Kazalo 
Zapisnik
PDF 280kWORD 216k
Sreda, 26. februar 2014 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)
 3.Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)
 4.Skupno evropsko prodajno pravo ***I (razprava)
 5.Izvajanje programa Jamstvo za mlade (razprava)
 6.Odnosi med EU in Švico (razprava)
 7.Čas glasovanja
  7.1.Kohezijska politika (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.2.Čim boljše izkoriščanje potenciala najbolj oddaljenih regij (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.3.Ocena financ Unije (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.4.Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.5.Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadororjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo z izjemo člena 49(3) Sporazuma *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.6.Sporazm o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.7.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.8.Skupni sistem davka na dodano vrednost * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.9.Sprememba Odločbe 2009/831/ES glede obdobja njene uporabe * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.10.Sprememba Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1. januarja 2014 * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.11.Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.12.Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.13.Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  7.14.Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja *** (glasovanje)
  7.15.Priporočilo sklepa - podaljšanje veljavnosti člena 147 Poslovnika Parlamenta do konca osmega parlamentarnega obdobja (glasovanje)
  7.16.Sprememba členov 166 (Končno glasovanje) in 195(3) (Glasovanje v odboru) Poslovnika Parlamenta *** (glasovanje)
  7.17.Enotno evropsko železniško območje ***I (glasovanje)
 8.Slavnostna seja - Češka republika
 9.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  9.1.Domače storitve železniškega potniškega prevoza ***I (glasovanje)
  9.2.Interoperabilnost železniškega sistema ***I (glasovanje)
  9.3.Varnost na železnici ***I (glasovanje)
  9.4.Agencija Evropske unije za železniški promet ***I (glasovanje)
  9.5.Normalizacija kontov železniških podjetij ***I (glasovanje)
  9.6.Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu ***I (glasovanje)
  9.7.Uvedba avtomobilskega sistema eCall ***I (glasovanje)
  9.8.Zavarovalno posredovanje ***I (glasovanje)
  9.9.Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020 ***I (glasovanje)
  9.10.Vseevropska telekomunikacijska omrežja ***I (glasovanje)
  9.11.Dostopnost spletišč organov javnega sektorja ***I (glasovanje)
  9.12.Skupno evropsko prodajno pravo ***I (glasovanje)
  9.13.Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov ***I (končno glasovanje)
  9.14.Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva (glasovanje)
  9.15.Spolno izkoriščanje in prostitucija ter njun vpliv na enakost spolov (glasovanje)
  9.16.Spodbujanje razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami (glasovanje)
 10.Obrazložitve glasovanja
 11.Popravki in namere glasovanja
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Razmere v Ukrajini (razprava)
 14.Razmere v Iraku (razprava)
 15.Uporaba oboroženih brezpilotnih letal (razprava)
 16.Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012) (razprava)
 17.Evropski preiskovalni nalog ***I - Evropski nalog za prijetje (razprava)
 18.Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** - Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (razprava)
 19.Otočje Svalbard in njegovi ribolovni viri (razprava)
 20.Dnevni red naslednje seje
 21.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jacek PROTASIEWICZ
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 08.35.


2. Izvedbeni ukrepi (člen 88 Poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Uredba Komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi s podsistemom „tirna vozila – lokomotive in potniška tirna vozila“ železniškega sistema v Evropski uniji (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - rok: 07/05/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o določitvi podrobnih pravil o naložitvi glob in periodičnih denarnih kazni ter o preklicu priznanja organizacij za tehnični nadzor in pregled ladij v skladu s členoma 6 in 7 Uredbe (ES) št. 391/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - rok: 24/05/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Direktiva Komisije o spremembi dodatka C Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede TCEP, TCPP in TDCP (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - rok: 21/05/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Direktiva Komisije o spremembi Dodatka C Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač glede bisfenola A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - rok: 21/05/2014)
posredovano pristojni: IMCO

- Uredba Komisije o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z „varnostjo v železniških predorih“ železniškega sistema Evropske unije - Pravni del (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - rok: 13/05/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklep Komisije o pooblastitvi Slovaške republike in Združenega kraljestva, da odstopata od nekaterih skupnih predpisov za varnost v letalstvu v skladu s členom 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - rok: 05/05/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklep Komisije o določitvi okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje tekstilnim izdelkom (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - rok: 13/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o metodah vzorčenja in analitskih metodah za nadzor vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB v nekaterih živilih ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - rok: 19/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta glede mejnih vrednosti ostankov za ametoktradin, azoksistrobin, cikloksidim, ciflutrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, fludioksonil, fluopiram, flutriafol, fluksapiroksad, glufosinat-amonij, imidakloprid, indoksakarb, MCPA, metoksifenozid, pentiopirad, spinetoram in trifloksistrobin v ali na nekaterih proizvodih (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - rok: 14/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za bentiavalikarb, ciazofamid, cihalofop-butil, forklorfenuron, pimetrozin in siltiofam v ali na nekaterih proizvodih (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - rok: 05/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - rok: 15/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o določitvi zahtev za okoljsko primerno zasnovo prezračevalnih enot (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - rok: 18/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 823/2012 glede datuma poteka veljavnosti registracije aktivne snovi ciflutrin (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - rok: 20/04/2014)
posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika)
mnenje: AGRI, IMCO (člen 50 Poslovnika)

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 142/2011 glede uporabe živalskih stranskih proizvodov in pridobljenih proizvodov kot goriva v kurilnih napravah (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - rok: 20/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Direktiva Komisije o spremembi Direktive 2007/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s splošnim poklicnim znanjem in zdravstvenimi zahtevami ter zahtevami glede dovoljenj - pravni del (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - rok: 22/05/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe Komisije (EU) št. 383/2012 o določitvi tehničnih zahtev v zvezi z vozniškimi dovoljenji, ki vključujejo medij za shranjevanje (mikročip) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - rok: 08/05/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Direktiva Komisije o spremembi prilog I in II k Direktivi 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - rok: 07/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o spremembi Sklepa 2012/481/EU o okoljskih merilih za podelitev znaka EU za okolje za tiskan papir (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - rok: 13/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklep Komisije o pooblastitvi Združenega kraljestva, da odstopa od nekaterih skupnih predpisov za letalsko varnost v skladu s členom 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - rok: 06/05/2014)
posredovano pristojni: TRAN

- Sklep Komisije o spremembi odločb 2006/799/ES, 2007/64/ES, 2009/300/ES, 2009/894/ES ter sklepov 2011/330/EU, 2011/331/EU in 2011/337/EU zaradi podaljšanja veljavnosti okoljskih meril za podelitev znaka EU za okolje nekaterim izdelkom (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - rok: 22/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 1166/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o raziskovanjih strukture kmetijskih gospodarstev in raziskovanju metod kmetijske proizvodnje v zvezi s seznamom značilnosti, ki se zbirajo v raziskovanju o strukturi kmetijskih gospodarstev 2016 (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - rok: 21/05/2014)
posredovano pristojni: AGRI

- Direktiva Komisije o spremembi Priloge II k Direktivi 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu podzemne vode pred onesnaževanjem in poslabšanjem (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - rok: 26/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 582/2011 glede spremljanja trdnih delcev z vgrajenim sistemom za diagnostiko na vozilu zaradi prilagajanja tehničnemu napredku (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - rok: 15/05/2014)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: IMCO

- Uredba Komisije o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede Pojasnila 21 Odbora za pojasnjevanje mednarodnih standardov računovodskega poročanja (Besedilo velja za EGP) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - rok: 13/05/2014)
posredovano pristojni: ECON (člen 50 Poslovnika)
mnenje: JURI (člen 50 Poslovnika)


3. Delegirani akti (člen 87a Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi z neposrednim, znatnim in predvidljivim učinkom pogodb v Uniji ter preprečitvijo izogibanja predpisom in obveznostim (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Rok za nasprotovanje: en mesec od datuma prejema 13. februarja 2014.

posredovano pristojni: ECON

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge V k Uredbi(EU)št. 305/2011 glede ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Rok za nasprotovanje: tri mesece od datuma prejema 18. februarja 2014.

posredovano pristojni: IMCO

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II k Uredbi(EU) št. 510/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja emisij CO2 iz novih lahkih gospodarskih vozil, homologiranih s postopkom večstopenjske homologacije (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 17. februarja 2014.

posredovano pristojni: ENVI (člen 50 Poslovnika), ITRE (člen 50 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o uvedbi odstopanja od Uredbe(EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov glede Skupnega podjetja za pobudo za inovativna zdravila 2 (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o določitvi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem „Čisto nebo 2“ (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o določitvi odstopanja od Uredbe (EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) - Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem za industrijske panoge, ki temeljijo na rabi biomase (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Delegirana uredba Komisije o uvedbi odstopanja od Uredbe(EU) št. 1290/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za sodelovanje v okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) – Obzorje 2020 ter za razširjanje njegovih rezultatov v zvezi s Skupnim podjetjem ECSEL (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Rok za nasprotovanje: dva meseca od datuma prejema 14. februarja 2014.

posredovano pristojni: ITRE

- Priloga k delegirani uredbi Komisije o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 305/2011 o vzorcu, ki se uporablja za pripravo izjave o lastnostih gradbenih proizvodov C(2014)01014 - 2014/2605(DEA)

Rok za nasprotovanje: tri mesece od datuma prejema 21. februarja 2014.

posredovano pristojni: IMCO


4. Skupno evropsko prodajno pravo ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Soporočevalca: Klaus-Heiner Lehne in Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (namestnik poročevalca Klaus-Heinerja Lehneja) in Luigi Berlinguer (poročevalec), ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Ashley Fox, sta predstavila poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Evelyne Gebhardt (pripravljavka mnenja odbora IMCO) in Hans-Peter Mayer (pripravljavec mnenja odbora IMCO), Raffaele Baldassarre v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Alexandra Thein v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Andreas Schwab, Ashley Fox v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner samostojni poslanec, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov in Giuseppe Gargani.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik in António Fernando Correia de Campos.

Govorili so Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka in Luigi Berlinguer.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 9.12 zapisnika z dne 26.2.2014.


5. Izvajanje programa Jamstvo za mlade (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izvajanje programa Jamstvo za mlade (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in László Andor (član Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joanna Katarzyna Skrzydlewska v imenu skupine PPE, Kinga Göncz v imenu skupine S&D, Nadja Hirsch v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Ruža Tomašić v imenu skupine ECR, Patrick Le Hyaric v imenu skupine GUE/NGL, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Silvia-Adriana Ţicău, in Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD.

PREDSEDSTVO: Rainer WIELAND
podpredsednik

Govorili so Franz Obermayr samostojni poslanec, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti in Glenis Willmott.

Po postopku "catch the eye" so govorili Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov in Zbigniew Zaleski.

Govorili so Roberta Angelilli, ki je z dvigom modrega kartončka hotela postaviti vprašanje (predsednik ji je vzel besedo, ker njen govor ni bil vprašanje z dvigom modrega kartončka), László Andor in Dimitrios Kourkoulas.

Razprava se je zaključila.


6. Odnosi med EU in Švico (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Odnosi med EU in Švico (2014/2596(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) in László Andor (član Komisije) sta podala izjavi.

(Mario Borghezio je prekinil izjavo člana Komisije, mahajoč pred njim s švicarsko zastavo. Predsednik ga je pozval, naj zapusti sejno dvorano. Mario Borghezio je to tudi storil).

Govorili so Mairead McGuinness v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Vicky Ford v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, in Philip Claeys samostojni poslanec.

Govorila sta László Andor in Dimitrios Kourkoulas.

Razprava se je zaključila.

°
° ° °

Govoril je Bruno Gollnisch o govoru Daniela Cohn-Bendita.

Predsedujoči je dejal, da se Maria Borghezia v skladu s členom 152(3) Poslovnika za preostanek seje odstrani iz sejne dvorane in da bo v skladu s členom 152(6) od predsednika zahteval uporabo člena 153 Poslovnika.

Govoril je David Campbell Bannerman.


PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

7. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


7.1. Kohezijska politika (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o 7. in 8. poročilu Komisije o napredku kohezijske politike Evropske unije ter strateškem poročilu 2013 o izvajanju programov 2007–2013 [2013/2008(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0132)


7.2. Čim boljše izkoriščanje potenciala najbolj oddaljenih regij (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o čim boljšem izkoriščanju potenciala najbolj oddaljenih regij z ustvarjanjem sinergije med strukturnimi skladi in drugimi programi EU [2013/2178(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalec: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0133)


7.3. Ocena financ Unije (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o oceni financ Unije glede na dosežene rezultate: novo orodje za boljši postopek razrešnice Evropski komisiji [2013/2172(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Poročevalec: Michael Theurer (A7-0068/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0134)


7.4. Uvedba medobratovalne vseevropske storitve eCall ***I (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi medobratovalne vseevropske storitve eCall [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

Philippe De Backer (poročevalec) je predlagal preložitev glasovanja na delno zasedanje aprila 2014 v skladu s členom 177(4) Poslovnika.

Parlament je predlog sprejel.

S tem je bilo glasovanje preloženo na aprilsko delno zasedanje.


7.5. Sporazum o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadororjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo z izjemo člena 49(3) Sporazuma *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Evropske unije, sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Kostariko, Republiko Salvador, Republiko Gvatemalo, Republiko Honduras, Republiko Nikaragvo in Republiko Panamo na drugi strani z izjemo člena 49(3) Sporazuma [12399/2013 - C7-0425/2013- 2012/0219A(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0135)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.6. Sporazm o političnem dialogu in sodelovanju med EU in Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma o političnem dialogu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter republikami Kostariko, Salvadorjem, Gvatemalo, Hondurasom, Nikaragvo in Panamo na drugi strani, kar zadeva člen 49(3) Sporazuma, v imenu Evropske unije [12400/2013 - C7-0426/2013- 2012/0219B(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Renate Weber (A7-0119/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0136)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.7. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0137)


7.8. Skupni sistem davka na dodano vrednost * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede standardnega obračuna DDV [COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0138)


7.9. Sprememba Odločbe 2009/831/ES glede obdobja njene uporabe * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2009/831/ES glede obdobja njene uporabe [COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0139)


7.10. Sprememba Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1. januarja 2014 * (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o spremembi Odločbe 2004/162/ES glede njene uporabe za Mayotte od 1. januarja 2014 [COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG KOMISIJE in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0140)


7.11. Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Vmesno poročilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom [11250/2013 - C7-0351/2013- 2013/0120A(NLE)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A7-0093/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0141)


7.12. Okirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani, razen zadev v zvezi s ponovnim sprejemom [11251/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE)] – Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A7-0134/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0142)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.13. Okvirni sporazum o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in Indonezijo glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Okvirnega sporazuma o obsežnem partnerstvu in sodelovanju med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Indonezijo na drugi strani glede zadev v zvezi s ponovnim sprejemom [11313/2013 - C7-0356/2013- 2013/0120B(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Ana Gomes (A7-0115/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2014)0143)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.14. Sporazum med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja *** (glasovanje)

Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Turčijo o ponovnem sprejemu oseb, ki prebivajo brez dovoljenja [10697/2012 - C7-0029/2014- 2012/0122(NLE)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Renate Sommer (A7-0097/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0144)

Parlament je odobril sklenitev sporazuma.


7.15. Priporočilo sklepa - podaljšanje veljavnosti člena 147 Poslovnika Parlamenta do konca osmega parlamentarnega obdobja (glasovanje)

Priporočilo: sklepa B7-0186/2014

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 15)

PRIPOROČILO SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0145)

Govorila sta

pred glasovanjem Pat the Cope Gallagher in Ruža Tomašić, ki sta izrazila svoje nasprotovanje temu priporočilu sklepa.


7.16. Sprememba členov 166 (Končno glasovanje) in 195(3) (Glasovanje v odboru) Poslovnika Parlamenta *** (glasovanje)

Poročilo o spremembi člena 166 Poslovnika Parlamenta o končnem glasovanju in člena 195(3) Poslovnika Parlamenta o glasovanju v odboru [2014/2001(REG)] - Odbor za ustavne zadeve. Poročevalec: Carlo Casini (A7-0035/2014)

(za sprejetje predlogov sprememb potrebna kvalificirana večina, za sprejetje sklepa potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 16)

BESEDILO POSLOVNIKA

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka16)

PREDLOG SKLEPA

Sprejeto (P7_TA(2014)0146)


7.17. Enotno evropsko železniško območje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 17)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0147)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0147)


PREDSEDSTVO: Martin SCHULZ
predsednik

8. Slavnostna seja - Češka republika

Parlament se je od 12.05 do 12.20 sestal na slavnostni seji ob obisku predsednika Češke republike Miloša Zemana.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik


9. Čas glasovanja (nadaljevanje)

9.1. Domače storitve železniškega potniškega prevoza ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1370/2007 v zvezi z odprtjem trga za domače storitve železniškega potniškega prevoza [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 18)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0148)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0148)

Govoril je

Bogusław Liberadzki, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 34, ki je bil upoštevan.


9.2. Interoperabilnost železniškega sistema ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji (prenovitev) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 19)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0149)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0149)


9.3. Varnost na železnici ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti na železnici (prenovitev) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Michael Cramer (A7-0015/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 20)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0150)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0150)


9.4. Agencija Evropske unije za železniški promet ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji Evropske unije za železniški promet in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 21)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0151)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0151)

Govoril je

Georges Bach, ki je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 76, ki je bil upoštevan.


9.5. Normalizacija kontov železniških podjetij ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 1192/69 o skupnih pravilih za normalizacijo kontov železniških podjetij [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 22)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0152)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0152)

Govorila je

Inés Ayala Sender, pred glasovanjem, o njegovem poteku.


9.6. Poročanje o dogodkih v civilnem letalstvu ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu ter spremembi Uredbe (EU) št. 996/2010 in razveljavitvi Direktive št. 2003/42/ES, Uredbe Komisije (ES) št. 1321/2007 in Uredbe Komisije (ES) št. 1330/2007 [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 23)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0153)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0153)


9.7. Uvedba avtomobilskega sistema eCall ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zahtevah za homologacijo za uvedbo avtomobilskega sistema eCall in spremembi Direktive 2007/46/ES [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalka: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 24)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0154)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0154)

Govorila sta

Juan Fernando López Aguilar (predsednik odbora LIBE) in Malcolm Harbour (predsednik odbora IMCO).


9.8. Zavarovalno posredovanje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju (prenovitev) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Werner Langen (A7-0085/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 25)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0155)

Govoril je

Werner Langen (poročevalec), pred glasovanjem, o glasovalnem seznamu skupine PPE. V skladu s členom 57(2) Poslovnika je tudi predlagal preložitev glasovanja o predlogu zakonodajne resolucije.

Parlament je predlog sprejel.

S tem se šteje, da je bila zadeva vrnjena pristojnemu odboru v ponovno obravnavo.


9.9. Tretji program ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014-2020 ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Zdravje za rast, tretjega večletnega programa ukrepov EU na področju zdravja za obdobje 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 26)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0156)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0156)


9.10. Vseevropska telekomunikacijska omrežja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropska telekomunikacijska omrežja in razveljavitvi Odločbe št. 1336/97/ES [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 27)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0157)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0157)


9.11. Dostopnost spletišč organov javnega sektorja ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti spletišč organov javnega sektorja [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 28)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0158)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0158)


9.12. Skupno evropsko prodajno pravo ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnem evropskem prodajnem pravu [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Soporočevalca: Klaus-Heiner Lehne in Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 29)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0159)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0159)


9.13. Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih in povezanih izdelkov ***I (končno glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalka: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Razprava je potekala 8. oktobra 2013 (točka 5 zapisnika z dne 8.10.2013).

Glasovanje o predlogu zakonodajne resolucije je bilo preloženo 8. oktobra 2013 (točka 9.8 zapisnika z dne 8.10.2013).

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 30)

PREDLOG KOMISIJE IN PREDLOGI SPREMEMB

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2014)0160)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0160)

Govorili so

Pred glasovanjem Martin Callanan o glasovalnem seznamu (predsednik je potrdil, da je bil posodobljen), Diane Dodds, Renate Sommer, ki sta zahtevali pojasnila o glasovalnem seznamu (predsednik je zadevo pojasnil), in James Nicholson.


9.14. Dolgoročno financiranje evropskega gospodarstva (glasovanje)

Poročilo o dolgoročnem financiranju evropskega gospodarstva [2013/2175(INI)] - Odbor za ekonomske in monetarne zadeve. Poročevalec: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 31)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0161)


9.15. Spolno izkoriščanje in prostitucija ter njun vpliv na enakost spolov (glasovanje)

Poročilo o spolnem izkoriščanju in prostituciji ter njunem vplivu na enakost spolov [2013/2103(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 32)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0162)


9.16. Spodbujanje razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami (glasovanje)

Poročilo o spodbujanju razvoja z odgovornimi poslovnimi praksami, vključno z vlogo ekstraktivne industrije v državah v razvoju [2013/2126(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalka: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 33)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2014)0163)

°
° ° °

Govoril je Jean-Pierre Audy o nagovoru predsednika Češke republike.


10. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Čas glasovanja v torek, 25.februarja 2014

Poročilo: Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt in Andrej Plenković

(Čas glasovanja v sredo, 26. februarja 2014)

Poročilo: Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins in Ivana Maletić

Poročilo: Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan in Marisa Matias

Poročilo: Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Poročilo: Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik in Elena Băsescu

Poročilo: Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Poročilo: Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy in Charles Tannock

Poročilo: Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik in Elena Băsescu

Poročilo: Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina in Elena Băsescu

Poročilo: Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri v imenu skupine S&D, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock in Elena Băsescu

Poročilo: Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan in Elena Băsescu

Poročilo: Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock in Elena Băsescu

Razlage glasovanja se bodo nadaljevale na jutrišnji seji, v četrtek, 27. februarja 2014.


11. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Po tem roku bo seznam popravkov in namer glasovanj zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 14.50, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

12. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


13. Razmere v Ukrajini (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Ukrajini (2014/2595(RSP))

Štefan Füle (član Komisije) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Jacek Olgierd Kurski v imenu skupine EFD, Adrian Severin samostojni poslanec, Elmar Brok, ki je odgovoril tudi na vprašanji, ki sta ju z dvigom modrega kartončka postavila Dimitar Stoyanov in Marc Tarabella, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Juozas Imbrasas, Daniël van der Stoep, ki nato ni hotel odgovoriti na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartočka postavil Johannes Cornelis van Baalen, Jacek Saryusz-Wolski, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Bernd Posselt, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Bastiaan Belder, Krisztina Morvai, Gunnar Hökmark, Evgeni Kirilov, Anneli Jäätteenmäki, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Charles Tannock, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Marek Siwiec in Gerben-Jan Gerbrandy.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Jelko Kacin, Francisco José Millán Mon, Bogusław Liberadzki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, Pino Arlacchi, Paweł Zalewski, Maria Eleni Koppa, Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emine Bozkurt, Tatjana Ždanoka, Marek Henryk Migalski, Alfreds Rubiks in Dimitar Stoyanov.

Govoril je Štefan Füle.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR o razmerah v Ukrajini (2014/2595 (RSP)) (B7-0219/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere in Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE o razmerah v Ukrajini (2014/2595 (RSP)) (B7-0220/2014);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee in Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL o Ukrajini (2014/2595(RSP)) (B7-0221/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor in Justina Vitkauskaite Bernard v imenu skupine ALDE o razmerah v Ukrajini (2014/2595(RSP)) (B7-0222/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler in Boris Zala v imenu skupine S&D o razmerah v Ukrajini (2014/2595(RSP)) (B7-0223/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand in Helga Trüpel v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Ukrajini (2014/2595(RSP)) (B7-0224/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.7 zapisnika z dne 27.2.2014.


14. Razmere v Iraku (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Razmere v Iraku (2014/2565(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Esther de Lange v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Jelko Kacin v imenu skupine ALDE, Tarja Cronberg v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Alda Sousa v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Bernd Posselt, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Silvia Costa, Struan Stevenson, Krzysztof Lisek, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras in Ria Oomen-Ruijten.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorila je Sari Essayah, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Struan Stevenson.

Po postopku "catch the eye" so govorili Oreste Rossi, Jarosław Leszek Wałęsa, Zdravka Bušić in Metin Kazak.

Govoril je Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Jelko Kacin in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE o razmerah v Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0188/2014);

- Charles Tannock in Struan Stevenson v imenu skupine ECR o razmerah v Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0189/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D o razmerah v Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0190/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu in Davor Ivo Stier v imenu skupine PPE o razmerah v Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0191/2014);

- Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0192/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Iraku (2014/2565(RSP)) (B7-0193/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 27.2.2014.


15. Uporaba oboroženih brezpilotnih letal (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Uporaba oboroženih brezpilotnih letal (2014/2567(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (predsedujoči Svetu) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Barbara Lochbihler v imenu skupine Verts/ALE, Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL, Sampo Terho v imenu skupine EFD, Ewald Stadler samostojni poslanec, Krzysztof Lisek, Maria Eleni Koppa, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu in Pino Arlacchi.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Jaroslav Paška in Krisztina Morvai.

Govoril je Dimitrios Kourkoulas.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli in Anne Delvaux v imenu skupine PPE o uporabi oboroženih brezpilotnih letal (2014/2567(RSP)) (B7-0201/2014);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda in Iñaki Irazabalbeitia Fernández v imenu skupine Verts/ALE o uporabi oboroženih brezpilotnih letal (2014/2567(RSP)) (B7-0202/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst in Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGLo uporabi oboroženih brezpilotnih letal (2014/2567(RSP)) (B7-0203/2014);

- Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi in Liisa Jaakonsaari v imenu skupine S&Do pravnem okviru za uporabo oboroženih brezpilotnih letal (2014/2567(RSP)) (B7-0204/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden in Sajjad Karim v imenu skupine ECR o uporabi oboroženih brezpilotnih letal (2014/2567(RSP)) (B7-0205/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin in Nathalie Griesbeck v imenu skupine ALDE o pravnem okviru za uporabo oboroženih brezpilotnih letal (2014/2567(RSP)) (B7-0206/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 27.2.2014.


16. Razmere na področju temeljnih pravic v Evropski uniji (2012) (razprava)

Poročilo o razmerah na področju temeljnih pravic v Evropski uniji v letu 2012 [2013/2078(INI)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Louis Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel je predstavil poročilo.

Govorila je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Ádám Kósa (pripravljavec mnenja odbora EMPL), Antigoni Papadopoulou (pripravljavka mnenja odbora FEMM), Edit Bauer v imenu skupine PPE, Monika Flašíková Beňová v imenu skupine S&D, Renate Weber v imenu skupine ALDE, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, Cristiana Muscardini v imenu skupine ECR, in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL.

PREDSEDSTVO: Othmar KARAS
podpredsednik

Govorili so Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Krisztina Morvai samostojna poslanka, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra, Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Kinga Göncz, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Krisztina Morvai, Alajos Mészáros, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu in Andrej Plenković.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Iosif Matula in László Tőkés.

Govorila sta Viviane Reding in Louis Michel.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.10 zapisnika z dne 27.2.2014.


17. Evropski preiskovalni nalog ***I - Evropski nalog za prijetje (razprava)

Poročilo o osnutku direktive Evropskega parlamenta in Sveta o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalec: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Poročilo s priporočili Komisiji o reviziji evropskega naloga za prijetje [2013/2109(INL)] - Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve. Poročevalka: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo in Sarah Ludford sta predstavila svoji poročili.

Govoria je Viviane Reding (podpredsednica Komisije).

Govorili so Carlos Coelho v imenu skupine PPE, Birgit Sippel v imenu skupine S&D, Judith Sargentini v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Nikola Vuljanić v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine EFD, in Anna Maria Corazza Bildt.

PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

Govorili so Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten, James Nicholson in Davor Ivo Stier.

Po postopku "catch the eye" so govorili Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan in Jaroslav Paška.

Govorili so Viviane Reding, Nuno Melo in Sarah Ludford, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Gerard Batten.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 27.2.2014 in točka 10.11 zapisnika z dne 27.2.2014.


18. Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo *** - Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (razprava)

Priporočilo o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

Izjava Komisije: Prostovoljni sporazum o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot je predstavil poročilo.

Janez Potočnik (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Kriton Arsenis (pripravljavec mnenja odbora DEVE), Elisabeth Köstinger v imenu skupine PPE, David Martin v imenu skupine S&D, Catherine Bearder v imenu skupine ALDE, in Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL.

Po postopku "catch the eye" je govoril Adam Bielan.

Govorila sta Janez Potočnik in Yannick Jadot.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 110(2) Poslovnika zaključi razprava:

- Yannick Jadot in Vital Moreira v imenu odbora INTA o sklenitvi prostovoljnega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Indonezijo o izvrševanju zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v Evropsko unijo (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.4 zapisnika z dne 27.2.2014 in točka 10.12 zapisnika z dne 27.2.2014.


19. Otočje Svalbard in njegovi ribolovni viri (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000001/2014), ki ga je postavil Jarosław Leszek Wałęsa v imenu odbora PECH Komisiji: Pravni status otočja Svalbard in njegovi ribolovni viri (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa je predstavil vprašanje.

Janez Potočnik (član Komisije) je odgovoril na vprašanje.

Govorili so Carmen Fraga Estévez v imenu skupine PPE, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Isabella Lövin v imenu skupine Verts/ALE, in Maria do Céu Patrão Neves.

Govoril je Janez Potočnik.

Razprava se je zaključila.


20. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 529.494/OJJE).


21. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov