Index 
Protokoll
PDF 281kWORD 173k
Onsdagen den 26 februari 2014 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 3.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 4.Gemensam europeisk köplag ***I (debatt)
 5.Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)
 6.Förbindelserna mellan EU och Schweiz (debatt)
 7.Omröstning
  
7.1.Sammanhållningspolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.2.Att optimera de yttersta randområdenas potential (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.3.Utvärderingen av unionens finanser (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.4.Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.5.Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, med undantag för artikel 49.3 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.6.Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, vad gäller artikel 49.3 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.7.Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.8.Ett gemensamt system för mervärdesskatt * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.9.Ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningstperiod * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.10.Ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.11.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.12.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien med undantag för ärenden som rör återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.13.Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien vad gäller ärenden som rör återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
7.14.Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)
  
7.15.Rekommendation till beslut - Förlängning av undantagen enligt artikel 147 i parlamentets arbetsordning fram till slutet av parlamentets åttonde valperiod (omröstning)
  
7.16.Ändring av artiklarna 166 (slutomröstning) och 195.3 (omröstningar i utskott) i parlamentets arbetsordning *** (omröstning)
  
7.17.Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I (omröstning)
 8.Högtidligt möte - Republiken Tjeckien
 9.Omröstning (fortsättning)
  
9.1.Inrikes persontrafik på järnväg ***I (omröstning)
  
9.2.Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I (omröstning)
  
9.3.Järnvägssäkerhet ***I (omröstning)
  
9.4.Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I (omröstning)
  
9.5.Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (omröstning)
  
9.6.Rapportering om händelser inom civil luftfart ***I (omröstning)
  
9.7.Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I (omröstning)
  
9.8.Försäkringsförmedling ***I (omröstning)
  
9.9.Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I (omröstning)
  
9.10.Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I (omröstning)
  
9.11.Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I (omröstning)
  
9.12.Gemensam europeisk köplag ***I (omröstning)
  
9.13.Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I (slutomröstning)
  
9.14.Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (omröstning)
  
9.15.Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (omröstning)
  
9.16.Främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Situationen i Ukraina (debatt)
 14.Situationen i Irak (debatt)
 15.Användningen av bestyckade drönare (debatt)
 16.De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (debatt)
 17.En europeisk utredningsorder ***I - Den europeiska arresteringsordern (debatt)
 18.Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU *** - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (debatt)
 19.Svalbards och dess fiskeresurser (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jacek PROTASIEWICZ
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 08.35.


2. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens förordning om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (D026966/03 - 2014/2570(RPS) - tidsfrist: 07/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om närmare bestämmelser för föreläggande av böter och viten och återkallelse av erkännande av organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg enligt artiklarna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 (D028008/04 - 2014/2608(RPS) - tidsfrist: 24/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa tillägg C till bilaga II till den tekniska utvecklingen (TCEP/TCPP/TDCP) (D029354/03 - 2014/2601(RPS) - tidsfrist: 21/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens direktiv om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet vad gäller bisfenol A (D029355/04 - 2014/2602(RPS) - tidsfrist: 21/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende ”säkerhet i järnvägstunnlar” i järnvägssystemet i Europeiska unionen - Legal part (D029397/02 - 2014/2578(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om bemyndigande för Republiken Slovakien och Förenade kungariket att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D029684/02 - 2014/2563(RPS) - tidsfrist: 05/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för EU-miljömärket för textilprodukter (D029993/02 - 2014/2574(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om provtagnings- och analysmetoder för kontroll av halter av dioxiner, dioxinlika PCB och icke-dioxinlika PCB i vissa livsmedel och om upphävande av förordning (EU) nr 252/2012 (D030010/03 - 2014/2592(RPS) - tidsfrist: 19/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för ametoktradin, azoxistrobin, cykloxydim, cyflutrin, dinotefuran, fenbukonazol, fenvalerat, fludioxonil, fluopyram, flutriafol, fluxapyroxad, glufosinatammonium, imidakloprid, indoxakarb, MCPA, metoxifenozid, pentiopyrad, spinetoram och trifloxystrobin i eller på vissa produkter (D030447/02 - 2014/2579(RPS) - tidsfrist: 14/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för bentiavalikarb, cyazofamid, cyhalofopbutyl, forklorfenuron, pymetrozin och siltiofam i eller på vissa produkter (D030448/02 - 2014/2564(RPS) - tidsfrist: 05/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om undantag från vissa bestämmelser i bilaga II till förordning (EG) nr 852/2004 vad gäller sjötransport av flytande oljor och fetter (D030733/03 - 2014/2587(RPS) - tidsfrist: 15/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om fastställande av krav på ekodesign för ventilationsenheter (D030784/02 - 2014/2588(RPS) - tidsfrist: 18/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 823/2012 vad gäller det datum då godkännandeperioden löper ut för det verksamma ämnet cyflutrin (D031096/02 - 2014/2594(RPS) - tidsfrist: 20/04/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: AGRI, IMCO (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 vad gäller användning av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som bränsle i förbränningsanläggningar (D031368/04 - 2014/2598(RPS) - tidsfrist: 20/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG vad gäller allmänna yrkeskunskaper, medicinska krav och krav angående förarbevis - Legal part (D031395/02 - 2014/2607(RPS) - tidsfrist: 22/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 383/2012 om fastställande av tekniska krav för körkort som är försedda med ett lagringsmedium (mikroprocessor) (D031426/01 - 2014/2571(RPS) - tidsfrist: 08/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna I och II till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (D031432/01 - 2014/2569(RPS) - tidsfrist: 07/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av beslut 2012/481/EU om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU:s miljömärke till trycksaker (D031561/02 - 2014/2575(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om bemyndigande för Förenade kungariket att avvika från vissa gemensamma säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (D031611/03 - 2014/2568(RPS) - tidsfrist: 06/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens beslut om ändring av besluten 2006/799/EG, 2007/64/EG, 2009/300/EG, 2009/894/EG, 2011/330/EU, 2011/331/EU och 2011/337/EU i syfte att förlänga giltigheten för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (D031756/02 - 2014/2606(RPS) - tidsfrist: 22/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1166/2008 om undersökningar om jordbrukets struktur och en undersökning om produktionsmetoder inom jordbruket vad gäller förteckningen över de variabler som ska samlas in i 2016 års undersökning om jordbrukets struktur (D031808/02 - 2014/2603(RPS) - tidsfrist: 21/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens direktiv om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring (D031851/01 - 2014/2611(RPS) - tidsfrist: 26/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 582/2011 i syfte att anpassa det till den tekniska utvecklingen vad gäller omborddiagnossystems partikelövervakning (D031931/02 - 2014/2591(RPS) - tidsfrist: 15/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 vad gäller tolkning 21 från International Financial Reporting Interpretations Committee (Text av betydelse för EES) (D032024/01 - 2014/2576(RPS) - tidsfrist: 13/05/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: ECON (artikel 50 i arbetsordningen)
rådgivande utskott: JURI (artikel 50 i arbetsordningen)


3. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr648/2012 med avseende på tekniska tillsynsstandarder om direkt, väsentlig och förutsebar effekt av kontrakt inom unionen och för att förhindra kringgående av regler och skyldigheter (C(2014)00792 – 2014/2581(DEA))

Tidsfrist för invändningar: en månad från och med mottagandedagen den 13 februari 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagaV till förordning (EU) nr305/2011 vad gäller bedömning och fortlöpande kontroll av byggprodukters prestanda (C(2014)00866 – 2014/2593(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 18 februari 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr510/2011 vad gäller övervakning av koldioxidutsläpp från nya lätta kommersiella fordon som typgodkänts etappvist (C(2014)00951 – 2014/2590(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 17 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ENVI (artikel 50 i arbetsordningen) och ITRE (artikel 50 i arbetsordningen)

- Kommissionens delegerade förordning om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget för initiativet för innovativa läkemedel 2 (C(2014)00954 – 2014/2583(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget Clean Sky 2 (C(2014)00967 – 2014/2582(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget för biobaserade industrier (C(2014)00968 – 2014/2589(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av ett undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1290/2013 om reglerna för deltagande och spridning i Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) vad gäller det gemensamma företaget Ecsel (C(2014)00969 – 2014/2584(DEA))

Tidsfrist för invändningar: två månader från och med mottagandedagen den 14 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av förordning (EU) nr 305/2011 vad gäller bilaga III om den förlaga som ska användas för upprättandet av en prestandadeklaration för byggprodukter (C(2014)01014 – 2014/2605(DEA))

Tidsfrist för invändningar: tre månader från och med mottagandedagen den 21 februari 2014

hänvisat till ansvarit utskott: IMCO


4. Gemensam europeisk köplag ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne och Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

Tadeusz Zwiefka (som ersatte föredraganden Klaus-Heiner Lehne) och Luigi Berlinguer (föredragande), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ashley Fox redogjorde för betänkandena.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Evelyne Gebhardt (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Hans-Peter Mayer (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Raffaele Baldassarre för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Alexandra Thein för ALDE-gruppen, Eva Lichtenberger för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Andreas Schwab, Ashley Fox för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexandra Thein, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Mairead McGuinness, Francisco Sosa Wagner, grupplös, Alajos Mészáros, Antonio Masip Hidalgo, Edvard Kožušník, Dimitar Stoyanov och Giuseppe Gargani.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Mairead McGuinness, Catherine Stihler, Miroslav Mikolášik och António Fernando Correia de Campos.

Talare: Viviane Reding, Tadeusz Zwiefka och Luigi Berlinguer.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.12 i protokollet av den 26.2.2014.


5. Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Genomförandet av ungdomsgarantin (2014/2566(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Joanna Katarzyna Skrzydlewska för PPE-gruppen, Kinga Göncz för S&D-gruppen, Nadja Hirsch för ALDE-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Ruža Tomašić för ECR-gruppen, Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Silvia-Adriana Ţicău, och Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Franz Obermayr, grupplös, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Phil Bennion, Karima Delli, Paul Murphy, Regina Bastos, Enrique Guerrero Salom, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Davor Ivo Stier, Martina Anderson, Edit Bauer, Emer Costello, Sari Essayah, Jutta Steinruck, Martin Kastler, Sylvana Rapti och Glenis Willmott.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Karin Kadenbach, Izaskun Bilbao Barandica, Tarja Cronberg, Dimitar Stoyanov och Zbigniew Zaleski.

Talare: Roberta Angelilli ställde en fråga ("blått kort") (Talmannen frånog henne ordet, eftersom hennes inlägg inte var en fråga (”blått kort”)), László Andor och Dimitrios Kourkoulas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


6. Förbindelserna mellan EU och Schweiz (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förbindelserna mellan EU och Schweiz (2014/2596(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

(Mario Borghezio avbröt kommissionsledamotens uttalande genom att vifta med en schweizisk flagga framför denne. Talmannen uppmanade Mario Borghezio att lämna plenisalen, vilket denne gjorde.)

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Mara Bizzotto för EFD-gruppen, och Philip Claeys, grupplös.

Talare: László Andor och Dimitrios Kourkoulas.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare: Bruno Gollnisch med anledning av yttrandena från Daniel Cohn-Bendit.

Tjänstgörande talman meddelade att Mario Borghezio i enlighet med artikel 152.3 i arbetsordningen var avstängd under resten av sammanträdet, och att han i enlighet med artikel 152.6 i arbetsordningen skulle uppmana talmannen att tillämpa artikel 153.

Talare: David Campbell Bannerman.


ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

7. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


7.1. Sammanhållningspolitiken (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om kommissionens sjunde och åttonde framstegsrapporter om EU:s sammanhållningspolitik och strategirapporten 2013 om genomförandet av programmen 2007–2013 [2013/2008(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Vilja Savisaar-Toomast (A7-0081/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0132)


7.2. Att optimera de yttersta randområdenas potential (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om att optimera de yttersta randområdenas potential genom att skapa synergieffekter mellan EU:s strukturfonder och andra EU-program [2013/2178(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Younous Omarjee (A7-0121/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0133)


7.3. Utvärderingen av unionens finanser (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utvärderingen av unionens finanser på grundval av de resultat som uppnåtts: ett nytt verktyg för det förbättrade förfarandet för att bevilja kommissionen ansvarsfrihet [2013/2172(INI)] - Budgetkontrollutskottet. Föredragande: Michael Theurer (A7-0068/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0134)


7.4. Införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om införande av ett interoperabelt EU-omfattande e-call [COM(2013)0315 - C7-0173/2013- 2013/0166(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Philippe De Backer (A7-0482/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

Philippe De Backer (föredragande) föreslog att omröstningen skulle skjutas upp till sammanträdesperioden i april, i enlighet med artikel 177.4 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget.

Omröstningen skjuts alltså upp till denna sammanträdesperiod.


7.5. Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, med undantag för artikel 49.3 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan,med undantag för artikel 49.3 [12399/2013 - C7-0425/2013- 2012/0219A(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (A7-0463/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0135)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.6. Avtalet om politisk dialog och samarbete mellan EG och Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua och Panama, vad gäller artikel 49.3 *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Costa Rica, Republiken El Salvador, Republiken Guatemala, Republiken Honduras, Republiken Nicaragua och Republiken Panama, å andra sidan, vad gäller artikel 49.3 [12400/2013 - C7-0426/2013- 2012/0219B(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Renate Weber (A7-0119/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0136)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.7. Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik [COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)] - Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0137)


7.8. Ett gemensamt system för mervärdesskatt * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller en standardiserad mervärdesskattedeklaration [COM(2013)0721 - C7-0394/2013 - 2013/0343(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Ivo Strejček (A7-0090/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0138)


7.9. Ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningstperiod * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2009/831/EG vad gäller dess tillämpningsperiod [COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0113/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0139)


7.10. Ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2004/162/EG när det gäller dess tillämpning på Mayotte från och med den 1 januari 2014 [COM(2014)0024 - C7-0031/2014 - 2014/0010(CNS)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0144/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0140)


7.11. Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien, med undantag för ärenden som rör återtagande (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Interimsbetänkande om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, med undantag för ärenden som rör återtagande [11250/2013 - C7-0351/2013- 2013/0120A(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0093/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0141)


7.12. Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien med undantag för ärenden som rör återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan och Republiken Indonesion, å andra sidan, med undantag för ärenden som rör återtagande [11251/2013 – C7-0351/2013 – 2013/0120A(NLE)] – utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0134/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0142)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.13. Ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Indonesien vad gäller ärenden som rör återtagande *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av ett ramavtal om ett vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Indonesien, å andra sidan, vad gäller ärenden som rör återtagande [11313/2013 - C7-0356/2013- 2013/0120B(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Ana Gomes (A7-0115/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2014)0143)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.14. Avtal mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd *** (omröstning)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Turkiet om återtagande av personer utan uppehållstillstånd [10697/2012 - C7-0029/2014- 2012/0122(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Renate Sommer (A7-0097/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0144)

Parlamentet godkände att avtalet ingås.


7.15. Rekommendation till beslut - Förlängning av undantagen enligt artikel 147 i parlamentets arbetsordning fram till slutet av parlamentets åttonde valperiod (omröstning)

Rekommendation till beslut B7-0186/2014

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

REKOMMENDATION TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0145)

Inlägg:

Före omröstningen, Pat the Cope Gallagher och Ruža Tomašić, för att markera sitt motstånd mot denna rekommendation till beslut.


7.16. Ändring av artiklarna 166 (slutomröstning) och 195.3 (omröstningar i utskott) i parlamentets arbetsordning *** (omröstning)

Betänkande om ändring av artikel 166 i parlamentets arbetsordning om slutomröstning och artikel 195.3 om omröstningar i utskott [2014/2001(REG)] - Utskottet för konstitutionella frågor. Föredragande: Carlo Casini (A7-0035/2014)

(Kvalificerad majoritet erfordrades för antagande av ändringsförslagen, enkel majoritet erfordrades för antagande av beslutet)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

ARBETSORDNINGENS TEXT

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Antogs (P7_TA(2014)0146)


7.17. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU av den 21 november 2012 om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde vad avser öppnandet av marknaden för inhemsk persontrafik på järnväg och om styrningen av järnvägsinfrastrukturen [COM(2013)0029 - C7-0025/2013- 2013/0029(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Saïd El Khadraoui (A7-0037/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 17)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0147)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0147)


ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Högtidligt möte - Republiken Tjeckien

Kl. 12.05–12.20 samlades parlamentet till ett högtidligt möte med anledning av besöket av Republiken Tjeckiens president Miloš Zeman.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman


9. Omröstning (fortsättning)

9.1. Inrikes persontrafik på järnväg ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1370/2007 avseende öppnandet av marknaden för inrikes persontrafik på järnväg [COM(2013)0028 - C7-0024/2013- 2013/0028(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Mathieu Grosch (A7-0034/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0148)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0148)

Inlägg:

Bogusław Liberadzki föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 34, vilken beaktades.


9.2. Driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet ***I (omröstning)

Betänkande omförslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) [COM(2013)0030 - C7-0027/2013- 2013/0015(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Izaskun Bilbao Barandica (A7-0033/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 19)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0149)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0149)


9.3. Järnvägssäkerhet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om järnvägssäkerhet (omarbetning) [COM(2013)0031 - C7-0028/2013- 2013/0016(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Michael Cramer (A7-0015/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 20)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0150)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0150)


9.4. Europeiska unionens järnvägsbyrå ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 [COM(2013)0027 - C7-0029/2013 - 2013/0014(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Roberts Zīle (A7-0016/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 21)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0151)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0151)

Inlägg:

Georges Bach föreslog en muntlig ändring av ändringsförslag 76, vilken beaktades.


9.5. Enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1192/69 om införande av enhetliga regler för järnvägsföretagens redovisning [COM(2013)0026 - C7-0026/2013- 2013/0013(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Jaromír Kohlíček (A7-0472/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 22)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0152)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0152)

Inlägg:

Inés Ayala Sender ställde en ordningsfråga före omröstningen.


9.6. Rapportering om händelser inom civil luftfart ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om rapportering av händelser inom civil luftfart och om ändring av förordning (EU) nr 996/2010 och upphävande av direktiv 2003/42/EG, kommissionens förordning (EG) nr 1321/2007 och kommissionens förordning (EG) nr 1330/2007 [COM(2012)0776 - C7-0418/2012- 2012/0361(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 23)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0153)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0153)


9.7. Montering av fordonsbaserade e-callsystem ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om typgodkännandekrav för montering av fordonsbaserade e-callsystem och om ändring av direktiv 2007/46/EG [COM(2013)0316 - C7-0174/2013- 2013/0165(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A7-0106/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 24)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0154)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0154)

Inlägg:

Juan Fernando López Aguilar (ordförande för utskottet LIBE) och Malcolm Harbour (ordförande för utskottet IMCO).


9.8. Försäkringsförmedling ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om försäkringsförmedling (omarbetning) [COM(2012)0360 - C7-0180/2012- 2012/0175(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A7-0085/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 25)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0155)

Inlägg:

Före omröstningen yttrade sig Werner Langen (föredragande) om PPE-gruppens röstlista och föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp, i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget.

Ärendet ansågs därmed återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.


9.9. Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet för perioden 2014–2020 [COM(2011)0709 - C7-0399/2011- 2011/0339(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Françoise Grossetête (A7-0224/2012)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 26)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0156)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0156)


9.10. Transeuropeiska telekommunikationsnät ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om riktlinjer för transeuropeiska telekommunikationsnät och om upphävande av beslut nr 1336/97/EG [COM(2013)0329 - C7-0149/2013- 2011/0299(COD)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Evžen Tošenovský (A7-0272/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 27)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0157)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0157)


9.11. Tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillgängligheten till offentliga myndigheters webbplatser [COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 28)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0158)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0158)


9.12. Gemensam europeisk köplag ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en gemensam europeisk köplag [COM(2011)0635 - C7-0329/2011- 2011/0284(COD)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Klaus-Heiner Lehne och Luigi Berlinguer (A7-0301/2013)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 29)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0159)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0159)


9.13. Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter ***I (slutomröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och liknande produkter [COM(2012)0788 - C7-0420/2012- 2012/0366(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Linda McAvan (A7-0276/2013)

Debatten hölls den 8 oktober 2013 (punkt 5 i protokollet av den 8.10.2013).

Omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution sköts upp den 8 oktober 2013 (punkt 9.8 i protokollet av den 8.10.2013).

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 30)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0160)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2014)0160)

Inlägg:

Före omröstningen, Martin Callanan, omröstlistan (talmannen bekraftade att den var uppdaterad), Diane Dodds och Renate Sommer, som begärde förtydliganden av röstlistan (talmannen gav de begärda upplysningarna), och James Nicholson.


9.14. Långsiktig finansiering av den europeiska ekonomin (omröstning)

Betänkande om den långsiktiga finansieringen av den europeiska ekonomin [2013/2175(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Wolf Klinz (A7-0065/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 31)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0161)


9.15. Sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten (omröstning)

Betänkande om sexuell exploatering och prostitution samt effekterna av detta för jämställdheten [2013/2103(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mary Honeyball (A7-0071/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 32)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0162)


9.16. Främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder (omröstning)

Betänkande om att främja utveckling genom ansvarsfulla affärsmetoder, inklusive utvinningsindustrins roll i utvecklingsländerna [2013/2126(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Judith Sargentini (A7-0132/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 33)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2014)0163)

°
° ° °

Talare: Jean-Pierre Audy, om den tjeckiske presidentens anförande.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

(Omröstning tisdagen den 25 februari 2014 )

Betänkande Sergio Gaetano Cofferati - A7-0066/2014
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Diane Dodds, Adam Bielan, Marino Baldini, Ivana Maletić, Anna Maria Corazza Bildt och Andrej Plenković

(Omröstning onsdagen den 26 februari 2014 )

Betänkande Philippe De Backer - A7-0482/2013
Francesca Barracciu, Roberta Angelilli, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Davor Ivo Stier, Jim Higgins och Ivana Maletić

Betänkande Saïd El Khadraoui - A7-0037/2014
Rina Ronja Kari, Francesco De Angelis, Ivana Maletić, Adam Bielan och Marisa Matias

Betänkande Izaskun Bilbao Barandica - A7-0033/2014
Peter Jahr

Betänkande Michael Cramer - A7-0015/2014
Adam Bielan, Miroslav Mikolášik och Elena Băsescu

Betänkande Jaromír Kohlíček - A7-0472/2013
Giommaria Uggias

Betänkande Christine De Veyrac - A7-0317/2013
Dubravka Šuica, Giommaria Uggias, Adam Bielan, Sandra Petrović Jakovina, Elena Băsescu, Paul Murphy och Charles Tannock

Betänkande Olga Sehnalová - A7-0106/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Monika Smolková, Adam Bielan, Miroslav Mikolášik och Elena Băsescu

Betänkande Werner Langen - A7-0085/2014
Ivana Maletić, Sandra Petrović Jakovina och Elena Băsescu

Betänkande Françoise Grossetête - A7-0224/2012
Joseph Cuschieri för S&D-gruppen, Francesca Barracciu, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock och Elena Băsescu

Betänkande Evžen Tošenovský - A7-0272/2013
Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić, Adam Bielan och Elena Băsescu

Betänkande Jorgo Chatzimarkakis - A7-0460/2013
María Irigoyen Pérez, Francesco De Angelis, Dubravka Šuica, Ivana Maletić, Adam Bielan, Charles Tannock och Elena Băsescu

Röstförklaringar: fortsättning vid sammanträdet följande dag, dvs. torsdagen den 27 februari 2014.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Situationen i Ukraina (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Ukraina (2014/2595(RSP))

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande i Catherine Ashtons namn (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Jacek Olgierd Kurski för EFD-gruppen, Adrian Severin, grupplös, Elmar Brok, som även besvarade två frågor ("blått kort") från Dimitar Stoyanov och Marc Tarabella, Libor Rouček, Johannes Cornelis van Baalen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Charles Tannock, Nikola Vuljanić, Juozas Imbrasas, Daniël van der Stoep, som sedan avböjde att svara på en fråga (”blått kort”) från Johannes Cornelis van Baalen, Jacek Saryusz-Wolski, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Ana Gomes, Marielle de Sarnez, Mark Demesmaeker, Paweł Robert Kowal, Jaromír Kohlíček, Bastiaan Belder, Krisztina Morvai, Gunnar Hökmark, Evgeni Kirilov, Anneli Jäätteenmäki, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Charles Tannock, Tarja Cronberg, Mirosław Piotrowski, Jacek Protasiewicz, Marek Siwiec och Gerben-Jan Gerbrandy.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Cristian Dan Preda, Tonino Picula, Jelko Kacin, Francisco José Millán Mon, Bogusław Liberadzki, Laima Liucija Andrikienė, Richard Howitt, Andrzej Grzyb, Pino Arlacchi, Paweł Zalewski, Maria Eleni Koppa, Inese Vaidere, Ioan Mircea Paşcu, Sandra Kalniete och Tunne Kelam.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Emine Bozkurt, Tatjana Ždanoka, Marek Henryk Migalski, Alfreds Rubiks och Dimitar Stoyanov.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Tomasz Piotr Poręba för ECR-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2595(RSP)) (B7-0219/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere och Laima Liucija Andrikienė för PPE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2595(RSP)) (B7-0220/2014);

- Helmut Scholz, Nikola Vuljanić, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee och Jaromír Kohlíček för GUE/NGL-gruppen, om Ukraina (2014/2595(RSP)) (B7-0221/2014);

- Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor och Justina Vitkauskaite Bernard för ALDE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2595 (RSP)) (B7-0222/2014);

- Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Wolfgang Kreissl-Dörfler och Boris Zala för S&D-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2595(RSP)) (B7-0223/2014);

- Rebecca Harms, Ulrike Lunacek, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Werner Schulz, Raül Romeva i Rueda, Indrek Tarand och Helga Trüpel för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Ukraina (2014/2595(RSP)) (B7-0224/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 27.2.2014.


14. Situationen i Irak (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Irak (2014/2565(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande i Catherine Ashtons namn (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Esther de Lange för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Jelko Kacin för ALDE-gruppen, Tarja Cronberg för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Alda Sousa för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Bernd Posselt, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Silvia Costa, Struan Stevenson, Krzysztof Lisek, Joanna Senyszyn, Adam Bielan, Francisco José Millán Mon, Pino Arlacchi, Janusz Wojciechowski, Andrzej Grzyb, Alejo Vidal-Quadras och Ria Oomen-Ruijten.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Sari Essayah, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Struan Stevenson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Oreste Rossi, Jarosław Leszek Wałęsa, Zdravka Bušić och Metin Kazak.

Talare: Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Jelko Kacin och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om situationen i Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0188/2014);

- Charles Tannock och Struan Stevenson för ECR-gruppen, om situationen i Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0189/2014);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Ana Gomes, Silvia Costa och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om situationen i Irak (2014/2565(RSP)) (B7-0190/2014);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Tunne Kelam, Francisco José Millán Mon, György Schöpflin, Bernd Posselt, Krzysztof Lisek, Alf Svensson, Esther de Lange, Roberta Angelilli, Sari Essayah, Alejo Vidal-Quadras, Dubravka Šuica, Elena Băsescu och Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, om situationen i Irak 2014/2565(RSP) (B7-0191/2014);

- Tarja Cronberg, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, om Irak 2014/2565(RSP) (B7-0192/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Nikolaos Chountis och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Irak 2014/2565(RSP) (B7-0193/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 27.2.2014.


15. Användningen av bestyckade drönare (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Användningen av bestyckade drönare (2014/2567(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande i Catherine Ashtons namn (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen, Sampo Terho för EFD-gruppen, Ewald Stadler, grupplös, Krzysztof Lisek, Maria Eleni Koppa, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, Cristian Dan Preda, Richard Howitt, Ioan Mircea Paşcu och Pino Arlacchi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška och Krisztina Morvai.

Talare: Dimitrios Kourkoulas.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Tunne Kelam, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Roberta Angelilli och Anne Delvaux för PPE-gruppen, om användningen av bestyckade drönare 2014/2567(RSP) (B7-0201/2014);

- Barbara Lochbihler, Tarja Cronberg, Jean Lambert, Rui Tavares, Reinhard Bütikofer, Judith Sargentini, Ulrike Lunacek, Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda och Iñaki Irazabalbeitia Fernández för Verts/ALE-gruppen, om användningen av bestyckade drönare 2014/2567(RSP) (B7-0202/2014);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Martina Anderson, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Paul Murphy, Cornelia Ernst och Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, om användningen av bestyckade drönare 2014/2567(RSP) (B7-0203/2014);

- Libor Rouček, Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Richard Howitt, Tonino Picula, Pino Arlacchi och Liisa Jaakonsaari för S&D-gruppen, om den rättsliga ramen för användningen av bestyckade drönare 2014/2567(RSP) (B7-0204/2014);

- Charles Tannock, Geoffrey Van Orden och Sajjad Karim för ECR-gruppen, om användningen av bestyckade drönare 2014/2567(RSP) (B7-0205/2014);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Sarah Ludford, Phil Bennion, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Jelko Kacin och Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, om den rättsliga ramen för användningen av bestyckade drönare 2014/2567(RSP) (B7-0206/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 27.2.2014.


16. De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (debatt)

Betänkande om situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) [2013/2078(INI)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Louis Michel (A7-0051/2014)

Louis Michel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Ádám Kósa (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Antigoni Papadopoulou (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Edit Bauer för PPE-gruppen, Monika Flašíková Beňová för S&D-gruppen, Renate Weber för ALDE-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Othmar KARAS
Vice talman

Talare: Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Krisztina Morvai, grupplös, Véronique Mathieu Houillon, Claude Moraes, Cecilia Wikström, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Ruža Tomašić, Magdi Cristiano Allam, Auke Zijlstra, Marco Scurria, Sylvie Guillaume, Andrew Henry William Brons, Anna Záborská, Kinga Göncz, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Krisztina Morvai, Alajos Mészáros, Salvatore Caronna, Carlos Coelho, Anna Hedh, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer, Frank Engel, Elena Băsescu och Andrej Plenković.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Iosif Matula och László Tőkés.

Talare: Viviane Reding och Louis Michel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.10 i protokollet av den 27.2.2014.


17. En europeisk utredningsorder ***I - Den europeiska arresteringsordern (debatt)

Betänkande om utkastet till Europaparlamentets och rådets direktiv om en europeisk utredningsorder på det straffrättsliga området [09288/2010 - C7-0185/2010- 2010/0817(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Nuno Melo (A7-0477/2013)

Betänkande med rekomendationer till kommissionen om översynen av den europeiska arresteringsordern [2013/2109(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Sarah Ludford (A7-0039/2014)

Nuno Melo och Sarah Ludford redogjorde för betänkandena.

Talare: Viviane Reding (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Carlos Coelho, för PPE-gruppen, Birgit Sippel, för S&D-gruppen, Judith Sargentini, för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope, för ECR-gruppen, Nikola Vuljanić, för GUE/NGL-gruppen, Gerard Batten, för EFD-gruppen, och Anna Maria Corazza Bildt.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Josef Weidenholzer, Janusz Wojciechowski, Franco Bonanini, Salvatore Iacolino, Claude Moraes, som också besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten, James Nicholson och Davor Ivo Stier.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Ruža Tomašić, Adam Bielan och Jaroslav Paška.

Talare: Viviane Reding, Nuno Melo och Sarah Ludford, som också besvarade en fråga ("blått kort") från Gerard Batten.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 27.2.2014 och punkt 10.11 i protokollet av den 27.2.2014.


18. Det frivilliga partnerskapsavtalet mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU *** - Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (debatt)

Rekommendation om utkastet till rådets beslut om ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen [11767/1/2013 - C7-0344/2013- 2013/0205(NLE)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Yannick Jadot (A7-0043/2014)

Uttalande av kommissionen: Frivilligt partnerskapsavtal mellan EU och Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till EU (2013/2990(RSP))

Yannick Jadot redogjorde för sitt betänkande.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Kriton Arsenis (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Elisabeth Köstinger för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Catherine Bearder för ALDE-gruppen, och Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Adam Bielan.

Talare: Janez Potočnik och Yannick Jadot.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Yannick Jadot och Vital Moreira, för INTA-utskottet, om ingåendet av det frivilliga partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen (2013/2990(RSP)) (B7-0187/2014).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.4 i protokollet av den 27.2.2014 och punkt 10.12 i protokollet av den 27.2.2014.


19. Svalbards och dess fiskeresurser (debatt)

Fråga för muntligt besvarande (O-000001/2014) från Jarosław Leszek Wałęsa, för utskottet PECH, till kommissionen: Rättslig status för Svalbard och dess fiskeresurser (2014/2506(RSP)) (B7-0107/2014)

Jarosław Leszek Wałęsa utvecklade frågan.

Janez Potočnik (ledamot av kommissionen) besvarade frågan.

Talare: Carmen Fraga Estévez för PPE-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Isabella Lövin för Verts/ALE-gruppen, och Maria do Céu Patrão Neves.

Talare: Janez Potočnik.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 529.494/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.25.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abela Baldacchino, Agnew, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Castex, del Castillo Vera, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, van der Kammen, Karas, Kari, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapti, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy