Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0210(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0082/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0082/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/02/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0168

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

10.5. Έλεγχος προσώπων στα εξωτερικά σύνορα ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από την Κροατία και την Κύπρο ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις για τον σκοπό της διέλευσης από την επικράτειά τους ή όταν υπάρχει πρόθεση διαμονής στην επικράτειά τους η οποία δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες σε διάστημα 180 ημερών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 895/2006/EΚ του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 582/2008/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [COM(2013)0441 - C7-0186/2013- 2013/0210(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Tanja Fajon (A7-0082/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2014)0168)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0168)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου