Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0415(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0104/2014

Συζήτηση :

PV 27/02/2014 - 6
CRE 27/02/2014 - 6

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0166

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

6. Υποχρέωση θεώρησης για υπηκόους τρίτων χωρών ***I - Το μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή [COM(2013)0853 - C7-0430/2013- 2013/0415(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A7-0104/2014)

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης (O-000028/2014) που κατέθεσε ο Juan Fernando López Aguilar, εξ ονόματος της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, προς την Επιτροπή: To μέλλον της πολιτικής θεωρήσεων της ΕΕ (2014/2586(RSP)) (B7-0108/2014)

Η Tanja Fajon παρουσιάζει την έκθεσή της.

Ο Juan Fernando López Aguilar αναπτύσσει την ερώτηση.

Παρεμβαίνει ο Algirdas Šemeta (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Nikola Vuljanić, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Andrew Henry William Brons, μη εγγεγραμμένος, Mariya Gabriel, Tonino Picula, Louis Michel, Jan Zahradil, Jaroslav Paška, Andreas Mölzer, Agustín Díaz de Mera García Consuegra και Monica Luisa Macovei.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Dubravka Šuica, Iosif Matula και Andrej Plenković.

Παρεμβαίνουν οι Algirdas Šemeta και Tanja Fajon.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Juan Fernando López Aguilar, Louis Michel, Janusz Wojciechowski και Tatjana Ždanoka, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, σχετικά με το μέλλον της πολιτικής της ΕΕ για τις θεωρήσεις (2014/2586(RSP)) (B7-0194/2014).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 10.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.2.2014 και σημείο 10.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 27.2.2014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου