Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2014/2595(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0219/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0170

Pöytäkirja
Torstai 27. helmikuuta 2014 - Strasbourg

10.7. Ukrainan tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0219/2014

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0219/2014, B7-0220/2014, B7-0221/2014, B7-0222/2014, B7-0223/2014 ja B7-0224/2014):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mairead McGuinness, Jacek Saryusz-Wolski, Laima Liucija Andrikienė, Roberta Angelilli, Sophie Auconie, Elena Băsescu, Ivo Belet, Jerzy Buzek, Mário David, Anne Delvaux, Mariya Gabriel, Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Eduard Kukan, Krzysztof Lisek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Monica Luisa Macovei, Francisco José Millán Mon, Nadezhda Neynsky, Ria Oomen-Ruijten, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Zuzana Roithová, Cristian Dan Preda, Jacek Protasiewicz, György Schöpflin, Salvador Sedó i Alabart, Davor Ivo Stier, Dubravka Šuica, Inese Vaidere ja Andrej Plenković PPE-ryhmän puolesta

Hannes Swoboda, Libor Rouček, Ana Gomes, Marek Siwiec, Tonino Picula, Knut Fleckenstein, Evgeni Kirilov, Maria Eleni Koppa, Liisa Jaakonsaari, Boris Zala ja Wolfgang Kreissl-Dörfler S&D-ryhmän puolesta

Guy Verhofstadt, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Louis Michel, Marietje Schaake, Phil Bennion, Jelko Kacin, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Norica Nicolai, Catherine Bearder, Hannu Takkula, Ivo Vajgl, Eduard-Raul Hellvig, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Gerben-Jan Gerbrandy, Graham Watson, Nathalie Griesbeck, Philippe De Backer, Frédérique Ries, Alexander Graf Lambsdorff, Nils Torvalds, Sonia Alfano, Liam Aylward, Robert Rochefort, Pat the Cope Gallagher, Rebecca Taylor, Justina Vitkauskaite Bernard, Anneli Jäätteenmäki, Stanimir Ilchev, Alexandra Thein ja Marian Harkin ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Mark Demesmaeker, Tarja Cronberg, Bart Staes ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Marek Henryk Migalski ja Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta

sitoutumaton Adrian Severin.

Hyväksyttiin (P7_TA(2014)0170)

(Päätöslauselmaesitys B7-0221/2014 raukesi.)

Puheenvuorot:

Zbigniew Zaleski ennen äänestystä.

Elmar Brok esitti 5 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Helmut Scholz esitti 10 tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Elmar Brok esitti 14 kohtaan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Jacek Saryusz-Wolski esitti 1 tarkistukseen suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Krzysztof Lisek esitti suullisen tarkistuksen lisätäkseen 22 kohdan jälkeen uuden kohdan, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö