Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2014/2595(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0219/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0170

Protokoll
Neljapäev, 27. veebruar 2014 - Strasbourg

10.7. Olukord Ukrainas (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0219/2014

(asendades B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Andrej Plenković fraktsiooni PPE nimel;

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja Wolfgang Kreissl-Dörfler fraktsiooni S&D nimel;

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein ja Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel;

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ja Valdemar Tomaševski fraktsiooni ECR nimel;

Adrian Severin (fraktsioonilise kuuluvuseta).

Vastu võetud (P7_TA(2014)0170)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0221/2014 muutus kehtetuks.)

Sõnavõtud

Zbigniew Zaleski enne hääletust.

Elmar Brok, et esitada punkti 5 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Helmut Scholz, et esitada punkti 10 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Elmar Brok, et esitada punkti 14 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Jacek Saryusz-Wolski, et esitada muudatusettepaneku 1 kohta suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Krzysztof Lisek, et esitada uue teksti lisamiseks pärast punkti 22 suuline muudatusettepanek, mis võeti vastu.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika