrobiinin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - määräaika: 14/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 396/2005 liitteiden II ja III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse bentiavalikarbin, syatsofamidin, syhalofoppi-butyylin, forklorfenuronin, pymetrotsiinin ja siltiofamin jäämien enimmäismääristä tietyissä tuotteissa tai niiden pinnalla (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - määräaika: 05/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus poikkeuksen myöntämisestä asetuksen (EY) N:o 852/2004 liitteen II tiettyihin säännöksiin, jotka koskevat nestemäisessä muodossa olevien öljyjen ja rasvojen merikuljetuksia (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - määräaika: 15/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus ilmanvaihtokoneiden ekologisen suunnittelun vaatimuksista (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - määräaika: 18/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 823/2012 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tehoaineen syflutriini hyväksynnän päättymispäivästä (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - määräaika: 20/04/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: AGRI, IMCO (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission asetus asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden polttolaitoksissa polttoaineena käytön osalta (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - määräaika: 20/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission direktiivi Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/59/EY muuttamisesta yleistä ammatillista tietämystä ja terveydentilaa ja lupakirjaa koskevien vaatimusten osalta - Säädösosa (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - määräaika: 22/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission asetus tallennusvälineen (mikrosiru) sisältäviä ajokortteja koskevista teknisistä vaatimuksista annetun komission asetuksen (EU) N:o 383/2012 muuttamisesta (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - määräaika: 08/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission direktiivi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - määräaika: 07/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi painotuotteille annetun päätöksen 2012/481/EU muuttamisesta (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle tietyistä yhteisistä ilmailun turvallisuussäännöistä poikkeamiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 14 artiklan 6 kohdan mukaisesti (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - määräaika: 06/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: TRAN

- Komission päätös päätösten 2006/799/EY, 2007/64/EY, 2009/300/EY, 2009/894/EY, 2011/330/EU, 2011/331/EU ja 2011/337/EU muuttamisesta EU-ympäristömerkin myöntämistä eräille tuotteille koskevien ekologisten arviointiperusteiden voimassaolon pidentämiseksi (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - määräaika: 22/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus maatilojen rakennetutkimuksista ja maatalouden tuotantomenetelmiä koskevasta tutkimuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1166/2008 liitteen III muuttamisesta vuoden 2016 maatilojen rakennetutkimuksen tietojenkeruuseen kuuluvien muuttujien luettelon osalta (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - määräaika: 21/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI

- Komission direktiivi pohjaveden suojelusta pilaantumiselta ja huononemiselta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/118/EY liitteen II muuttamisesta (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - määräaika: 26/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission asetus asetuksen (EU) No 582/2011 muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ajoneuvon sisäisellä valvontajärjestelmällä tapahtuvan hiukkasten valvonnan osalta (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - määräaika: 15/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: IMCO

- Komission asetus tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1126/2008 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinnan IFRIC 21 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - määräaika: 13/05/2014)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON (työjärjestyksen 50 artikla)
lausuntoa varten: JURI (työjärjestyksen 50 artikla)


3. Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraavat ehdotukset säädösvallan siirron nojalla annettaviksi delegoiduiksi säädöksiksi:

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 täydentämisestä unionissa olevaa sopimusten suoraa, merkittävää ja ennakoitavissa olevaa vaikutusta sekä sääntöjen ja velvollisuuksien kiertämisen estämistä koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla C(2014)00792 - 2014/2581(DEA)

Vastustamisen määräaika: yksi kuukausi alkaen vastaanottopäivästä 13. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 305/2011 liitteen V muuttamisesta rakennustuotteiden suoritustason pysyvyyden arvioinnin ja varmistamisen osalta C(2014)00866 - 2014/2593(DEA)

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 18. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 510/2011 liitteen II muuttamisesta monivaiheisen tyyppihyväksynnän piiriin kuuluvien uusien kevyiden kuljetusajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen seurannan osalta C(2014)00951 - 2014/2590(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 17. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI (työjärjestyksen 50 artikla), ITRE (työjärjestyksen 50 artikla)

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä Innovatiiviset lääkkeet 2 -aloitteen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00954 - 2014/2583(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä Clean Sky 2 -yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00967 - 2014/2582(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00968 - 2014/2589(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus poikkeuksen myöntämisestä ECSEL-yhteisyritykselle tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelman Horisontti 2020 (2014–2020) osallistumista ja tulosten levittämistä koskevista säännöistä annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) N:o 1290/2013 C(2014)00969 - 2014/2584(DEA)

Vastustamisen määräaika: kaksi kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 14. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ITRE

- Komission delegoitu asetus asetuksen (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta liitteessä III olevan, rakennustuotteiden suoritustasoilmoitusta laadittaessa käytettävän mallin osalta C(2014)01014 - 2014/2605(DEA)

Vastustamisen määräaika: kolme kuukautta alkaen vastaanottopäivästä 21. helmikuuta 2014.

lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO.


4. Yhteinen eurooppalainen kauppalaki ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Klaus-Heiner Lehne ja Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (esittelijä Klaus-Heiner Lehnen sijainen) ja Luigi Berlinguer (esittelijä), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ashley Fox, esittelivät mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Evelyne Gebhardt (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hans-Peter Mayer (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Raffaele Baldassarre PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Alexandra Thein ALDE-ryhmän puolesta, Eva Lichtenberger Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Andreas Schwab, Ashley Fox ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Mairead McGuinness, sitoutumaton Francisco Sosa Wagner, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov ja Giuseppe Gargani.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik ja António Fernando Correia de Campos.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka ja Luigi Berlinguer.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 26.2.2014, kohta 9.12.


5. Nuorisotakuun toteuttaminen (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Nuorisotakuun toteuttaminen (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE-ryhmän puolesta, Kinga Göncz S&D-ryhmän puolesta, Nadja Hirsch ALDE-ryhmän puolesta, Elisabeth Schroedter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Silvia-Adriana Ţicău, ja Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: sitoutumaton Franz Obermayr, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti ja Glenis Willmott.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov ja Zbigniew Zaleski.

Puheenvuorot: Roberta Angelilli esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla (puhemies keskeytti hänet, sillä puheenvuoro ei ollut sinisen kortin kysymys), László Andor ja Dimitrios Kourkoulas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


6. EU:n ja Sveitsin suhteet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Sveitsin suhteet (2014/2596(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) ja László Andor (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

(Mario Borghezio keskeytti komission jäsenen julkilausuman heiluttamalla Sveitsin lippua tämän edessä. Puhemies kehotti Mario Borgheziota poistumaan istuntosalista ja hän noudatti kehotusta).

Puheenvuorot: Mairead McGuinness PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Philip Claeys.

Puheenvuorot: László Andor ja Dimitrios Kourkoulas.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

°
° ° °

Bruno Gollnisch käytti puheenvuoron Daniel Cohn-Benditin puheenvuorosta.

Puhemies ilmoitti, että työjärjestyksen 152 artiklan 3 kohdan mukaisesti Mario Borghezio poistetaan istuntosalista istunnon loppuajaksi ja että hän aikoo työjärjestyksen 152 artiklan 6 kohdan nojalla pyytää parlamentin puhemiestä ryhtymään 153 artiklan mukaisiin toimenpiteisiin.

David Campbell Bannerman käytti puheenvuoron.


Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. Koheesiopolitiikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö Euroopan komission seitsemännestä ja kahdeksannesta EU:n koheesiopolitiikkaa käsittelevästä kertomuksesta ja strategiakertomuksesta 2013 vuosien 2007–2013 ohjelmien toteuttamisesta [2013/2008(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0132)


7.2. Syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoiminen (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö syrjäisimpien alueiden potentiaalin optimoimisesta luomalla synergioita EU:n rakennerahastojen ja EU:n muiden ohjelmien välille [2013/2178(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0133)


7.3. Unionin varoja koskeva arviointi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö saavutettuihin tuloksiin perustuvasta unionin varoja koskevasta arvioinnista: uusi väline komission tehostettua vastuuvapausmenettelyä varten [2013/2172(INI)] - Talousarvion valvontavaliokunta. Esittelijä: Michael Theurer (A7-0068/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0134)


7.4. Yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-järjestelmän käyttöönotosta [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

Philippe De Backer (esittelijä) ehdotti, että mietinnöstä toimitettava äänestys lykättäisiin huhtikuun 2014 istuntojaksolle työjärjestyksen 177 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Äänestys lykättiin edellä mainittuun istuntojaksoon.


7.5. EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus, lukuun ottamatta sopimuksen 49 artiklan 3 kohtaa *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta, lukuun ottamatta sopimuksen 49 artiklan 3 kohtaa [12399/2013 - C7-0425/2013- 2012/0219A(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0135)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.6. EY:n ja Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman välistä poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskeva sopimus sen 49 artiklan 3 kohdan osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Costa Rican, El Salvadorin, Guatemalan, Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman tasavaltojen välisen poliittista vuoropuhelua ja yhteistyötä koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta sopimuksen 49 artiklan 3 kohdan osalta [12400/2013 - C7-0426/2013- 2012/0219B(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Weber (A7-0119/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0136)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.7. Jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivat * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden työllisyyspolitiikan suuntaviivoista [COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0137)


7.8. Yhteinen arvonlisäverojärjestelmä * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta vakioidun arvonlisäveroilmoituksen osalta [COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0138)


7.9. Päätöksen 2009/831/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2009/831/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta [COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0139)


7.10. Päätöksen 2004/162/EY muuttaminen sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014 * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2004/162/EY muuttamisesta sen soveltamiseksi Mayotteen 1 päivästä tammikuuta 2014 [COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

KOMISSION EHDOTUS ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0140)


7.11. EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Väliaikainen mietintö esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta [11250/2013 - C7-0351/2013- 2013/0120A(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A7-0093/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0141)


7.12. EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevia kysymyjsiä lukuun ottamatta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevia kysymyksiä lukuun ottamatta [11251/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE)] – kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A7-0134/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 12)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0142)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.13. EY:n ja Indonesian kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskeva puitesopimus takaisinottoa koskevien kysymysten osalta *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaista kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen tekemisestä takaisinottoa koskevien kysymysten osalta [11313/2013 - C7-0356/2013- 2013/0120B(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Ana Gomes (A7-0115/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 13)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2014)0143)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.14. Luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskeva sopimus EU:n ja Turkin välillä *** (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi luvattomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Turkin tasavallan välillä [10697/2012 - C7-0029/2014- 2012/0122(NLE)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Renate Sommer (A7-0097/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 14)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0144)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.15. Suositus päätökseksi - Parlamentin työjärjestyksen 147 artiklan voimassaolon jatkaminen kahdeksannen vaalikauden loppuun (äänestys)

Suositus päätökseksi B7-0186/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0145)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Pat the Cope Gallagher ja Ruža Tomašić ilmaistaakseen vastustavansa tätä suositusta päätökseksi.


7.16. Parlamentin työjärjestyksen 166 artiklan (lopullinen äänestys) ja 195 artiklan 3 kohdan (äänestys valiokunnassa) muuttaminen *** (äänestys)

Mietintö Euroopan parlamentin työjärjestyksen 166 artiklan (lopullinen äänestys) ja 195 artiklan 3 kohdan (äänestys valiokunnassa) muuttamisesta [2014/2001(REG)] - Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlo Casini (A7-0035/2014)

(määräenemmistö: tarkistusten hyväksyminen, yksinkertainen enemmistö: päätöksen hyväksyminen)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

TYÖJÄRJESTYKSEN TEKSTI

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta16)

EHDOTUS PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0146)


7.17. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/34/EU muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikennemarkkinoiden avaamisen ja rautatieinfrastruktuurin hallinnoinnin osalta [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 17)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0147)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0147)


Puhetta johti
puhemies Martin SCHULZ

8. Juhlaistunto - Tšekin tasavalta

Parlamentti kokoontui klo 12.05 - 12.20 juhlaistuntoon Tšekin tasavallan presidentin Miloš Zemanin vierailun johdosta.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS


9. Äänestykset (jatkoa)

9.1. Rautateiden kotimaan henkilöliikenne ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1370/2007 muuttamisesta rautateiden kotimaan henkilöliikenteen markkinoiden avaamisen osalta [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 18)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0148)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0148)

Puheenvuorot:

Bogusław Liberadzki esitti tarkistukseen 34 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.2. Rautatiejärjestelmän yhteentoimivuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta Euroopan unionissa (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 19)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0149)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0149)


9.3. Rautateiden turvallisuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rautateiden turvallisuudesta (uudelleenlaadittu toisinto) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Michael Cramer (A7-0015/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 20)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0150)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0150)


9.4. Euroopan unionin rautatievirasto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin rautatievirastosta ja asetuksen (EY) N:o 881/2004 kumoamisesta [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 21)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0151)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0151)

Puheenvuorot:

Georges Bach esitti tarkistukseen 76 suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.


9.5. Rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistaminen ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä rautatieyritysten kirjanpidon säännönmukaistamiseksi annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1192/69 kumoamisesta [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 22)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0152)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0152)

Puheenvuorot:

Inés Ayala Sender ennen äänestystä äänestysten toimittamisesta.


9.6. Poikkeamien ilmoittaminen siviili-ilmailun alalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla, asetuksen (EU) N:o 996/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2003/42/EY, komission asetuksen (EY) N:o 1321/2007 ja komission asetuksen (EY) N:o 1330/2007 kumoamisesta [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 23)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0153)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0153)


9.7. Ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönotto ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi ajoneuvoon asennettavan eCall-järjestelmän käyttöönottoa koskevista tyyppihyväksyntävaatimuksista ja direktiivin 2007/46/EY muuttamisesta [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 24)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0154)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0154)

Puheenvuorot:

Juan Fernando López Aguilar (LIBE-valiokunnan puheenjohtaja) ja Malcolm Harbour (IMCO-valiokunnan puheenjohtaja).


9.8. Vakuutusedustus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vakuutusedustuksesta (uudelleenlaadittu teksti) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Werner Langen (A7-0085/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 25)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0155)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Werner Langen (esittelijä) PPE-ryhmän äänestyslistasta ja ehdottaakseen, että äänestystä lainsäädäntöpäätöslauselmasta lykätään työjärjestyksen 57 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Parlamentti hyväksyi ehdotuksen.

Asia katsotaan näin ollen palautetuksi asiasta vastaavaan valiokuntaan uudelleenkäsittelyä varten.


9.9. Unionin kolmas terveysalan toimintaohjelma (2014-2020) ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 26)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0156)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0156)


9.10. Euroopan laajuiset televiestintäverkot ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan laajuisia televiestintäverkkoja koskevista suuntaviivoista ja päätöksen 1336/97/EY kumoamisesta [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 27)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0157)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0157)


9.11. Julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuus ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 28)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0158)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0158)


9.12. Yhteinen eurooppalainen kauppalaki ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijät: Klaus-Heiner Lehne ja Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 29)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0159)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0159)


9.13. Tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistaminen, esittämistapa ja myynti ***I (lopullinen äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden valmistamista, esittämistapaa ja myyntiä koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Keskustelu käytiin 8. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 8.10.2013, kohta 5).

Äänestystä luonnoksesta lainsäädäntöpäätöslauselmaksi lykättiin 8. lokakuuta 2013 (istunnon pöytäkirja 8.10.2013, kohta 9.8).

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 30)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2014)0160)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0160)

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Martin Callanan äänestyslistasta (puhemies vahvisti, että se on saatettu ajantasalle), Diane Dodds, Renate Sommer pyytääkseen äänestyslistaa koskevia täsmennyksiä (puhemies antoi selvennykset), ja James Nicholson.


9.14. Euroopan talouden pitkäaikainen rahoitus (äänestys)

Mietintö Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta [2013/2175(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 31)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0161)


9.15. Seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutus sukupuolten tasa-arvoon (äänestys)

Mietintö seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituution vaikutuksesta sukupuolten tasa-arvoon [2013/2103(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 32)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0162)


9.16. Kehityksen edistäminen vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla (äänestys)

Mietintö kehityksen edistämisestä vastuullisten yrityskäytäntöjen avulla ja kaivannaisteollisuuden roolista kehitysmaissa [2013/2126(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 33)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0163)

°
° ° °

Jean-Pierre Audy käytti puheenvuoron Tšekin tasavallan presidentin puheesta.


10. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

(Äänestykset tiistaina 25.2.2014)

Mietintö Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt ja Andrej Plenković

(Äänestykset keskiviikkona 26.2.2014)

Mietintö Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins ja Ivana Maletić

Mietintö Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan ja Marisa Matias

Mietintö Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Mietintö Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik ja Elena Băsescu

Mietintö Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Mietintö Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy ja Charles Tannock

Mietintö Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik ja Elena Băsescu

Mietintö Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina ja Elena Băsescu

Mietintö Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri S&D-ryhmän puolesta, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock ja Elena Băsescu

Mietintö Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan ja Elena Băsescu

Mietintö Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock ja Elena Băsescu

Äänestysselitysten antamista jatketaan huomisessa istunnossa torstaina 27. helmikuuta 2014.


11. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä "Séance en direct" -sivustolla kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 14.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

12. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


13. Ukrainan tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Ukrainan tilanne (2014/2595(RSP))

Štefan Füle (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puheenvuorot: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jacek Olgierd Kurski EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Adrian Severin, Elmar Brok, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Dimitar Stoyanov ja Marc Tarabella, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Juozas Imbrasas, Daniël van der Stoep, joka kieltäytyi lopuksi vastaamasta kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Johannes Cornelis van Baalen, Jacek Saryusz-Wolski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Bastiaan Belder, Krisztina Morvai, Gunnar Hökmark, Evgeni Kirilov, Anneli Jäätteenmäki, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Charles Tannock, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Marek Siwiec ja Gerben-Jan Gerbrandy.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Jelko Kacin, Francisco José Millán Mon, Bogusław Liberadzki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, Pino Arlacchi, Paweł Zalewski, Maria Eleni Koppa, Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emine Bozkurt, Tatjana Ždanoka, Marek Henryk Migalski, Alfreds Rubiks ja Dimitar Stoyanov.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (2014/2595(RSP)) (B7-0219/2014)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (2014/2595 (RSP)) (B7-0220/2014)

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee ja Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta Ukrainasta (2014/2595(RSP)) (B7-0221/2014)

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor ja Justina Vitkauskaite Bernard ALDE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (2014/2595(RSP)) (B7-0222/2014)

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler ja Boris Zala S&D-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (2014/2595(RSP)) (B7-0223/2014)

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand ja Helga Trüpel Verts/ALE-ryhmän puolesta Ukrainan tilanteesta (2014/2595 (RSP)) (B7-0224/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.7.


14. Irakin tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Irakin tilanne (2014/2565(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puheenvuorot: Esther de Lange PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Jelko Kacin ALDE-ryhmän puolesta, Tarja Cronberg Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Alda Sousa GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, Bernd Posselt, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Silvia Costa, Struan Stevenson, Krzysztof Lisek, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras ja Ria Oomen-Ruijten.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuoron käytti Sari Essayah, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Struan Stevenson.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Oreste Rossi, Jarosław Leszek Wałęsa, Zdravka Bušić ja Metin Kazak.

Dimitrios Kourkoulas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jelko Kacin ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP)) (B7-0188/2014)

- Charles Tannock ja Struan Stevenson ECR-ryhmän puolesta Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP)) (B7-0189/2014)

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP)) (B7-0190/2014)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu ja Davor Ivo Stier PPE-ryhmän puolesta Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP)) (B7-0191/2014)

- Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen ja Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta Irakista (2014/2565(RSP)) (B7-0192/2014)

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta Irakin tilanteesta (2014/2565(RSP)) (B7-0193/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.8.


15. Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttö (2014/2567(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (neuvoston puheenjohtaja) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) nimissä.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Ana Gomes S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Ewald Stadler, Krzysztof Lisek, Maria Eleni Koppa, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu ja Pino Arlacchi.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaroslav Paška ja Krisztina Morvai.

Dimitrios Kourkoulas käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli ja Anne Delvaux PPE-ryhmän puolesta aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä (2014/2567(RSP)) (B7-0201/2014)

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda ja Iñaki Irazabalbeitia Fernández Verts/ALE-ryhmän puolesta aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä (2014/2567(RSP)) (B7-0202/2014)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst ja Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä (2014/2567(RSP)) (B7-0203/2014)

- Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi ja Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevasta oikeudellisesta kehyksestä (2014/2567(RSP)) (B7-0204/2014)

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden ja Sajjad Karim ECR-ryhmän puolesta aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käytöstä (2014/2567(RSP)) (B7-0205/2014)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta aseistettujen miehittämättömien ilma-alusten käyttöä koskevasta oikeudellisesta kehyksestä (2014/2567(RSP)) (B7-0206/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.9.


16. Perusoikeudet Euroopan unionissa (2012) (keskustelu)

Mietintö perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2012) [2013/2078(INI)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Louis Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel esitteli mietinnön.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ádám Kósa (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Antigoni Papadopoulou (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Edit Bauer PPE-ryhmän puolesta, Monika Flašíková Beňová S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Othmar KARAS

Puheenvuorot: Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Krisztina Morvai, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra, Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Kinga Göncz, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krisztina Morvai, Alajos Mészáros, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu ja Andrej Plenković.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Iosif Matula ja László Tőkés.

Puheenvuorot: Viviane Reding ja Louis Michel.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.10.


17. Eurooppalainen tutkintamääräys ***I - Eurooppalainen pidätysmääräys (keskustelu)

Mietintö esityksestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rikosoikeuden alan eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Mietintö suosituksista komissiolle eurooppalaisen pidätysmääräyksen uudelleentarkastelusta [2013/2109(INL)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo ja Sarah Ludford esittelivät mietinnöt.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carlos Coelho PPE-ryhmän puolesta, Birgit Sippel S&D-ryhmän puolesta, Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Nikola Vuljanić GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta ja Anna Maria Corazza Bildt.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten, James Nicholson ja Davor Ivo Stier.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan ja Jaroslav Paška.

Puheenvuorot: Viviane Reding, Nuno Melo ja Sarah Ludford, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Gerard Batten.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.2 ja istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.11.


18. Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus *** - Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (keskustelu)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

Komission julkilausuma: Metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskeva EU:n ja Indonesian välinen vapaaehtoinen kumppanuussopimus (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot esitteli mietinnön.

Janez Potočnik (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Kriton Arsenis (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elisabeth Köstinger PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta ja Paul Murphy GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Adam Bielan.

Puheenvuorot: Janez Potočnik ja Yannick Jadot.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Yannick Jadot ja Vital Moreira INTA-valiokunnan puolesta metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Indonesian tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen tekemisestä (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.4 ja istunnon pöytäkirja 27.2.2014, kohta 10.12.


19. Huippuvuoret ja niiden kalavarat (keskustelu)

Suullisesti vastattava kysymys (O-000001/2014) Jarosław Leszek Wałęsa PECH-valiokunnan puolesta komissiolle: Huippuvuorten oikeudellinen asema ja niiden kalavarat (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa esitteli kysymyksen.

Janez Potočnik (komission jäsen) vastasi kysymykseen.

Puheenvuorot: Carmen Fraga Estévez PPE-ryhmän puolesta, Pat the Cope Gallagher ALDE-ryhmän puolesta, Isabella Lövin Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Maria do Céu Patrão Neves.

Janez Potočnik käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 529.494/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

pääsihteeri

varapuheenjohtaja


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö