Indeks 
Protokół
PDF 295kWORD 228k
Środa, 26 lutego 2014 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 3.Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)
 4.Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (debata)
 5.Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)
 6.Stosunki UE-Szwajcaria (debata)
 7.Głosowanie
  
7.1.Polityka spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Optymalne rozwijanie potencjału regionów najbardziej oddalonych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Ocena finansów Unii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.5.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.6.Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.7.Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.8.Wspólny system podatku od wartości dodanej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.9.Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.10.Zmiana decyzji 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.11.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.12.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między WE a Indonezją, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.13.Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja w zakresie kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.14.Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)
  
7.15.Zalecenie w sprawie decyzji - Przedłużenie stosowania art. 147 Regulaminu Parlamentu do końca ósmej kadencji parlamentarnej (głosowanie)
  
7.16.Zmiana art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji) Regulaminu Parlamentu Europejskiego *** (głosowanie)
  
7.17.Jednolity europejski obszar kolejowy ***I (głosowanie)
 8.Uroczyste posiedzenie - Republika Czeska
 9.Głosowanie (ciąg dalszy)
  
9.1.Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I (głosowanie)
  
9.2.Interoperacyjność systemu kolei ***I (głosowanie)
  
9.3.Bezpieczeństwo kolei ***I (głosowanie)
  
9.4.Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I (głosowanie)
  
9.5.Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (głosowanie)
  
9.6.Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym ***I (głosowanie)
  
9.7.Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***I (głosowanie)
  
9.8.Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (głosowanie)
  
9.9.Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) ***I (głosowanie)
  
9.10.Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne ***I (głosowanie)
  
9.11.Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego ***I (głosowanie)
  
9.12.Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (głosowanie)
  
9.13.Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ***I (głosowanie końcowe)
  
9.14.Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (głosowanie)
  
9.15.Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (głosowanie)
  
9.16.Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych (głosowanie)
 10.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 11.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 12.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 13.Sytuacja na Ukrainie (debata)
 14.Sytuacja w Iraku (debata)
 15.Stosowanie uzbrojonych dronów (debata)
 16.Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (debata)
 17.Europejski nakaz dochodzeniowy ***I - Europejski nakaz aresztowania (debata)
 18.Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE *** - Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (debata)
 19.Archipelag Svalbard i jego zasoby rybne (debata)
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jacek PROTASIEWICZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 8.35.


2. Środki wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych podlegających procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą:

- Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności odnoszącej się do podsystemu „Tabor – lokomotywy i tabor pasażerski” systemu kolei w Unii Europejskiej (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - termin: 7/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające szczegółowe zasady nakładania grzywien i okresowych kar pieniężnych na organizacje dokonujące inspekcji i przeglądów na statkach oraz cofnięcia uznania tym organizacjom, zgodnie z art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 391/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - termin: 24/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, dodatek C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - termin: 21/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dodatek C do załącznika II do dyrektywy 2009/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa zabawek w odniesieniu do bisfenolu A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - termin: 21/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: IMCO

- Rozporządzenie Komisji w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu „Bezpieczeństwo w tunelach kolejowych” systemu kolei w Unii Europejskiej - Część prawna (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji udzielająca Republice Słowackiej i Zjednoczonemu Królestwu zezwolenia na zastosowanie odstępstw od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - termin: 5/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji ustalająca kryteria ekologiczne przyznawania oznakowania ekologicznego UE dla wyrobów włókienniczych (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające metody pobierania i analizy próbek do celów kontroli poziomów dioksyn, dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli i niedioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli w niektórych środkach spożywczych oraz uchylające rozporządzenie (UE) nr 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - termin: 19/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenia Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości ametoktradyny, azoksystrobiny, cykloksydymu, cyflutryny, dinotefuranu, fenbukonazolu, fenwaleratu, fludioksonilu, fluopyramu, flutriafolu, fluksapyroksadu, glufosynatu amonowego, imidachloprydu, indoksakarbu, MCPA, metoksyfenozydu, pentiopiradu, spinetoramu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - termin: 14/4/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bentiowalikarbu, cyjazofamidu, cyhalofopu butylowego, forchlorfenuronu, pimetrozyny i siltiofamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - termin: 5/4/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji przyznające odstępstwo od niektórych przepisów załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w odniesieniu do transportu morskiego płynnych olejów i tłuszczów (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - termin: 15/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji ustanawiające wymogi dotyczące ekoprojektu w odniesieniu do systemów wentylacyjnych (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - termin: 18/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 823/2012 w odniesieniu do daty wygaśnięcia zatwierdzenia substancji czynnej cyflutryna (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - termin: 20/4/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI (art. 50 Regulaminu)
opinia: AGRI, IMCO (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenia Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do wykorzystania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych jako paliwa w obiektach energetycznego spalania (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - termin: 20/05/2014)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca dyrektywę 2007/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów w zakresie zdrowia, wiedzy zawodowej i licencji - część prawna (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - termin: 22/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - termin: 8/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do jakości benzyny i olejów napędowych (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - termin: 7/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzję Komisji 2012/481/UE ustalającą ekologiczne kryteria przyznawania oznakowania ekologicznego UE papierowi zadrukowanemu (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Decyzja Komisji upoważniająca Zjednoczone Królestwo do zastosowania odstępstw od niektórych wspólnych zasad bezpieczeństwa lotniczego zgodnie z art. 14 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - termin: 6/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: TRAN

- Decyzja Komisji zmieniająca decyzje 2006/799/WE, 2007/64/WE, 2009/300/WE, 2009/894/WE, 2011/330/UE, 2011/331/UE i 2011/337/UE w celu przedłużenia okresu ważności kryteriów ekologicznych stosowanych przy przyznawaniu oznakowania ekologicznego UE niektórym produktom (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - termin: 22/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008 w sprawie badań struktury gospodarstw rolnych i badania metod produkcji rolnej w odniesieniu do wykazu cech objętych badaniem struktury gospodarstw rolnych w 2016 r. (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - termin: 21/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: AGRI

- Dyrektywa Komisji zmieniająca załącznik II do dyrektywy 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - termin: 26/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (UE) nr 582/2011 w celu dostosowania do postępu technicznego w odniesieniu do monitorowania cząstek stałych przez pokładowy system diagnostyczny (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - termin: 15/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Rozporządzenie Komisji zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do interpretacji 21 Komitetu ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (Tekst mający znaczenie dla EOG) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - termin: 13/5/2014 r.)
odesłano komisja przedm. właśc.: ECON (art. 50 Regulaminu)
opinia: JURI (art. 50 Regulaminu)


3. Akty delegowane (art. 87a ust. 6 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów delegowanych:

- Rozporządzenie delegowane Komisji uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących bezpośredniego, znaczącego i przewidywalnego skutku kontraktów wewnątrz Unii oraz zapobiegania obchodzeniu przepisów i wymogów (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Termin zgłaszania sprzeciwu: miesiąc, licząc od daty otrzymania 13 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ECON

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik V do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 dotyczący oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące, licząc od daty otrzymania 18 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: IMCO

- Rozporządzenie delegowane Komisji zmieniające załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 510/2011 w odniesieniu do monitorowania emisji CO2 z nowych lekkich samochodów dostawczych, którym udzielono homologacji typu w wyniku procesu wielostopniowej homologacji typu (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 17 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ENVI (art. 50 Regulaminu), ITRE (art. 50 Regulaminu)

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa iupowszechniania dla programu „Horyzont 2020” –programu ramowego wzakresie badań naukowych iinnowacji (2014–2020) w odniesieniu do Wspólnego Przedsiębiorstwa na rzecz Realizacji Drugiej Wspólnej Inicjatywy Technologicznej w zakresie Leków Innowacyjnych (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa „Clean Sky 2” (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej:: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa na rzecz przemysłu opartego na surowcach pochodzenia biologicznego (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji ustanawiające odstępstwo od rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) nr1290/2013 ustanawiającego zasady uczestnictwa iupowszechniania dla programu „Horyzont 2020” –programu ramowego wzakresie badań naukowych iinnowacji (2014–2020) w odniesieniu do wspólnego przedsiębiorstwa ECSEL (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 2 miesiące, licząc od daty otrzymania 14 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: ITRE

- Rozporządzenie delegowane Komisji w sprawie wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, oraz zmieniające załącznik III do rozporządzenia (UE) nr 305/2011 (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Termin zgłoszenia sprzeciwu: 3 miesiące, licząc od daty otrzymania od dnia odbioru (21 lutego 2014 r.


odesłano do komisji przedmiotowo właściwej: IMCO


4. Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Klaus-Heiner Lehne i Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (zastępca sprawozdawcy Klausa-Heinera Lehne) i Luigi Berlinguer (sprawozdawca), który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Ashleya Foxa, przedstawili sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Evelyne Gebhardt (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO) i Hans-Peter Mayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Raffaele Baldassarre w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Alexandra Thein w imieniu grupy ALDE, Eva Lichtenberger w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Andreasa Schwaba, Ashley Fox w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Alexandrę Thein, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, niezrzeszony, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov i Giuseppe Gargani.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik i António Fernando Correia de Campos.

Głos zabrali: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka i Luigi Berlinguer.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: 26 lutego 2014 r.


5. Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Wdrożenie gwarancji dla młodzieży (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i László Andor (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska w imieniu grupy PPE, Kinga Göncz w imieniu grupy S&D, Nadja Hirsch w imieniu grupy ALDE, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Silvię-Adrianę Ţicău, i Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Franz Obermayr, niezrzeszony, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Davora Iva Stiera, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti i Glenis Willmott.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov i Zbigniew Zaleski.

Głos zabrali: Roberta Angelilli, w celu zadania pytania przez podniesienie niebieskiej kartki (Przewodniczący odebrał zainteresowanej głos ze względu na brak zastosowania odnośnej procedury), László Andor i Dimitrios Kourkoulas.

Debata została zamknięta.


6. Stosunki UE-Szwajcaria (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Stosunki UE-Szwajcaria (2014/2596(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) i László Andor (członek Komisji) wygłosili oświadczenia.

(Mario Borghezio przerwał oświadczenie członka Komisji, wymachując przed nim szwajcarską flagą. Przewodniczący zwrocił się do Mario Borghezio o opuszczenie sali posiedzeń, co ten uczynił).

Głos zabrali: Mairead McGuinness w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, i Philip Claeys niezrzeszony.

Głos zabrali: László Andor i Dimitrios Kourkoulas.

Debata została zamknięta.

°
° ° °

Głos zabrał Bruno Gollnisch w nawiązaniu do wypowiedzi Daniela Cohna-Bendita.

Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 152 ust. 3 Regulaminu Mario Borghezio został usunięty z sali obrad do końca posiedzenia oraz że zgodnie z art. 152 ust. 6 Regulaminu zwróci się do Przewodniczącego o zastosowanie art. 153 Regulaminu.

Głos zabrał David Campbell Bannerman.


PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Polityka spójności (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie 7. i 8. sprawozdania Komisji Europejskiej z postępów unijnej polityki spójności oraz w sprawie sprawozdania strategicznego 2013 dotyczącego realizacji programów na lata 2007–2013 [2013/2008(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0132)


7.2. Optymalne rozwijanie potencjału regionów najbardziej oddalonych (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie optymalnego rozwijania potencjału regionów najbardziej oddalonych poprzez tworzenie synergii między funduszami strukturalnymi i innymi programami Unii Europejskiej [2013/2178(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0133)


7.3. Ocena finansów Unii (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie oceny finansów Unii opartej na uzyskanych wynikach: nowego narzędzia Komisji Europejskiej mającego na celu usprawnienie procedury udzielania absolutorium [2013/2172(INI)] - Komisja Kontroli Budżetowej. Sprawozdawca: Michael Theurer (A7-0068/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0134)


7.4. Wdrożenie interoperacyjnej usługi eCall w całej UE ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wdrożenia interoperacyjnej usługi eCall w całej UE [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

Philippe De Backer (sprawozdawca) zaproponował przełożenie głosowania na sesję w kwietniu 2014 r., zgodnie z art. 177 ust. 4 Regulaminu.

Parlament przyjął ten wniosek.
Głosowanie to zostało zatem przełożone na wspomnianą sesję
.


7.5. Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy z drugiej strony, z wyjątkiem art. 49 ust. 3 tej umowy [12399/2013 - C7-0425/2013- 2012/0219A(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0135)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.6. Umowa o dialogu politycznym i współpracy między WE a Kostaryką, Salwadorem, Gwatemalą, Hondurasem, Nikaraguą i Panamą, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu Unii Europejskiej Umowy o dialogu politycznym i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, a republikami Kostaryki, Salwadoru, Gwatemali, Hondurasu, Nikaragui i Panamy z drugiej strony, w odniesieniu do art. 49 ust. 3 tej umowy [12400/2013 - C7-0426/2013- 2012/0219B(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Renate Weber (A7-0119/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0136)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.7. Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wytycznych dotyczących polityki zatrudnienia państw członkowskich [COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawca: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0137)


7.8. Wspólny system podatku od wartości dodanej * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w zakresie standardowej deklaracji VAT [COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0138)


7.9. Zmiana decyzji 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2009/831/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania [COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0139)


7.10. Zmiana decyzji 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie dotyczące wniosku w sprawie decyzji Rady zmieniającej decyzję 2004/162/WE w zakresie, w jakim ma ona zastosowanie do Majotty począwszy od 1 stycznia 2014 r. [COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT KOMISJI i PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0140)


7.11. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Wstępne sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony [11250/2013 - C7-0351/2013- 2013/0120A(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0093/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0141)


7.12. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między WE a Indonezją, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Indonezji, z drugiej strony, z wyłączeniem kwestii związanych z readmisją [11251/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE)] – Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0134/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0142)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.13. Umowa ramowa o wszechstronnym partnerstwie i współpracy WE-Indonezja w zakresie kwestii dotyczących readmisji *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy ramowej o wszechstronnym partnerstwie i współpracy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi a Republiką Indonezji w zakresie kwestii dotyczących readmisji [11313/2013 - C7-0356/2013- 2013/0120B(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Ana Gomes (A7-0115/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 13)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2014)0143)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.14. Umowa między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie *** (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji o readmisji osób przebywających nielegalnie [10697/2012 - C7-0029/2014- 2012/0122(NLE)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Renate Sommer (A7-0097/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0144)

Parlament wyraził zgodę na zawarcie umowy.


7.15. Zalecenie w sprawie decyzji - Przedłużenie stosowania art. 147 Regulaminu Parlamentu do końca ósmej kadencji parlamentarnej (głosowanie)

Zalecenie w sprawie decyzji B7-0186/2014

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 15)

ZALECENIE W SPRAWIE DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0145)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Pat the Cope Gallagher i Ruža Tomašić, aby zgłosić sprzeciw wobec tego zalecenia w sprawie decyzji.


7.16. Zmiana art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji) Regulaminu Parlamentu Europejskiego *** (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie zmiany art. 166 (głosowanie końcowe) oraz art. 195 ust. 3 (głosowanie w komisji) Regulaminu Parlamentu Europejskiego [2014/2001(REG)] - Komisja Spraw Konstytucyjnych. Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0035/2014)

(Większość kwalifikowana wymagana do przyjęcia poprawek, a zwykła większość do przyjęcia decyzji)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 16)

TEKST ROZPORZĄDZENIA

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt16)

WNIOSEK DOTYCZĄCY DECYZJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0146)


7.17. Jednolity europejski obszar kolejowy ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych kolejowych przewozów pasażerskich oraz zarządzania infrastrukturą kolejową [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 17)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0147)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0147)


PRZEWODNICTWO: Martin SCHULZ
Przewodniczący

8. Uroczyste posiedzenie - Republika Czeska

W godzinach od 12.05 do 12.20 Parlament obradował na uroczystym posiedzeniu z okazji wizyty Miloša Zemana, prezydenta Republiki Czeskiej.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący


9. Głosowanie (ciąg dalszy)

9.1. Krajowe usługi kolejowego transportu pasażerskiego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 18)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0148)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0148)

Wystąpienia

Bogusław Liberadzki złożył poprawkę ustną do poprawki 34; poprawka ta została przyjęta.


9.2. Interoperacyjność systemu kolei ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności systemu kolei w Unii Europejskiej (wersja przekształcona) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 19)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0149)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0149)


9.3. Bezpieczeństwo kolei ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa kolei (wersja przekształcona) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Michael Cramer (A7-0015/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 20)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0150)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0150)


9.4. Agencja Kolejowa Unii Europejskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Agencji Kolejowej Unii Europejskiej i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 21)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0151)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0151)

Wystąpienia

Georges Bach złożył poprawkę ustną do poprawki 76; poprawka ta została przyjęta.


9.5. Normalizacja rachunkowości przedsiębiorstw kolejowych ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 1192/69 w sprawie wspólnych zasad normalizujących rachunkowość przedsiębiorstw kolejowych [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 22)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0152)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0152)

Wystąpienia

Inés Ayala Sender, przed głosowaniem, w sprawie prowadzenia głosowania.


9.6. Zgłaszanie zdarzeń w lotnictwie cywilnym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym, zmiany rozporządzenia (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007 [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawczyni: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 23)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0153)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0153)


9.7. Wdrożenie systemu pokładowego eCall ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymagań dotyczących homologacji typu na potrzeby wdrożenia systemu pokładowego eCall oraz zmieniającego dyrektywę 2007/46/WE [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 24)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0154)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0154)

Wystąpienia

Juan Fernando López Aguilar (przewodniczący komisji LIBE) i Malcolm Harbour (przewodniczący komisji IMCO).


9.8. Pośrednictwo ubezpieczeniowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (wersja przekształcona) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Werner Langen (A7-0085/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 25)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0155)

Wystąpienia

Przed głosowaniem, Werner Langen (sprawozdawca), w sprawie listy do głosowania grupy PPE i z wnioskiem o przełożenie głosowania nad projektem rezolucji ustawodawczej, zgodnie z art. 57 ust. 2 Regulaminu.

Parlament przyjął ten wniosek.

Pytanie zostało w związku z tym uznane za odesłane do właściwej komisji w celu ponownego rozpatrzenia.


9.9. Trzeci program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 26)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0156)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0156)


9.10. Transeuropejskie sieci telekomunikacyjne ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich sieci telekomunikacyjnych, uchylającego decyzję nr 1336/97/WE [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 27)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0157)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0157)


9.11. Dostępność stron internetowych instytucji sektora publicznego ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych instytucji sektora publicznego [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 28)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0158)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0158)


9.12. Wspólne europejskie przepisy dotyczące sprzedaży ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Komisja Prawna. Współsprawozdawcy: Klaus-Heiner Lehne i Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 29)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0159)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0159)


9.13. Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów ***I (głosowanie końcowe)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Debata odbyła się dnia 8 października 2013 (pkt 5 protokołu z dnia 8.10.2013).

Głosowanie nad projektem rezolucji ustawodawczej zostało przełożone dnia 8 października 2013 r. (pkt 9.8 protokołu z dnia 8.10.2013).

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 30)

WNIOSEK KOMISJI oraz POPRAWKI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2014)0160)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2014)0160)

Wystąpienia

Przed głosowaniem Martin Callanan w sprawie listy do głosowania (przewodniczący poinformował, że została ona uaktualniona), Diane Dodds, Renate Sommer, z prośbą o wyjaśnienia w sprawie listy do głosowania (przewodniczący udzielił wyjaśnień), i James Nicholson.


9.14. Długoterminowe finansowanie gospodarki europejskiej (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie długoterminowego finansowania gospodarki europejskiej [2013/2175(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 31)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0161)


9.15. Wykorzystywanie seksualne i prostytucja oraz ich wpływ na równouprawnienie płci (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wykorzystywania seksualnego i prostytucji oraz ich wpływu na równouprawnienie płci [2013/2103(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawczyni: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 32)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0162)


9.16. Promowanie rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie promowania rozwoju za pomocą odpowiedzialnych praktyk biznesowych, w tym w odniesieniu do roli przemysłu wydobywczego w krajach rozwijających się [2013/2126(INI)] - Komisja Rozwoju. Sprawozdawczyni: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 33)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2014)0163)

°
° ° °

Głos zabrał Jean-Pierre Audy, w sprawie przemowy prezydenta Republiki Czeskiej.


10. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

(Głosowanie z wtorku 25/2/2014)

Sprawozdanie Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt i Andrej Plenković

(Głosowanie ze środy 26/02/2014)

Sprawozdanie Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins i Ivana Maletić

Sprawozdanie Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan i Marisa Matias

Sprawozdanie Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Sprawozdanie Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Sprawozdanie Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Sprawozdanie Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy i Charles Tannock

Sprawozdanie Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik i Elena Băsescu

Sprawozdanie Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina i Elena Băsescu

Sprawozdanie Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri w imieniu grupy S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock i Elena Băsescu

Sprawozdanie Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan i Elena Băsescu

Sprawozdanie Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock i Elena Băsescu

Wyjaśnienia dotyczące głosowania będą kontynuowane na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym w czwartek 27 lutego 2014 r.


11. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 14.50 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

12. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


13. Sytuacja na Ukrainie (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja na Ukrainie (2014/2595(RSP))

Štefan Füle (członek Komisji) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra w imieniu grupy PPE, Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski w imieniu grupy EFD, Adrian Severin, niezrzeszony, Elmar Brok, który odpowiedział również na dwa pytania zadane “przez podniesienie niebieskiej kartki” przez Dimitara Stoyanova i Marca Tarabellę, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, który odpowiedział również na pytanie zadane “przez podniesienie niebieskiej kartki” przez Jacka Saryusz-Wolskiego, Werner Schulz, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Juozas Imbrasas, Daniël van der Stoep, który odmówił następnie odpowiedzi na pytanie zadane “przez podniesienie niebieskiej kartki” przez Johannesa Cornelisa van Baalena, Jacek Saryusz-Wolski, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Bernda Posselta, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Bastiaan Belder, Krisztina Morvai, Gunnar Hökmark, Evgeni Kirilov, Anneli Jäätteenmäki, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Charlesa Tannocka, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Marek Siwiec i Gerben-Jan Gerbrandy.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Jelko Kacin, Francisco José Millán Mon, Bogusław Liberadzki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, Pino Arlacchi, Paweł Zalewski, Maria Eleni Koppa, Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete i Tunne Kelam.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emine Bozkurt, Tatjana Ždanoka, Marek Henryk Migalski, Alfreds Rubiks i Dimitar Stoyanov.

Głos zabrał Štefan Füle.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2595 (RSP)) (B7-0219/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2595 (RSP)) (B7-0220/2014);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee i Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie Ukrainy (2014/2595(RSP)) (B7-0221/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor i Justina Vitkauskaite Bernard w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2595(RSP)) (B7-0222/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler i Boris Zala w imieniu grupy S&D, w sprawie situacji na Ukrainie (2014/2595(RSP)) (B7-0223/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2595(RSP)) (B7-0224/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.7 protokołu z dnia 27.2.2014.


14. Sytuacja w Iraku (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Sytuacja w Iraku (2014/2565(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Esther de Lange w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Jelko Kacin w imieniu grupy ALDE, Tarja Cronberg w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Alda Sousa w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer niezrzeszony, Bernd Posselt, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paul Rübig, Silvia Costa, Struan Stevenson, Krzysztof Lisek, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras i Ria Oomen-Ruijten.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrała Sari Essayah, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Struana Stevensona.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Oreste Rossi, Jarosław Leszek Wałęsa, Zdravka Bušić i Metin Kazak.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Jelko Kacin i Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Iraku (2014/2565 (RSP)) (B7-0188/2014);

- Charles Tannock i Struan Stevenson w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0189/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa i Pino Arlacchi w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0190/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu i Davor Ivo Stier w imieniu grupy PPE, w sprawie sytuacji w Iraku (2014/2565 (RSP)) (B7-0191/2014);

- Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0192/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0193/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.8 protokołu z dnia 27.2.2014.


15. Stosowanie uzbrojonych dronów (debata)

Oświadczenie Wiceprzewodniczącej Komisji / Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa: Stosowanie uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (urzędujący Przewodniczący Rady) wygłosił oświadczenie w imieniu Catherine Ashton (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Głos zabrali: Michael Gahler w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Sarah Ludford w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, Sampo Terho w imieniu grupy EFD, Ewald Stadler niezrzeszony, Krzysztof Lisek, Maria Eleni Koppa, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu i Pino Arlacchi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jaroslav Paška i Krisztina Morvai.

Głos zabrał Dimitrios Kourkoulas.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli i Anne Delvaux w imieniu grupy PPE, w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP)) (B7-0201/2014);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda i Iñaki Irazabalbeitia Fernández w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów 2014/2567(RSP) (B7-0202/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst i Younous Omarjee w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP)) (B7-0203/2014);

- Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi i Liisa Jaakonsaari w imieniu grupy S&D, w sprawie ram prawnych wykorzystywania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP)) (B7-0204/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden i Sajjad Karim w imieniu grupy ECR, w sprawie wykorzystywania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP)) (B7-0205/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin i Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, w sprawie ram prawnych stosowania uzbrojonych dronów (2014/2567(RSP)) (B7-0206/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 27.2.2014.


16. Sytuacja w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) (debata)

Sprawozdanie w sprawie sytuacji praw podstawowych w Unii Europejskiej (2012) [2013/2078(INI)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Louis Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Ádám Kósa (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Antigoni Papadopoulou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Edit Bauer w imieniu grupy PPE, Monika Flašíková Beňová w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR, i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Othmar KARAS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Krisztina Morvai ,niezrzeszona, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra, Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Kinga Göncz, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Krisztinę Morvai, Alajos Mészáros, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu i Andrej Plenković.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Iosif Matula i László Tőkés.

Głos zabrali: Viviane Reding i Louis Michel.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.10 protokołu z dnia 27.2.2014.


17. Europejski nakaz dochodzeniowy ***I - Europejski nakaz aresztowania (debata)

Sprawozdanie w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Sprawozdanie zawierające zalecenia dla Komisji w sprawie przeglądu europejskiego nakazu aresztowania [2013/2109(INL)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo i Sarah Ludford przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Carlos Coelho, w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, w imieniu grupy S&D, Judith Sargentini, w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope, w imieniu grupy ECR, Nikola Vuljanić, w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten, w imieniu grupy EFD, i Anna Maria Corazza Bildt.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena, James Nicholson i Davor Ivo Stier.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Viviane Reding, Nuno Melo i Sarah Ludford, która odpowiesdziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Gerarda Battena.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.2 protokołu z dnia 27.2.2014 i pkt 10.11 protokołu z dnia 27.2.2014.


18. Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy UE i Indonezją dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE *** - Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

Oświadczenie Komisji: Dobrowolna umowa o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską a Republiką Indonezji dotycząca egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium UE (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot przedstawił sprawozdanie.

Janez Potočnik (członek Komisji) wygłosił oświadczenie.

Głos zabrali: Kriton Arsenis (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Elisabeth Köstinger w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, i Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Adam Bielan.

Głos zabrali: Janez Potočnik i Yannick Jadot.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu, w celu podsumowania debaty:

- Yannick Jadot i Vital Moreira, w imeiniu komisji INTA, w sprawie zawarcia dobrowolnej umowy o partnerstwie pomiędzy Unią Europejską i Republiką Indonezji dotyczącej egzekwowania prawa, zarządzania i handlu w dziedzinie leśnictwa oraz handlu produktami z drewna wprowadzanymi na terytorium Unii Europejskiej (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.4 protokołu z dnia 27.2.2014 i pkt 10.12 protokołu z dnia 27.2.2014.


19. Archipelag Svalbard i jego zasoby rybne (debata)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000001/2014), które skierował Jarosław Leszek Wałęsa, w imieniu komisji PECH, do Komisji: Status prawny archipelagu Svalbard i jego zasobów rybnych (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa rozwinął pytanie.

Janez Potočnik (członek Komisji) odpowiedział na pytanie.

Głos zabrali: Carmen Fraga Estévez w imieniu grupy PPE, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Isabella Lövin w imieniu grupy Verts/ALE, i Maria do Céu Patrão Neves.

Głos zabrał Janez Potočnik.

Debata została zamknięta.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 529.494/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności